Nyheter

Avblåser massetest av barnehagebarn

Heretter skal barn i Oslo-barnehagen språktestes etter behov. Borte er obligatorisk testing av alle barn.

Det er mange måter å observere barns språkutvikling på. Da Oslo-byråd Tone Tellevik Dahl (til venstre) i går besøkte Støperiet barnehage manglet det ikke på oppmerksomhet, interesse og initiativ fra barnas side. Mimosa (5), Syver (5) og Naomi (4) er glødende engasjert når pedagogisk leder Lise Bjærke leser. FOTO: MIMSY MØLLER

Det forsikrer byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), som denne uka sender ut en ny språkstandard til alle de kommunale barnehagene i hovedstaden:

– Alle barnehagene skal ha en plan for systematisk observasjon av språkutviklingen hos samtlige barn.

– Når de ansatte vurderer at barnet kan ha behov for ekstra språkstøtte, skal språkutviklingen observeres ved hjelp av et valgfritt kartleggingsverktøy. Det er feil bruk av ressurser å språkkartlegge barn med god språkutvikling, sier Tellevik Dahl.

Hun avviser at faren er stor for at barn i gråsonen kan bli oversett. For å øke kvaliteten på vurderingsarbeidet skal pedagogene drøfte sine observasjoner med andre ansatte i barnehagen.

– Det vil gi et riktigst mulig bilde av hvor hvert enkelt barn befinner seg i sin språkutvikling, sier Tellevik Dahl, som også vil gi foreldrene en viktigere rolle i arbeidet med å styrke barnas språk.

Les også: Barnehagelærere opplever tvang og mistillit

Egen oppfølgingsplan

– Viser kartleggingen at barnet trenger ekstra språkstøtte, skal barnehagen lage en egen oppfølgingsplan i samarbeid med foreldrene. Planen skal både si hva barnehagen skal gjøre for å bedre barnets språkutvikling, og ikke minst hva hjemmet kan bidra med. Foreldrene er barnehagens viktigste allierte i dette arbeidet, understreker Tellevik Dahl.

Line Bjærke er pedagogisk leder i Støperiet barnehage på Grünerløkka i Oslo. Hun er glad for byrådens initiativ.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mangler ressurser

– Det er utrolig flott at du viser tillit til de faglige vurderingene vi gjør. Samtidig er jeg på generelt grunnlag bekymret for det sterke individfokuset mange tar til orde for. Det er viktig ikke å glemme at vi jobber helhetlig. Språk læres best i kommunikasjon og samspill med andre barn og voksne, fremholder Bjærke.

Anne H. Nordbye er seksjonsleder for barnehageområde 5 i Oslo, med ansvar for fire barnehager. Hun mener utfordringen ligger i hva som skjer når barn er kartlagt og det er avdekket at de trenger ekstra språkstøtte.

– Vi opplever stadig at vi ikke har menneskelige og økonomiske ressurser til å iverksette de hjelpetiltakene vi mener er nødvendig. Terskelen for å få ekstra tilretteleggingsmidler er høy. Dette fører til en underrapportering av behov, og en tøff prioritering barn imellom, sier Nordbye.

Barnehageforskere: Lek stimulerer språk og utvikling best

Slik svarer byråden:

– Det forrige byrådet leverte år etter år trang bydelsøkonomi. Det har fått konsekvenser for barnehagens evne til å følge opp hvert enkelt barn, men innhentingen er i gang. Vi bedrer barnehagens økonomiske handlingsrom, vi frigjør tid fra rapportering og vi er i gang med en ny bemanningsnorm. Dersom barnehager ikke har ressurser til å prioritere oppfølging av dem som virkelig trenger det, må de melde fra til meg, sier Tone Tellevik Dahl.

Les debatt: Torbjørn Røe Isaksen: En armada av internasjonale forskere sier at du tar feil