Stavanger

Kommentar:Fellesskap fungerer!

Stavanger SVs arbeidsprogramkomite har lagt frem vårt forslag til valgprogram for neste bystyreperiode. Du og alle andre innbyggere i Stavanger inviteres til å komme med innspill!

Jeg vil presentere forslaget til noen av de viktigste sakene for SV det kommende valget. De foreslåtte hovedsakene for partiet er bolig, miljø og tillitsreform, det siste særlig med tanke på barnehager, skole, helse og velferd.

Barn og unge er 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtida. Da jeg selv var barn hadde SV slagordet «Barn og unge først». Det er en stolt tradisjon for partiet, som vi må holde ved like.

Et godt samfunn for ungene er et godt samfunn for alle. Det er ideologisk viktig og veldig riktig å gi alle unger like muligheter til å lykkes. Det må være et mål for samfunnet at alle unger har tro på seg selv og at de er gode. Jeg har sagt det før og jeg vil si det igjen: Vi må tenke større om de små!

Hvis det er et mål at unger skal tro på seg selv og sine evner må vi sørge for at skolen er mer innrettet for kunnskap enn for konkurranse. SV er og har lenge vært veldig kritisk til overdreven testing og rangering av elever. I Stavanger brukes ennå vurderingsskjema for unger i barneskolen. Skjemaene er veldig omdiskutert, og vi har blant annet sett hvordan lærere i Sandefjord har gjort opprør mot veldig lignende skjemaer. De bidrar ikke til økt kunnskap, og tar bort verdifull tid lærerne kunne brukt på annet.

Denne formen for unødvendig måling og rangering vil SV ha bort fra skolen. Det er avgjørende at den mistilliten norske lærere nå føler snus til tillit. Stavanger-skolen er full av flinke lærere og fagfolk, men de hemmes av rigide kontrollregimer vi må endre.

Er det noe SV ikke har tillit til er det boligspekulantene og boligpolitikken som føres. Jeg vil lese et sitat i den sammenheng:

«Befolkningsveksten har ført til et sprengt boligmarked. Boligprisene har fått stige uhindret. Stavanger har i dag de høyeste boligprisene i landet. Mange blir tvunget til å bo under uverdige forhold. De som lider mest er folk med lave inntekter og unge boligsøkende.

Stavanger har en relativt høy boligproduksjon med ca. 1000 boligenheter hvert år. Men det har likevel vist seg utilstrekkelig. Byens begrensede arealer setter også en klar grense for hva som kan bygges.»

Dette sto i Stavanger SVs program i 1983! Det var åtte år før jeg ble født! En del utfordringer ser tydeligvis aldri ut til å endre seg ... Stavanger trenger politikere som evner å endre en feilslått boligpolitikk (eller mangel på boligpolitikk) som har vært feilslått i over 30 år!

Offentlig sektor er gjennomsyret av måling og rapportering. Systemet er basert på mistillit. Vi må la ansatte på sykehjem sikre trygghet og omsorg for pasienter, fremfor å drive med unødvendig kontroll. Tid, tillit og fellesskap er SVs stikkord for en bedre velferd og en bedre skole. Politikerne skal styre mer i det store og mindre i det små.

Aktivitetsbasert Inntektssystem (ABI) og bestiller-utfører-modellen er systemer som er lagd for å unngå opportunistiske ansatte. Det setter heller ikke pasienten i sentrum. Når pengene skal følge pasienten er det ikke pasienten som kommer i sentrum, men pengene. Det er på høy tid å endre måten vi finansierer og organiserer kommunens helse- og omsorgstjenester, og SV vil gå bort fra blant annet de to systemene som er nevnt og heller øke rammetilskudd og gi ansatte mer makt over egen arbeidshverdag og tillit til deres faglige vurderinger. Når det som er viktig ikke kan måles, blir det som kan måles viktig. SV-kommunen stoler på sine ansatte.

Tillitsreformen handler om tillit til at den enkelte ansatte løser oppgavene best hvis vedkommende får frihet til å tenke selv. I stedet for stadig mer rapportering trenger vi voksne i barnehagene med bedre tid til barna. I stedet for anbud og konkurranseutsetting trenger vi trygge fagmiljøer i rusomsorg og barnevern.

Noe av det som daglig irriterer og frustrerer mange siddiser og andre i regionen er de lange køene og det dårlige kollektivsystemet. Vi må gå fra en situasjon med kø og kaos til mer kollektivtrafikk og sykkel. SV-kommunen er en kommune som gjør det lett å velge en miljøvennlig måte å reise på.

I 1993 foreslo SV bybane i Stavanger for første gang. Siden da har den ideen spredt seg til mange andre partier, men bybanen har dessverre sporet av. Det gir en situasjon som er slik: det blir bygget busway frem mot 2020. Men: Ambisjonene for å øke antallet som bruker kollektivtransport til og fra jobb er veldig små.

Det er arbeidsprogramkomiteens mening at vi også trenger et supplerende tillegg og et mer sømløst kollektivsystem. SV vil fortsette jobbe for at bybanen realiseres på Nord-Jæren. Vi vil i tillegg foreslå at det bygges metro i Stavanger på lang sikt. Dette vil representere et stort og viktig løft for kollektivtrafikken i regionen, og vi vil prioritere sentrale stoppesteder som sykehuset, UiS og store arbeidsplasser, i tillegg til Sola og Sandnes. Vi vil i fremtiden trenge langt større kollektivdekning og et kollektivsystem som tåler en stor region med lange avstander og mange innbyggere.

Du inviteres til å sende dine forslag. Håper vi får høre dine gode ideer!

Nyeste fra Dagsavisen.no: