Politikk

Regjeringsplattformen: Ap og Sp lover klimakutt på 55 prosent innen 2030

Ap og Sp skriver i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990. Samtidig lover de fortsatt oljeleting

Klimamålet er i tråd med Aps partiprogram og lanseres som et delmål påveien mot netto nullutslipp i 2050. Utslippsmålet gjelder hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor, presiseres det.

Regjeringen vil også «gjøre Norge til en pådriver for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk, med mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over nivået i førindustriell tid», heter det i regjeringsplattformen.

Ap og Sp skriver i den nye regjeringsplattformen at CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

Det går fram av Hurdalserklæringen, som ble lagt fram onsdag.

Senterpartiet har tidligere motsatt seg en slik økning av CO2-avgiften, mens Arbeiderpartiet har vært tilhengere av det.

Abort

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utrede abortnemndene, men dersom de ikke blir enige, åpner de for å søke flertall for hvert sitt standpunkt.

Regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven», heter det i Hurdalsplattformen.

Arbeiderpartiet ønsker å avvikle systemet med nemnder og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Senterpartiet vil beholde dagens abortlov, men vil «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn».

Nemndsystemet har vært svært omdiskutert. Motstanderne av ordningen mener den er unødvendig og en ekstra belastning for kvinnene. Nesten alle abortsøknader mellom uke 12 og uke 18 blir innvilget.

EØS-avtalen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver også i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne Troms og Finnmarks søknad om å oppløse fylket.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret, og redusere elavgiften og drivstoffavgiften.

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast, heter det i regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Handlingsrommet i avtalen skal utredes og brukes aktivt, og det skal jobbes målrettet for å forsvare norske interesser overfor EU, heter det blant annet.

Lover fortsatt oljeleting

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i den nye regjeringserklæringen at oljeletingen skal fortsette, men med noen innstramminger.

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår de to partiene i den såkalte Hurdalsplattformen.

Samtidig fastslås det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-runder.

Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt, og klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Enige om oppløsning av Troms og Finnmark – åpner for oppløsning av Viken

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne søknaden fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket.

I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli, skal få godkjent søknaden.

De to regjeringspartiene er også enige om å endre kommunenes og fylkenes inntektssystem, blant annet for å fjerne elementer som gjør det mindre gunstig for kommuner å droppe sammenslåing.

– Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt, skriver partiene.

Det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekter skal holdes uendret

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret og redusere elavgiften og drivstoffavgiften.

Regjeringsplattformen inneholder også et løfte om å holde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringen skriver at de ønsker å gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved å øke skatten for personer med store formuer, mens bunnfradraget økes.

Inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner skal senkes, mens de over skal få økt skatt.

Både fagforeningsfradraget og pendlerfradraget skal økes. Det førstnevnte fradraget skal etter planen dobles.

Mer fra Dagsavisen