Stavanger

1600 ekstra boliger

Stavanger-flertallet legger opp til knappe 1600 ekstra boliger fram til 2017.

Dette framgår av et notat som fulgte med et fellesforslag Christine Sagen Helgø (H) torsdag fremmet på vegne av Høyre, Venstre, KrF, Sp, Pp og Hilde Karlsen (uavhengig).

Flertallskonstellasjonen legger opp til å skru opp boligbyggingstempoet med 1563 ekstra boliger på toppen av det administrasjonen har lagt til grunn.

Det vil gi en total på 7357 nye boliger ut planperioden fra 2013 til 2017.

- Utbyggingsplanen er et viktig verktøy for å få på plass målet om å bygge 1250 boliger, som bystyret har vedtatt at vi skal bygge hvert år, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Vedtaket

Flere av mindretallspartiene åpnet for å støtte opp om forslagene i bystyrebehandlingen. Ap var ikke klare med sine forslag.

Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag uten å få gjennomslag for disse:

"10. Opprette en kommunal boligorganisasjon/tomteselskap som planlegger og iverksetter bygging av nye boliger, og som finner egnede tomter for å bygge på. Rådmannen legge frem en sak om dette.

11. Bygge kommunale utleieboliger og se på muligheten for å etablere modeller for å gå fra leie til eie

12. Det etableres et tomtefond. Fondet skal brukes til å drive strategisk oppkjøp av tomter. Innarbeides i Handlings- og økonomiplanen."

Ap understreker sågar at de i utgangspunktet er enige i hovedtrekkene i planen, men at de skal gruppebehandle dette før bystyrebehandlingen.

- Forslaget vedrørende kommunale boliger er bra og på tide, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Under følger vedtaket før bystyret skal ferdigbehandle saken 13. mai.

1. Bystyret ser det som særdeles strategisk viktig at Stavanger kommune og regionen bygger tilstrekkelig med boliger og får på plass et velfungerende transportsystem. Tilhørende grønn- og sosial infrastruktur skal sikre at Stavanger blir en god by å bo i.

For Stavanger er målsetting å bygge minimum 1250 boliger i gjennomsnitt i året fra 2014 og ut kommuneplanperioden.

2. Regulerte hovedutbyggingsområder bygges ut perioden 2013-2017. Dette gjelder:

Tastarustå plan 1731

Søra Bråde 2 plan 1845

Jåtten øst plan 1884

Husabøryggen Sør plan 2253 tilrettelegges for utbygging, slik at de første feltene står klar rett i forkant av Ryfaståpningen, dvs. åpningen av Hundvågtunnelen. Boligfeltene 4.4 og 4.5 samt feltene 7.1 - 7.3 i plan 2253 legges ut for salg til private utbyggere/boligbyggelagene. Stavanger kommune avventer erfaringene fra selvbyggerfeltene på Tastarustå før en velger endelig modell for sosial boligbygging.

3. Samtlige områdeplaner og forhandlinger om ulike samarbeidsmodeller for utbygging, for de uregulerte hovedutbyggingsområdene, prioriteres. Dette gjelder:

1. Madla - Revheim

2. Nore Sunde

3. Jåttå Nord

4. Atlanteren. Atlanteren tilrettelegges slik at de første større feltene kan stå klart rett i forkant av Ryfast åpningen, dvs. åpningen av Hundvågtunnelen.

5. Fra Stavanger kommunens side gis anledning til parallell planlegging og planbehandling i de fire store utbyggingsområdene Madla/Revheim, Nore Sunde, Jåttå nord og Atlanteren.

I disse tre store områdeplanene som er under utarbeidelse er det Stavanger kommunen som koordinerer og utarbeider områdeplanene. Utbyggerne/grunneierne er i tett dialog med kommunen i denne fasen, og bør på egen regning og risiko kunne utarbeide, i nært samarbeid med kommunen, detaljerte planer for første delfelt som skal bygges ut. Kommunen legger disse planene inn i områdeplanen, slik at områdeplan med detaljert første delfelt blir godkjent samtidig.

Boligbyggingen på nevnte områder kan komme i gang fra 6 måneder til 1,5 år tidligere enn hva prognosene viser dersom en jobber systematisk på denne måten.

4. Samtlige områdeplaner og reguleringsplaner, samt tilrettelegging prioriteres i byomformingsområdene langs Bybåndet. Dette gjelder utenom allerede prioriterte byomformingsområder urban Sjøfront og Jåttåvågen 2, særskilt:

Paradis - Hillevåg

Det må realiseres noen betydelige utbyggingsprosjekter her som Køhlergruppens prosjekt(400-450 boliger) og Hillevågsveien 100(200-350 boliger).

Forus øst.

2020 Park trenger ikke avvente ny områderegulering for Forus øst for å starte opp detaljeregulering for et betydelig økt boliginnslag ettersom det er i tråd med føringene som er gitt i områdeplanen og i tråd med en forsterkning av båndbyen som bygger opp om kommunens overordnede arealstrategi.

Detaljplaner og evt. salg av de første felt i Jåttåvågen 2, settes i gang så snart som mulig.

5. Samtlige boligprosjekter og bolig-ifylling i den utbygde by, inkludert Øyane bydel prioriteres mht. behandling av detaljplaner og tilrettelegging av sosial infrastruktur.

Rådmannen gis mandat til salg av "Hønseritomten" på Hundvåg, gnr. 17, bnr. 1587, til private utbyggere for bygging av seniorboliger.

I Hundvåg bydel prioriteres bolig- ifyllings prosjektene. For feltutbygginger vises det til punkt c. I Fsk sak 17/13

Pyntesundet bygges ut slik at boligene står ferdig i 2017.

Husabøryggen sør legges inn fra 2016.

Galleivågen tas ut av planen ettersom området ikke er klarlagt for boligbygging

6. Det legges frem månedlige rapportering til formannskapet om igangsatte og ferdigstilte boliger. Boligrapportering om planlagte ferdigstilte boliger i perioden (nå 2013-2017) gis pr. kvartal.

7. Bystyrevedtaket i sak 76/11 pkt. 7 siste avsnitt vedrørende boliger for ulike målgrupper etc. følges spesielt opp.

8. Gang- og sykkeltiltak i hovedakse Nord og - Øst utredes og vurderes særskilt i forbindelse med de store boligutbyggingene i Urban Sjøfront og Tastarustå.

9. Behov for økte ressurser og bemanning ved KB og BMU, samt vurderinger av investeringsbehov mht. teknisk, grønn og sosial infrastruktur som følge av økt boligutbygging behandles i forbindelse med tertialrapporteringen 2013 og HØP 2014 - 2017.

10. Det skal i planperioden bygges ut 166 boliger for vanskeligstilte, i samme periode skal det gjennomføres et arbeid som vil sikre ytterligere 150 boliger til vanskeligstilte gjennom prosjektet "Skaff bolig".

11. Tabell som viser oversikt over planlagte boligprosjekter oppdateres for Madla, Hillevåg, Hundvåg og Hinna bydel som en konsekvens av vedtak pkt 3.4- 3.5 samt tillegg punkt 4 og tillegg punkt 5.

Saken oppdateres.

Nyeste fra Dagsavisen.no: