Nyheter

Bryter arbeidsmiljøloven oftere i sykehjem

Antall registrerte brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven øker kraftig i Stavangers sykehjem. Hjemmesykepleiens tall øker også.

I 2015 ble det registrert 198 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i sykehjemmene i Stavanger. Bruddene gjelder hviletid mellom to arbeidsøkter, lovbestemt ukefridag, arbeidstimer per dag og arbeidstimer per uke. I 2017 er antallet brudd på sykehjemmene økt til 280, altså 41,4 prosents økning på to år.

– Levekårsområdet er veldig utsatt. Vi har ansvar 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Da vil det forekomme brudd. Eksempelvis kan en leder få en SMS klokken 15.00 om at en ansatt er blitt syk til en vakt som starter 16.00, eller noen blir syke på jobb og må gå hjem, sier Kåre Reiten (H), leder i kommunalstyret for levekår.

40.000 vakter

Helsepolitikerne i Stavanger har bedt om å få en årlig statusrapport. Reiten trekker fram at administrasjonen har relativt god oversikt, og at det totale tallet er lavt i forhold til mengden arbeid.

– Det utføres rundt 40.000 vakter månedlig innenfor levekårsområdet i Stavanger, og tallene utgjør mindre enn to promille av totalen, sier Reiten.

– Uansett øker antall brudd, spesielt på sykehjemmene. Hva kan gjøres for å snu utviklingen?

– Vi har prøvd å skjerpe oss ved å be om årlige oversikter. Annen turnusplanlegging kan også hjelpe, sier Reiten.

Han peker også på økonomiske nedgangstider.

– Nedgangen i skatteinntektene har gjort det nødvendig med tøffe kutt i Stavanger, og jeg mener at vi i alle fall ikke kan kutte mer i sykehjemmene nå. Sykehjemmene har nok av de tøffeste jobbmessige forholdene. Rammene er i alle fall slik at det nok ikke kan være snakk om å redusere bemanningen eller ressursene til sykehjemmene, sier Reiten.

– Krever mye

– Legevakten fikk flere ansatte og færre brudd. Er ikke problemet i sykehjemmene at det er for få ansatte? Kommunen kunne for eksempel øke lønnen for å få flere sykepleiere?

– Levekårsområdet krever store ressurser, og lønnsnivået i Stavanger er i alle fall ikke lavere enn i nabokommunene. Det er sykepleiermangel, og vi forsøker ikke overby nabokommunene, da kommer vi bare inn i en spiral der de også øker sine lønninger, sier Reiten, som også viser til ASSL-tall – sammenligning mellom store byer – som skal vise at Stavanger bruker mer penger enn andre på sykehjem.

Reiten trekker også fram at bygging av store enheter kan gi mer fleksibilitet. Utenfor seks etasjer høye og nybygde Lervig sykehjem – som sto ferdig i starten på året og som derfor naturlig nok ikke inngår i statistikken – slår han fast at store enheter er veien å gå.

– Tiden for å bygge sykehjem i småskala i Stavanger er forbi, sier Reiten.

29 prosent økning på to år

Totalt sett er det registrert 1365 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for turnusarbeidere i Stavanger i 2017 i kommunens statistikk. Tall fra tidligere år: 981 (2015), 1034 (2016), altså 39,1 prosent økning på to år.

Legevakten ble styrket med flere sykepleiere og sykepleierstudenter etter innføring av nytt nødnett og felles telefon med nabokommunene høsten 2016. I 2016 var det 71 brudd, i 2017 var det sunket til 37 brudd, en forbedring på 48 prosent.

– Legevakten er et godt eksempel på effekten av økt bemanning og høy kompetanse., sier Nina Horpestad, leder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland.
Horpestad har gått gjennom rapporten på oppfordring fra RA.

– Først av alt: Det er bra at kommunen har oppmerksomhet på arbeidstidsbestemmelsene, det viser at den tar sitt arbeidsgiveransvar alvorlig. Samtidig er jeg skuffet over at administrasjonen bare ber politikerne ta saken til orientering. Kommunen bør lage en plan for å for samme type forbedring også innen andre deler av helse- og omsorg, sier Horpestad i en oppfordring til politikerne.

– Dramatisk økning

Hun har merket seg den økningen i brudd på sykehjemmene.

– Den er en ganske dramatisk økning, og viser at det er stor forskjell på planlagt bemanning og reell bemanning i sykehjemmene. Stavanger kommune er gode på å gi fulle (100 prosent) stillinger, det vet vi virker, men jeg vil utfordre kommunen til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for å bedre rekrutteringen til sykehjemmene, sier Horpestad.

Hun merker utfordringene på sykehjemmene.

– Antall brudd på sykehjem bekrefter også det vi får høre i samtale med praksisstudenter, som gjerne sier at de helst ikke vil være på sykehjem, fordi de «blir så alene», som de sier. Det er utfordrende å få god nok bemanning og søkning til sykehjem når studentene stadig føler at de blir stående alene ved å arbeide der, sier Horpestad.

– Lave tall totalt sett

Rådmannsstaben i Stavanger trekker fram lave prosenttall.

– Hovedinntrykket er at Stavanger kommune ligger lavt i antall brudd. Selv om det er en viss prosentvis økning, er tallene er ganske lave totalt sett, under 2 promille av vaktene, sier forhandlingssjef Tom Fossmark til RA.

Han peker på at det månedlig gjennomføres det omtrentlig 40.000 vakter ved turnusavdelinger med helse, pleie og omsorg som oppgaver.

Årsakene til bruddene er sammensatte.

– Det er en rekke faktorer som slår ut, som den totale bemanningen, sykefravær og permisjoner. Helseområdet er krevende. Ansatte blir syke før vakter og må gå hjem fra vakter. Det vil være slik med mennesker, og kommunen har ansvar for helsetjenester 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Slik sett vil vi ikke kunne få antallet brudd ned til null, sier Fossmark.

Kjenner ikke årsak til økning

Årsaken til at antall brudd øker, er også uklart.

– Det er vanskelig å konkludere. Vi tar kontakt med den daglige lederen i avdelinger som har mer enn 10 brudd i løpet av en måned. Manglende kunnskap om bestemmelsene kan være en årsak. Vi jobber med turnuser og bemanningsplaner. Sykepleiermangelen er et problem, både lokalt og nasjonalt, og det påvirker bemanningen. Bemanningsbyråene melder også om begrenset ansatteportefølge, spesielt for danske og svenske sykepleiere, de landene opplever også sykepleiermangel, sier Fossmark.

Administrasjonen toner ned konsekvenser av brudd.

«Det framkommer ikke at brudd på arbeidstidsbestemmelsene direkte har ført til alvorlige konsekvenser eller forårsaket skade på bruker eller ansatt», som det heter i saksutredningen, der for øvrig økningen i sykehjemmenes del også tones ned. «Det ses en liten økning, uten at noen avdelinger eller virksomheter skiller seg ut», heter det i dokumentene som legges på bordet til politikerne.

Tallenes tale: 

Kommunalstyret for levekår får en rapport om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven til behandling i møtet 17. april.
Rapporten gjelder ansatte i turnus i Stavanger kommune.

Det er registrert 1365 brudd i 2017. Rådmannen karakteriser andelen til lav og stabil.

Stavanger-sykehjemmenes antall brudd har økt fra 198 i 2015 til 226 i 2016 og til 280 i 2017. Best i klassen året 2017 totalt var Slåtthaug (5) og Vålandstunet (8). De andre beveget seg mellom 22 og 48 årlige brudd: St. Petri (22), Vågedalen (24), Rosendal (25), Mosheim (28), Sunde (29), Haugåstunet (32), Ramsviktunet (32), Stokka (36) og Bergåstjern (48).

Hjemmebaserte tjenester inkluderer i tillegg til hjemmesykepleie bydelens dagtilbud, bofellesskap for beboere med omsorgsbehov knyttet til psykiatri og psykisk utviklingshemming. Totalt er det registrert 554 brudd i 2015, 748 i 2016 og 700 i 2017.

Dagsenter og avlastning: 229 (2015), 170 (2016) og 239 (2017)

Bydekkende tjenester, som ikke var med i tidligere rapporter, barnevernsvakten (13 brudd i 2017), EMbo (tilbud til mindreårige flyktninger, 90 brudd i 2017) og Rehabiliterings-seksjonen (6 i 2017).

Utvikling totalt i rapporterte brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven turnusansatte Stavanger kommune: 2014: 904 brudd, 2015: 981, 2016: 1034 og 2017: 1365.

Administrasjonen påpeker at kommunale tjenester er i stadig endring, og at tallene ikke er fullt ut sammenlignbare. Flere virksomheter kan være én årsak, omlegging av tilbud en annen. Rådmannen understreker også at gode kunnskaper om lov- og avtaleverk er grunnleggende for å unngå brudd, og gjennomfører derfor heldagskurs to ganger årlig for virksomhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og turnusansvarlige.

LES OGSÅ: Sykehjem-kritikk til politikerne

LES OGSÅ: Har gitt svar etter Lervig-kritikk

Nyeste fra Dagsavisen.no: