Stavanger

UiS klager etter avslag: - Urimelig

Urimelig lang saksbehandlingstid, manglende dialog og manglende tillit til institusjonene er noe av det Universitetet i Stavanger reagerer på etter at UiS fikk avslag på psykologisøknaden.

– Vi stiller spørsmål ved om det var en slik prosess Stortinget og regjeringen så for seg da man åpnet for at nye institusjoner kunne søke akkreditering til rettsvitenskap, psykologi og teologi. Prosessen bærer preg av rigid kontroll framfor kvalitetsutvikling, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS i en pressemelding.

16 måneder brukte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på behandlingen av UiS sin søknad om å etablere profesjonsstudium i psykologi. Søknaden ble avslått fordi det manglet én ansettelse innen personlighetspsykologi og komiteen ønsket noe mer praksis.

Avslaget viser til et knippe endringer UiS må gjøre før søknaden kan godkjennes.

UiS har fått beskjed om at en ny søknad ikke vil behandles før i 2024. Det vil dermed ta flere år for å kunne få et slikt studium på plass.

Nå ønsker UiS vedtaket omgjort. UiS er uenige i NOKUT sin vurdering.

– Vi mener man burde åpne for at en akkreditering kan gis på vilkår om at påpekte mangler blir rettet opp innen oppstart av studiet. I vårt tilfelle ville det vært god tid til å rette opp i disse manglene, ettersom den tidligste oppstarten vil være høsten 2024, sier Eggen.

Dette reagerer UiS på:

  • Urimelig lang behandlingstid
  • Uforutsigbarhet og manglende dialog
  • Urimelig forhold mellom behandlingstid og frist for tilsvar
  • Forutsetning om detaljerte praksisavtaler med navn på veiledere som potensielt skal veilede i 2030 eller senere
  • Manglende tillit til institusjonene

UiS reagerer også på at NOKUT oppnevnte en komité på fire personer til å vurdere søknaden, hvor tre av medlemmene er fra norske institusjoner som tilbyr profesjonsstudium i psykologi.

Kritisk til ressursbruk

Det er stor etterspørsel etter kliniske psykologer i fylket

—  Turid Borgen, dekan

Hvis klagen ikke blir tatt til følge, må UiS bruke ressurser på en helt ny søknad for ny behandling hos NOKUT. Dette er dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sterkt kritisk til.

– Vi har et bredt og sterkt fagmiljø innen psykologi og en god studieplan på plass. Med små justeringer står vi klare til å utdanne kompetanse som samfunnet har behov for. Det er stor etterspørsel etter kliniske psykologer i fylket, sier hun.

Hun viser til vedvarende nasjonale utfordringer med å rekruttere og beholde psykologkompetanse både i kommunale tjenester og på sykehus. Kommunene i Rogaland har lavest psykologdekning i landet, med 0,5 psykolog-årsverk per 10.000 innbyggere. Tallene er hentet fra SSB.

Ifølge UiS har de ikke blitt invitert til dialog med NOKUT om de elementene som komiteen mener burde vært styrket.

«En konstruktiv prosess for å sikre en studieplan som oppfyller kravene, ville bidratt til at samfunnet raskere ville fått tilgang til flere kliniske psykologer», skriver universitetet i pressemeldingen.

Lukket behandling

UiS søkte NOKUT om akkreditering 15. oktober 2021. Over 12 måneder senere mottok UiS en foreløpig konklusjon med tre ukers frist for tilsvar.

Den foreløpige konklusjonen pekte på mangler på tre områder: Universitetet måtte styrke fagstaben med tre årsverk med særlig vekt på dobbeltkompetanse (både vitenskapelig og klinisk kompetanse), sørge for mer forpliktende praksisavtaler og tilby mer praksis i starten av studieløpet.

Da UiS leverte tilsvar innen fristen var sju nye psykologer med dobbeltkompetanse ansatt, bindende praksisavtaler for langt flere enn 48 praksisplasser var inngått og studieprogrammet var endret for å tilby mer praksis gjennom hele studieløpet.

Det endelige avslaget kom 14. februar 2023, 16 måneder etter at søknaden ble sendt. Konklusjonen var at UiS må ansette én person med førstestillingskompetanse i personlighetspsykologi. I tillegg må UiS tilby noe mer praksis tidlig i studiet. Det er ingen innvendinger til planlagt hovedpraksis.

Mer fra Dagsavisen