Roganytt

Transportfirma ble slått konkurs av tidligere ansatt

Klarte ikke å gjøre opp gjelden firmaet hadde til ansatt.

Det var en tidligere ansatt som i Stavanger tinghus begjærte at firmaet Alh Service AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 70.706 kroner som den ansatte ikke hadde fått utbetalt,

Alh Service AS har holdt til i Stavanger, har drevet med godstransport på vei og i retten ble det opplyst virksomheten er igangværende.

Innehaveren av firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

Skyldneren opplyste at det ikke er eiendeler av vesentlig verdi i firmaet, og anslo den samlede gjelden til omkring 140.000 kroner. Han erkjente å være insolvent, men motsatte seg at det ble åpnet konkurs, da han ønsket en nedbetalingsavtale med den tidligere ansatte.

En slik avtale motsatte saksøker seg, og retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldnerens som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 6l og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt i Stavanger tinghus 29. november i år.