Stavanger

Satsing på ny type eldreomsorg ved tre sykehjem

Øyane sykehjem, nedlagte Domkirkens sykehjem og planlagte Jåtten sykehjem kan alle få helt nye tilbud for eldre, såkalte omsorg pluss-boliger. Planleggingen er i gang.

Tirsdag ettermiddag behandler utvalg for helse og velferd (UHV) i Stavanger to konkrete saker om å opprette omsorg pluss-boliger. De utvalget stedene er ved Øyane sykehjem på Hundvåg og på tomten ved nedlagte Domkirkens sykehjem. Sakene kommer etter initiativ fra flertallspartiene.

– Vi er overbevist om at omsorg pluss-boliger er framtidsrettet. Eldre lever lenger enn før, mange har behov for noe hjelp, uten å trenge heldøgns sykehjemsplass. Omsorg pluss vil være en langt mer effektiv utnyttelse av ressursene, sier utvalgsleder Dag Mossige (Ap).

Planen er å opprette rundt 50–100 omsorgsboliger samlet, med fellesarealer og et døgnbemannet servicetilbud, et nytt tilbud i Stavanger, men et tilbud som allerede er i full drift i Oslo (se faktaramme).

– Frihet, men trygghet

– Eldre kan få samme friheten som når de bor i egne hjem, men ha tryggheten i en tilgjengelig døgnvakt med noen som der og som kan ringes, hvis de for eksempler faller eller har annen behov for hjelp, sier Mossige.

Omsorg pluss-boliger vil også regnes som heldøgns botilbud til pleietrengende, og vil slik sett slå ut på statistikken som økning av dekningsgraden for sykehjemsplasser, men utvalgslederen avviser at satsingen er basert på et ønske om ikke å bygge nødvendige sykehjemsplasser. (Se egen faktaramme for ferske tall for ventelister og ventetid)

– De som har behov for vanlige sykehjemsplasser i Stavanger skal få det også i framtiden. Omsorg pluss-satsing er ikke en unnskyldning for å slippe å bygge sykehjemsplasser, men det er ikke til å legge skjul på at det ikke kan bygges sykehjemsplasser for de økende antall personer i eldrekullene i samme grad som vi har bygd sykehjem tidligere. Dette er ikke bare et spørsmål om byggekostnader. Det er ikke nok helsepersonell til å bemanne så mange plasser. Allerede i dag er det et stort behov for flere sykepleiere, sier Mossige.

Dag Mossige, Arbeiderpartiet

Framskynder Jåtten

Han peker på at det er satt av tomt til et sykehjem på Jåtten, som ifølge handlings- og økonomiplanen (HØP) skal stå ferdig i 2026. Mossige varsler at flertallspartiene i årets HØP-rullering vil framskynde byggestart, slik at sykehjemmet skal stå ferdig ett år før, i 2025.

– Det kommer vi til å gjøre, det kan vi røpe allerede nå, sier Mossige, som også er gruppeleder i Aps kommunestyregruppe, til RA.

Jåtten sykehjem kan i tillegg til ordinære sykesenger også få omsorg pluss-boliger.

– Samlokalisering gir mulighet til å bruke felles tjenester, kantine, aktiviteter og tilbud som Den kulturelle spaserstokken og felles uteområder. Det kan også gi eldre i ulik situasjon og i ulik fysisk form muligheter til å møtes, sier Mossige.

Samarbeid med Øyane

Samlokalisering er også tanken i samarbeid med den private, ideelle stiftelsen som driver Øyane sykehjem. Administrasjonen i kommunen anbefaler å lage en mulighetsstudie for å avklare hva som er mulig å bygge på framsiden av sykehjemmet.

– Lederne på Øyane sykehjem er svært løsningsorienterte, vi ser for oss sambruk med sykehjemmet, sier utvalgslederen.

Stavanger kommune arbeider også med et omsorg pluss-prosjekt i Dues vei 9–11 på Eiganes. Administrasjonen i Stavanger kommune ber nå UHV vedta en intensjonsavtale med Diakonhjemmet Omsorg om leie av tomten. Driften skal etter planen konkurranseutsettes, og anbudskonkurransen skal reserveres for ideelle organisasjoner.

Dues vei 9, tidligere Domkirkens sykehjem, nå Stavanger Urban Folkehøgskole

– Diakonhjemmet er en Oslo-basert, seriøs aktør. Det politiske flertallet ønsker samarbeid med ideelle, private stiftelser, de er viktige aktører som gjør et veldig viktig velferdsarbeid, sier Mossige.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

 • I Stavanger kommunes Plan for omsorgsbygg 2021–2034 inngår de neste årene bygging av omsorg pluss-boliger for å øke kapasiteten i kommunens omsorgstilbud. Modellen er hentet fra Oslo kommune. Kampen omsorg pluss i Oslo har 91 leiligheter med i alt 103 beboere. Leilighetene er 42–64 kvadratmeter store, med tilgang til store fellesarealer. De største leilighetene er parleiligheter. I 2015 hadde Kampen omsorg pluss åtte årsverk som dekket bemanningen gjennom hele døgnet.
 • Omsorg pluss kan bidra til at flere kan bo lenger i eget hjem, og utsette behovet for sykehjemsplass.
 • Omsorg pluss er samlokaliserte omsorgsboliger som har fellesarealer og et døgnbemannet servicetilbud. Servicetilbudet består gjerne av en husverttjeneste, vaktmester og hvilende nattevakt, i tillegg til et aktivitetstilbud og kafé med mulighet til å kjøpe varm mat.
 • Omsorg pluss kan tilby beboerne et aktivt og sosialt liv som kan styrke både den fysiske og psykiske helsen, ifølge Stavanger kommunes administrasjon.
 • I omsorg pluss leier beboerne en bolig som de får tildelt som en tjeneste med vedtak fra kommunen. Dersom de har behov for helse- og omsorgstjenester, vil de få hjemmetjenester på lik linje med andre som bor i egen bolig.
 • For å få en rasjonell og god drift bør omsorg pluss-prosjektene ha fra 50 til 100 boliger, ifølge kommunen, som foreløpig ikke har noen ferdigstilte omsorg pluss-prosjekter.

---

---

FAKTA


 • Direktøren for helse og velferd i kommune, Eli-Karin Fosse, har lagt fram nye tall for ventelister på sykehjemsplass i Stavanger. 31. august var det 14 personer uten heldøgnsplass på institusjon. Samme tall for 30. april var 4 personer, 31. desember 2021 var det 7 personer i kø, og 31. august 2021 var det 18 personer i kø for langtidsplass på sykehjem.
 • I tillegg var det 31. august i år 19 personer som sto i kø for overføring fra korttidsplass til langtidsplass, og 2 personer som ventet på overføring fra annen heldøgns institusjon til langtidsplass. Nedgangen i antallet som ventet på overføring fra korttidsplass til langtidsplass er merkbar siste året. 31. august 2021 var det 35 personer på venteliste.
 • Ventetiden på innleggelse fra hjemmene til sykehjemsplass går også ned. 31. august i år var ventetiden i gjennomsnitt 19 dager. Samme dato i 2021 var den gjennomsnittlige ventetiden 31,5 dager.
 • Antall brukere som venter på plass i aldershjem eller bofellesskap for eldre er relativt stabilt, 21 personer ventet per 31. august, mot 23 personer på samme dato året før.
 • Ventelistene for korttids- og vekselplass har gått merkbart ned siste året. 31. august i år ventet 35 på korttidsplass og 54 på vekselplass. Samme dato i fjor ventet 51 personer på korttidsplass og 73 personer på vekselplass.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: