Stavanger

74 færre lærerårsverk i Stavanger

Nye tall viser at det har blitt 74 færre lærerårsverk i Stavanger siste tre år. I samme periode har elevtallet økt.

Tallene kommer fram i kvalitets- og utviklingsmeldingen som kommunalstyret for oppvekst får på bordet onsdag.

Det siste skoleåret er det blitt 40 færre lærere. 1.358 lærere var tilsatt i 2015/2016,

Det er pengene det står på.

– Hovedårsaken er reduserte budsjettrammer, konkluderer rådmannen.

97,2 prosent av lærerårsverkene hadde sist skoleår godkjent undervisningskompetanse 2,8 prosent, eller 34 årsverk, manglet denne kompetansen. Andelen uten undervisningskompetanse har sunket fra 3,5 prosent i 2014–15 til 2,8 prosent i 2015–16.

Etter en periode med nedgang i elevtallene har det økt med i underkant av 300 elever de to siste årene. Skoleåret 2015–16 hadde Stavanger 14.790 elever. I befolkningsprognoser laget i år forventes økning til 15.300 elever i offentlige grunnskoler i 2020.

Over snitt på prøvene

Resultatene på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk lesing på 5., 8. og 9. trinn høsten 2015 ligger over gjennomsnittet nasjonalt, og gir gode resultater sammenlignet med de andre større byene, men standpunktkarakterer på 10. trinn ligger under målsetting. Elevenes eksamensresultater ligger «midt på treet» sammenlignet med de andre storbyene.

Stavanger har en hatt markert økning i gjennomsnittlig grunnskolepoengsum de siste årene.
Med unntak av Bærum kommune, har Stavanger høyere grunnskolepoeng enn de øvrige storbykommunene skoleåret 2015–16.

88,5 prosent av de elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2014, har fullført og bestått Vg1.

97,8 prosent av elevene som avsluttet grunnskolen våren 2015, fortsatte i videregående opplæring.

91 prosent av elevene på 1. trinn og 85 prosent av elevene på 2. trinn har plass i SFO, høyest av storbyene.
 Av storbyene er Stavanger en av de kommunene med høyest andel elever i SFO.

Flere i klassene

Barnetrinnet har hatt en økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse de siste fire skoleårene. Sist år økte gruppestørrelsen fra 1.–10 trinn med 0,4 elever.

Av storbyene har Stavanger høyest andel elever med spesialundervisning, og hver elev får færre timer med spesialundervisning.

Mobbetallene i 10. klasse synker, de er på uforandret nivå i grunnskolen. Kommunen har opprettet mobbeombud.

Mer fra Dagsavisen