Debatt

Barnevern som butikk – ikke til barnets beste

Barnevernstjenester er svært dårlig egnet for markedsstyring og anbudskonkurranser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen

Norsk barnevern er under debatt, og det er bra. For Fellesorganisasjonen (FO) er det barnets beste som er utgangspunktet for debatten. Dette er også vårt utgangspunkt når vi hevder at vi ikke er tjent med at barnevern omgjøres til butikk gjennom anbud og konkurranseutsetting, og mener at det bør være ulovlig å ta ut profitt på barnevernstjenester.

Det er imidlertid viktig for FO at kritikken av kommersialiseringen av norsk barnevern er nyansert. Det er ikke noe belegg for å hevde at de kommersielle barnevernsaktørene leverer tjenester av dårligere kvalitet enn de ideelle eller de offentlige. FO har medlemmer i både private og offentlige institusjoner, og vi vet at de aller fleste aktører tilstreber høy faglig standard, og at de ansatte gjør alt de kan for barnas beste. Vi mener slett ikke, i motsetning til det NHO og de kommersielle aktørene gjerne anklager oss for, at kommersielle aktører leverer annenklasses tjenester.

Barnevernstjenester er ikke en hvilken som helst vare

Vår viktigste innvending mot kommersialisering av barnevernet er på et overordnet nivå. Vi mener at barnevernstjenester er svært dårlig egnet for markedsstyring og anbudskonkurranser. Det finnes ingen gode, allment aksepterte kriterier for definering og måling av kvalitet i tjenestene. Det finnes også dessverre svært lite forskning på hva slags type tiltak som faktisk gir best kvalitet. Selv om alle som deltar i anbudskonkurranser skal ha godkjenning av Bufetat, er vi svært bekymret for at det er pris som ofte blir den avgjørende faktor i anbudsprosessene.

Pensjonsordninger har blitt en konkurransefaktor

De siste årene har vi sett at de ansattes pensjonsvilkår, særlig i de ideelle organisasjonene, utsettes for press. Dette har vært en direkte konsekvens av anbudskonkurransen og ført til at viktige aktører har valgt å tariffhoppe til NHO for å slippe unna ytelsesbaserte pensjoner. Dette grenser etter vår mening til sosial dumping, og er i strid med intensjonene i ILO-konvensjon 94 om like arbeidsvilkår ved anbudsutsetting av offentlige oppdrag.

Arbeidstid har blitt en konkurransefaktor

FO mener at langturnuser av ulik type ofte er nødvendig i barnevernsinstitusjoner. Forbundet godkjenner da også over 90 % av søknadene som kommer inn på dette området. Vi mener imidlertid at turnusordningene må være barnevernsfaglig begrunnet, og at de også må vurderes i et HMS-perspektiv. Det kan ikke være sånn at arbeidsgiver velger den turnusordningen som gir flest mulig arbeidede timer i forhold til lønn, slik vi ser i dag med den utstrakte bruken av den såkalte medleverforskriften. Vi i FO vil erstatte bruken av denne forskriften med langturnuser basert på tariffavtale.

Fagutvikling, ikke profitt, er til barnets beste

Det finnes et utall muligheter for å ta ut profitt fra barnevernstjenestene. Selv om det ikke tas ut utbytte i selskapene, kan man gjennom konsernbidrag, interne lånetransaksjoner eller oppsamling av overskudd i morselskaper, sørge for at midlene til syvende og sist ender opp i eiernes lommer. Dette er etter vår mening ikke til barnets beste. Vi trenger kontinuerlig utvikling av tjenestene, opplæring og videreutdanning av ansatte, forskning på hva som fungerer best for brukerne, systemer for brukermedvirkning og evaluering av metoder. Dette må gjøres i et åpent fagfelt og ikke i et klima hvor arbeidsmetoder blir gjort til forretningshemmeligheter og hvor kompliserte selskapsstrukturer gjør at pengene forsvinner. Derfor mener vi at vi må få på plass bestemmelser som sikrer et forbud mot profitt på barnevernstjenester.

Sterke fagforeninger og godt partssamarbeid er til barnas beste

En undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet i 2014 viste at fagforeningene står svakere i kommersielle organisasjoner enn i det offentlige, og at det er langt færre samarbeidsarenaer og møtepunkter mellom ledelse og ansatte. FO mener dette er uheldig. Godt barnevernsfaglig arbeid er tjent med et fungerende partssamarbeid, kort avstand mellom ansatte og ledelse, fungerende vernetjeneste og et godt klima for varsling. Derfor er styrking av fagforeningenes og de ansattes innflytelse innenfor de kommersielle barnevernsaktørene av stor viktighet for FO. Det vil være til barnas beste.

En utfordring til NHO – for barnas beste

Vi erkjenner at FO og NHO har ulikt prinsipielt syn på de kommersielle selwskapenes plass i barnevernet. Men vi bør kunne stå sammen om utvikling av godt partsamarbeid, god ansatterepresentasjon og god vernetjeneste, også i kommersielt barnevern. Vi bør kunne stå sammen om at lønn, pensjonsforhold og arbeidstidsbestemmelsene bør være sammenlignbare i private og offentlige institusjoner. Vi bør kunne stå sammen om nødvendigheten av fagutvikling og tjenesteutvikling på tvers av private og offentlige barnevernstiltak. Alt til barnets beste.

Mer fra: Debatt