Debatt

Dagens samarbeidspartier vil fortsette å styrke eldreomsorgen i Stavanger!

Planene for nytt sykehjem i Jåttåvågen er godkjent for videreutvikling med planlagt byggestart i 2024 og ferdigstillelse i 2027!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

9. mars vedtok formannskapet i Stavanger å gå videre med prosjektet å bygge nytt sykehjem med 180 plasser og i tillegg 16 omsorgsboliger for eldre på en sentral tomt i Jåttåvågen. Tomten er i umiddelbar nærhet til de planlagte parkdragene i Jåttåvågen og nær kollektivaksene – både jernbanen og den nye bussveien.

Formannskapet ba om rask framdrift i prosjektet.

Sykehjemmet skal tilrettelegges for demente med mindre avdelinger og utformes med minst mulig institusjonspreg.

Kommunedirektøren er bedt om i det videre arbeid å vurdere om en egen avdeling for yngre brukere med behov for sykehjemsplass bør lokaliseres her.

Det ønskes også at en planlegger studentboliger tilknyttet sykehjemmet. Det bes om en vurdering av modeller utprøvd blant annet ved sykehjem i Nederland og i Oslo hvor studenter får redusert husleie mot å utføre sosiale tjenester o.l. ved sykehjemmene. Det kan for eksempel være studenter innenfor helse- og omsorgssektoren, musikkstudenter osv. Formålet er primært å skape kontaktflater og sosialt liv ved sykehjemmet.

De 16 omsorgsboligene bygges på samme tomt som sykehjemmet i en lavere bygning med egen sansehage og med bro over til sykehjemmet.

1.etasje i sykehjemmet vil være felles arealer med kafe, behandlingsarealer osv. som også kan benyttes av beboerne i omsorgsboligene og eventuelt av andre eldre som bor i egen bolig eller omsorgsbolig i nærheten.

Kommunen er også bedt om å arbeide videre med mulighetene for anskaffelse av tilliggende/nærliggende tomter med mål om i tillegg å bygge Omsorg-pluss boliger i tilknytning til det nye sykehjemmet.

Omsorg-pluss er boliger med universell utforming som er tilpasset eldre og med døgnbemannet servicetilbud. Dette er for eldre som stort sett klarer seg selv, men som føler det utrygt, upraktisk eller ensomt å bo i egen bolig. Det er fellesrom og aktivitetsrom med mulighet for sosialt fellesskap, aktiviteter og middagsservering. Ved mer omfattende behov for hjelp kan de få det av hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

I siste møte vedtok Utvalg for helse og velferd (og 22.3. Utvalg for miljø og utbygging) å gå videre med planene om å bygge om høyblokken i Bekkefaret til 35 omsorg-pluss leiligheter. (Det forutsettes at de som bor der i dag skaffes nye tilfredsstillende boliger). 1. etasje må utvides for å skaffe tilstrekkelig fellesarealer. Det planlegges også her med noen studentboliger for å skape mer sosialt liv og fellesskap.

I tillegg er kommunen i dialog med den ideelle stiftelsen Diakonhjemmet som har kjøpt det tidligere Domkirken sykehjem om å bygge dette om til 80-100 omsorg-pluss boliger.

«Leve hele livet» er en reform for å legge til rette for at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Dette fordi de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de greier seg, får den hjelpen de trenger og opplever det trygt. Men det vil fortsatt være stort behov for tilpassede boliger med mulighet for å tilkalle hjelp hele døgnet og sykehjemsplasser for de som har mest omfattende hjelpebehov.

Flertallspartiene har de to siste årene økt bemanningen på sykehjemmene i kommunen med 74 heltidsstillinger for husassistenter. Nå er altså planene snart klare for nytt sykehjem med 180 plasser og 16 omsorgsboliger i Jåttåvågen som skal ferdigstilles i 2027(opprinnelig planlagt 2026).

Dette er tydelige eksempler på at dagens samarbeidspartier prioriterer god eldreomsorg og at vi vil fortsette med det!

(I tillegg kommer de planlagte omsorg-pluss boligene. Videre vil 1. byggetrinn i Ramsvig ferdigstilles i 2024 og utvidelse på Blidensol og 2. byggetrinn i Ramsvig er klare for videre prosjektering, men ennå ikke besluttet oppstarttidspunkt.)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt