Stavanger

Vil doble boligsatsingen

SV dobler forslaget fra rådmannen, og vil bruke 60 millioner hvert år på bolig.

SV la fram sitt alternative budsjett i formiddag. Sjenerøsitet overfor fattige går igjen i forslaget, noe SV mener kommunen har råd til:

- Stavanger har ressurser til å gjøre mer for å bekjempe forskjeller, og tallene viser at Stavanger har lavere investeringsutgifter enn andre storbyer, sa Eilef Meland under presentasjonen.

Les hele Stavanger SVs alternative budsjett her!

Både innen miljø- og boligfeltet mener partiet at Stavanger henger etter sammenlignbare byer.

- Stavanger er den kommunen av storbyene som investerer minst i bolig. I fjor investerte kommunen bare fem millioner per år, altså 20 millioner i hele planperioden. Nå har administrasjonen våknet, så rådmannen legger inn 30 millioner pr år, sum 120 mill. Når vi så ser i forhold til andre kommuner, er dette fortsatt for lite. Derfor legger vi inn en fordobling og øker fra 30 til 60 mill hvert år. Dette for å møte de voksende boligkøene, som nå teller over 400, sa Meland.

Samtidig som SV vil øke boligsatsingen, setter de også av penger til oppfølging av beboere i kommunale boliger:

- Mange av våre leietakere har behov for oppfølging, på grunn av lav boevne. Derfor ha vi satt av 2,5 mill. med tanke på at vi må ha fagfolk. God, profesjonell veiledning vil hindre konflikter, sier Marcela Molina.

Også rammene for sosialhjelp vi SV øke.

- Vi ser at Stavanger er en rik by, men vi vet at forskjellene øker. Derfor ønsker vi å bidra til at folk som har behov for støtte, også skal være med på utviklingen. Vi må sørge for at folk har et verdig liv, sier Molina.

Sterkere barnehagesatsing er også tatt med i SV-budsjettet:

- Barnehagereformen har sørget for full dekning. Men utgangspunktet var at dette ikke bare skulle være en velferdsreform, men også en kunnskapsreform. Ankepunktet mot barnehagereformen er at kvantitet har gått på bekostning av kvalitet ved at pedagogtettheten har gått ned. Det må vi ta innover oss. Men nå går pedagogtettheten opp, blant annet på grunn av at man har hatt et stipend som har stimulert til utdanning for dem som jobber i barnehagene. Dette stipendet skal styrkes, fordi vi ønsker flere skal få utdanning. Dette trappes derfor opp med 2,5 mill i 2014 og videre opp, sier Eirik Faret Sakariassen.

Også skolen anser SV som et av sine store satsingsområder.

- Vi ønsker å øke pedagogtettheten i 1. til 4. klasse og setter av 5 mill. til dette i 2014, med videre opptrapping utover i perioden. Målet er at det skal være to pedagoger i hver klasse, sier Faret Sakariassen.

Sammenlignet med rådmannens forslag, øker SV rammen for drift med i gjennomsnitt 100 millioner kroner de neste fire årene. Partiet vil videre at kommunen skal investere for i gjennomsnitt 200 millioner mer hvert år fram til 2017.

Pengene skal de blant annet hente inn slik:

config.properties dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ved å øke eiendomsskatten

config.properties dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Ta ut utbytte fra Stavanger Parkering KF

config.properties dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Legge ned Greater Stavanger.

config.properties dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Salg av utstillingshallen i Forum

config.properties dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Utbytte fra Forus Næringspark

Nyeste fra Dagsavisen.no: