Stavanger

Ber om strakstiltak for tryggere skolevei

Biler kjører for fort, sjåfører overser gangfelt, trafikkvakter får kjeft. Slik beskrives situasjonen for barna som har Holbergs gate som sin skolevei.

Rektor Anne-Bente Fosse ved Eiganes skole har vært i kontakt med Statens vegvesen om situasjonen i Holbergs gate. Både ved skolen og blant foreldrene er de bekymret for sikkerheten.

– Vi ønsker å få det tryggere i Holbergs gate, og har derfor bedt Vegvesenet om å prioritere denne gaten. Vi ber om bedre belysning og opphøyde gangfelt. De opphøyde gangfeltene som er der i dag er så lave at de gjør dårlig nytte, sier Fosse til RA.

Konsekvensen av det er at mange kjører for fort på det som er skoleveien for barn både på Eiganes skole og på Kannik skole.

– Tilbakemeldingen vi har fått fra Vegvesenet er at det antakeligvis ikke skjer noe før neste år. Derfor ber vi om strakstiltak, sier Fosse.

Det er særlig gangfeltet i krysset Steingata/Holbergs gate som har vært utrygt. Mye anleggsarbeidet i området har forverret situasjonen. Rektoren ved Eiganes skole ønsker seg blinkende lys ved krysset mellom klokken 08.00 og 08.30.

– Jeg tror dette er en av de mest utrygge skoleveiene i kommunen akkurat nå. Mange velger å kjøre om Holbergs gate til motorveien, ettersom det ofte er kø på Løkkeveien. Kombinasjonen av mye biltrafikk og mange myke trafikanter er vanskelig, sier Anne-Bente Fosse.

Får tilsnakk

Om morgenen er det trafikkvakter ved flere av overgangene.

– Vaktene får rett og slett tilsnakk hvis de påpeker overfor bilister at dette er et gangfelt, sier Eiganes-rektoren, som nå har fått i gang en refleksaksjon på skolen. Morgenen 11. november skal skolebarn dele ut reflekser til gående, syklende og kjørende i Holbergs gate.

Lysmålinger

Holbergs gate er fylkesvei, og det er dermed Statens vegvesen som har ansvaret.

Trond Åge Langeland ved Statens vegvesen sier at Lyse gjør målinger ved gangfeltene i Holbergs gate for å sjekke om belysningen er god nok.

– Vi avventer resultatet av målingene før vi kan si om vi vil gjøre ytterligere tiltak i Holbergs gate, sier Langeland til RA, og legger til at deler av gaten ble opparbeidet til miljøgate for flere år siden, nettopp for å bidra til lavere fart.

Han har bedt Eiganes skole om å utdype hvilke punkter på strekningen som er mest utsatt, før han bringer saken videre.

Prioriteres

Stavanger kommunes oversikt over ulykkespunkter viser at det har vært noen kryssulykker på Holbergs gate.

– Holbergs gate/Bretlandsgata er et viktig krysningspunkt for skolebarn, og det er mulig det kan gjøres flere tiltak der, sier transportplansjef Hildegunn Hausken i Stavanger kommune.

– Ett av tiltakene som kommunen prioriterer på krysningspunkter ved skoler og barnehager er såkalt intensiv belysning. Barna føler seg tryggere når de krysser. De vet at de blir sett, sier Hausken.

Hans Bjørnar Tunheim i Park og vei i Stavanger kommune jobber til daglig med intensiv belysning av gangfelt. Han sier at de jevnlig får henvendelser fra både foreldreutvalg og rektorer.

– I tillegg tar vi kontakt med skolene selv, slik at de får muligheten til å si noe om trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. På den måten fanger vi også opp dem som ikke aktivt tar kontakt med oss, sier Tunheim.

– Meld fra

Hos Trygg Trafikk setter de pris på at foreldrene engasjerer seg i barnas skolevei.

– Jo mer aktive foreldrene er, jo bedre er det, sier Ingrid Lea Mæland, distriktsleder i Trygg Trafikk.

Hun oppfordrer foreldre til å melde fra om utrygge veistrekninger og krysningspunkt.

– Det beste rådet jeg kan gi til foreldre, er å melde fra om farlige punkter på skoleveien, og å sørge for at barna er synlige når de går til skolen. Bruk refleks, sier Lea Mæland.

Den største utfordringen framover når det kommer til trafikksikkerhet, er likevel ikke knyttet til barna som går til skolen, men de som sykler, mener distriktslederen hos Trygg Trafikk i Rogaland.

– Skolene har ikke lenger rett til å nekte barn å sykle til skolen, det er det foreldrene som avgjør. Problemet er at de minste barna ikke har forutsetninger for å forstå trafikkbildet, sier Lea Mæland.

Sykkelveileder

Trygg Trafikk har derfor laget en veileder om sykling på skoleveien som ble lansert mandag. I veilederen oppfordrer de foreldre og skole – i samarbeid med kommunen – til å gjøre en vurdering av om de enkelte skoleveiene er trygge nok til at barna kan sykle.

– Foreldreutvalg ved hver enkelt skole bør gå gjennom de ulike rutene til skolen og ta en vurdering. Er det forsvarlig å sykle til skolen? Er det tilstrekkelig utbygd gang- og sykkelveinett?

Ingrid Lea Mæland trekker fram snarveiprosjektet til Stavanger kommune. Der ser man på hvordan barna går til skolen, hvilke snarveier de velger, og hvor de krysser gatene.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, som kan være med på å kartlegge utsatte områder.

Legger press

Hun er ellers godt fornøyd med det arbeidet kommunen gjør for å trygge skolebarna.

– Stavanger kommune jobber generelt sett veldig bra og systematisk inn mot skolene. De har et godt system for å fange opp de mest trafikkfarlige strekningene, men ennå er det selvsagt krysningspunkt og strekninger som ikke er trygge nok, sier Trygg Trafikk-sjefen.

– Det kommer ned til kapasitet og penger. Det går nok litt for tregt i forhold til behovet, avslutter Ingrid Lea Mæland.