Politikk

Frp foreslår at flere skal få omdiskutert MS-behandling

– En banebrytende ny engangsbehandling som har gitt håp om helbredelse for MS-pasienter, argumenterer Frp.

MS-forbundet anslår at til sammen 400–500 norske pasienter har reist til eksempelvis Russland og Mexico og betalt stamcellebehandling selv – en regning de fleste ikke har råd til.

Engangsbehandlingen, som er ment å erstatte et helt liv med medisiner, tilbys bare noen norske MS-pasienter i dag. Dette skjer fortrinnsvis i RAM-MS-studien ved Haukeland universitetssykehus, ifølge nevrolog og professor Trygve Holmøy, hvor 84 av 100 planlagte personer er inkludert.

Noen enkeltpasienter med Multippel sklerose (MS) får stamcellebehandling utenfor studien både på Haukeland og Oslo universitetssykehus. Men mange faller utenfor tilbudet av ulike årsaker, deriblant Anne Lau Revil, som selv har reist til en klinikk i Mexico for egen regning.

Flere Frp-politikere, blant dem Bård Hoksrud og partileder Sylvi Listhaug, har fremmet et representantforslag til Stortinget, som trolig skal opp til behandling i desember. Hensikten er at flere norske MS-pasienter skal få tilbud om stamcellebehandling.

Norge på «MS-toppen»

I redegjørelsen for forslaget (se fakta nederst), påpeker Frp-representantene blant annet:

«Stamcellebehandling er en banebrytende ny engangsbehandling som har gitt håp om helbredelse, og hvor forskning pågår både i Norge og internasjonalt. Forskningen har nå kommet langt nok til at norske klinikere kan anbefale stamcellebehandling, enten i form av RAM-MS-studien eller utenom studien for noen unge utvalgte pasienter med svært alvorlig forløp med eskalerende sykdom».

I fjor levde rundt 14.000 personer med MS i Norge, hvorav 70 prosent var kvinner. Hvert år blir mellom 400 og 500 personer diagnostisert med sykdommen. De fleste er i alderen 20 til 40 år. Norge har en av de høyeste dokumenterte forekomstene av MS i Europa og i verden, som har økt de siste 20 årene, ifølge rapporten fra MS-forbundet.

Bildet viser helsepersonell som er i ferd med å foreta en stamcelletransplantasjon ved Haukeland universitetssykehus.

Det er Menon Economics som har gjort en samfunnsøkonomisk analyse for MS-forbundet. Rapporten ble lagt fram under Arendalsuka i sommer. Den beskriver sykdomsbyrde, behandlingsomfang, pleie- og omsorgsdata, hjelpemiddel og tilrettelegging, produksjonstap og pårørendebyrde knyttet til MS i Norge.

MS kostet det norske samfunnet anslagsvis mer enn 12 milliarder kroner i fjor, ifølge rapporten – altså i snitt nesten 900.000 kroner per MS-pasient. Det til tross for at bare cirka 20 prosent av MS-diagnostiserte har det som regnes som en alvorlig grad av sykdommen. Det er ventet at stadig flere kommer til å forbli i kategorien mildt eller relativt mildt sykdomsforløp grunnet store medisinske framskritt de seneste årene.

– Staten kan spare mye på heller å ta kostnaden med å behandle folk – både økonomisk og menneskelig, mener Bjørn Revil, som er vara til Oslo bystyre for Frp og gift med Anne Lau Revil, som nå får stamcellebehandling i Mexico.

Effekten av stamcellebehandling av MS er dokumentert, ifølge nevrolog og professor Trygve Holmøy, men likevel ikke nok til at metoden ikke er omdiskutert.

– Erfaring fra mange tusen pasienter tilsier at stamcellebehandling gir like god eller bedre effekt enn tradisjonell MS-behandling. Det finnes imidlertid ingen god klinisk studie som direkte sammenligner de mest effektive MS-medisinene med stamcellebehandling. Statistisk sammenligning tyder på at de mest effektive MS-medisinene har like god effekt som stamcellebehandling, sier Holmøy til Dagsavisen.

Han mener likevel at MS-pasienter bør få større medbestemmelsesrett, også i valg av stamcellebehandling, men presiserer at ikke alle kvalifiserer til å få det.

– Dette er ikke regjeringens politikk

Frp-representantene som har stilt stortingsforslag mener at Norge altfor ofte er sent ute med å ta i bruk nye behandlingsmetoder som kan gi enkeltmennesker mange flere gode leveår.

«I mellomtiden reiser personer med denne sykdommen utenlands for egen regning og risiko. MS-forbundet anslår at til sammen 400–500 norske pasienter har reist til eksempelvis Russland og Mexico og betalt stamcellebehandlingen selv», argumenterer Frp-representantene.

De vil ikke få støtte til forslaget sitt fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

«Jeg vil først understreke at jeg deler representantenes engasjement for personer med MS. Folk skal ha trygge og gode helse- og omsorgstjenester uavhengig av økonomi og bostedsadresse. Og vi tar i bruk nye behandlingsmetoder», innleder helseministeren sitt skriftlige svar.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen utreder en rekke tiltak for å få bukt med økende krefttall blant unge. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kjerkol viser til at øvrige offentlige helsetjenester i Europa heller ikke tilbyr stamcellebehandlingen til en større andel MS-pasienter enn hva som er tilfellet i Norge. Og at styringsgruppa for studien antar at dette henger sammen med dokumentasjonsgrunnlaget. Inntil dokumentasjonen fra RAM-MS-studien foreligger, vurderer derfor fagmiljøet ved Haukeland universitetssykehus at totalt antall MS-pasienter som kvalifiserer til stamcellebehandling fortsatt vil være lavt.

«Dermed er det tilstrekkelig kapasitet ved Haukeland universitetssykehus til å behandle disse. Helse Vest RHF støtter fagmiljøets vurdering og mener at behandlingen er tilgjengelig for aktuelle pasienter. Jeg mener at det vil være uklokt å gå imot disse vurderingene og støtter derfor ikke representantenes forslag», skriver helseministeren.

Kjerkol understreker at det ikke er regjeringen som innfører behandlingsmetoder i norske sykehus. Hun viser til at helseforetakenes beslutningsforum gjør sine vurderinger, av hvorvidt nye metoder kan tas i bruk i den offentlige helsetjenesten, basert på om det kan dokumenteres at de er trygge, at de bringer nytte for pasienten, og at de er kostnadseffektive sammenlignet med tilgjengelig behandling.

Dagsavisen har i tillegg bedt helseministeren svare på spørsmål om hva som er Aps og regjeringens standpunkt i saken. Svaret kommer fra statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

– Fagmiljøet anbefaler å vente med innføring inntil dokumentasjonen fra RAM-MS-studien foreligger. Med Frps forslag vil vi risikere at færre pasienter får tilgang på ny behandling og nye legemidler, fordi de vil fjerne eller gå rundt systemene som sikrer at vi alltid prøver å få mest mulig pasientbehandling ut av de helsebudsjettene Stortinget gir. Derfor er dette heller ikke regjeringens eller Arbeiderpartiets politikk, sier Bekeng.

---

Representantforslag om MS-behandling

  • Stortinget ber regjeringen orientere Stortinget om fremdrift og finansiering for den nasjonale RAM-MS-studien på stamcellebehandling, i tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av Representantforslag 221 S (2020–2021)(vedtak nr. 991 (2020–2021)).
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan alvorlig syke pasienter som faller utenfor RAM-MS-studien, kan tilbys stamcellebehandling gjennom unntaksordningen, når nasjonal medisinsk ekspertise anbefaler slik behandling.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres stamcellebehandling for MS-pasienter i norske sykehus i tråd med faglige anbefalinger fra nasjonal medisinsk ekspertise, for pasienter som ikke kan inkluderes i RAM-MS-studien.

Forslaget er fremmet av Frp-representantene Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Morten Wold, Gisle Meininger Saudland, Dagfinn Henrik Olsen og Silje Hjemdal, og behandles i Stortinget i desember.

---


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: