Nyheter

Guro (16) fikk drømmejobb

Guro (16) har all­tid drømt om å jobbe i bu­tikk. Nå kan ungdommer mel­lom 13–17 år søke som­mer­jobb gjen­nom Stavanger kom­mu­ne.

Stavanger kom­mu­nes til­tak for å skaf­fe ung­dom­mer ar­beids­er­fa­ring er eks­tra po­pu­lært om som­me­ren. Både bu­tikk­sjef Lene Kolstad og bu­tikk­med­ar­bei­der Guro Ny­gård Kvia (16) er for­nøyde med ord­nin­gen.