Innenriks

Antakelser hjalp Flytoget til seier over Vy

Jernbanedirektoratets valg av Flytoget til å stå for mye av togtrafikken på Østlandet, som har vakt harme hos både fagbevegelse og Ap-medlemmer, baserer seg på flere antakelser om at Flytoget vil være bedre enn Vy. Nå etterlyser Vy det faglige grunnlaget for avgjørelsen.

Dette går fram av Jernbanedirektoratets brev til Vy den 19. august med beskjed om at de hadde tapt konkurransen om Trafikkavtale Østlandet 2, og Vys svar på dette brevet.

Flere antakelser

I Jernbanedirektoratets brev kan vi blant annet lese følgende:

«Det er mulig at Vygruppen ved trafikkstart vil kunne drive trafikken på Østlandet noe bedre, men at Flytoget, i en utfordrerrolle, raskt antas å kunne heve kvaliteten på operasjonen til et høyere nivå.»

«Etter direktoratets vurdering kan det forventes at Vygruppen kan realisere økonomiske stordriftsfordeler i større grad enn Flytoget kan hvis de tildeles avtalen. Dette gir et lavere kostnadsnivå. På den annen side antar vi at Flytoget vil kunne være noe bedre enn Vygruppen til å ta ut inntektspotensialet i trafikkpakken, spesielt knyttet til de kundegruppene som i dag benytter Flytoget.»

«Den fordelen Vygruppen antas å ha på kostnadssiden vil ikke oppveies fullt ut av Flytoget sin antatte fordel på inntektssiden.»

«Etter direktoratets vurdering er det en høyere risiko knyttet til å inngå avtale med Flytoget enn med Vygruppen, noe som trekker i retning av å velge Vygruppen som foretrukket avtalepart. Det antas at det imidlertid er mulig å avklare og redusere mye av denne risikoen tidlig i forhandlingsløpet.»

Jernbanedirektoratet har ikke synliggjort et faglig grunnlag for valget av Flytoget, utover en antakelse for konklusjonen om at valg av Flytoget kan gi høyere kvalitet, mener Vys konsernsjef Gro Bakstad.

Ulike rammevilkår

I et brev som Vy sendte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), med kopi til jernbanedirektør Knut Sletta, tidligere denne uka, framkommer tydelig Vys irritasjon over at Jernbanedirektoratet har basert sitt valg på en del antakelser.

«Jernbanedirektoratet har, så vidt vi kan bedømme, ikke korrigert for de helt vesentlige forskjellene i rammevilkår de to selskapene står overfor i sammenligningen av selskapenes kvalitet, kundetilfredshet og omdømme, og har ikke synliggjort faglig grunnlag utover en antakelse for konklusjonen om at valg av Flytoget kan gi høyere kvalitet», skriver Vys konsernsjef Gro Bakstad.

Slik beskriver hun forskjellene i rammevilkår:

«Vy kjører på en stor andel gammel infrastruktur med enkeltspor der avvik inntreffer ofte og har store negative konsekvenser. Vy er også avtaleforpliktet til å benytte en betydelig andel gamle tog med mange feil og lav komfort.»

«Flytoget har på sin side utelukkende komfortable og mer moderne tog og kjører på dobbeltspor med høy hastighet og færre avvik. Flytoget har også avtalefestet rettighet til fast timinutters frekvens.»

Raseri i fagbevegelsen

Jernbanedirektoratets valg av Flytoget som «foretrukket avtalepart», har ført til et voldsomt raseri i fagbevegelsen og flere utmeldinger fra Arbeiderpartiet. Å ville dele togtrafikken på Østlandet mellom to selskaper, ses på som et løftebrudd og en videreføring av Solberg-regjeringens konkurranseutsetting av jernbanen i Norge.

Mandag var saken tema da Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap møttes med både LO-lederen, statsministeren, samferdselsministeren, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund til stede.

– Vi fortsetter vår tette dialog med regjeringen, der vi legger til grunn Hurdalsplattformens løfte om å si nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, uttalte LOs nestleder Steinar Krogstad til NTB etter møtet.

Dagen etter kunne NTB likevel melde at samferdselsministeren ikke vil gripe inn og stanse den pågående prosessen med å dele togtrafikken på Østlandet mellom Vy og Flytoget.

– Vi har gitt et mandat til Jernbanedirektoratet om å utforme et best mulig togtilbud. Vi er opptatt av å få flere folk om bord i togene, og at staten utnytter hver krone på best mulig vis, uttalte Nygård.

– Omfattende faglige vurderinger

Jernbanedirektoratet forsikrer at de har det faglige grunnlaget, som Vys konsernsjef etterlyser, på plass i sin vurdering av Flytoget opp mot Vy.

– Brevet som ble sendt Vygruppen og Flytoget 19. august, gir en overordnet beskrivelse av Jernbanedirektoratets vurdering. Vi har gjennomført mer omfattende faglige vurderinger som understøtter konklusjonene som framgår av brevene. Disse er kommunisert til Vy i eget oppfølgingsmøte 25. august i år, opplyser fagdirektør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet.

– Har Jernbanedirektoratet korrigert for forskjellene i rammevilkårene til de to selskapene før valget av Flytoget som foretrukket avtalepart?

– I vår vurdering av foretrukket avtalepart for Østlandet 1 og 2 har vi tatt utgangspunkt i kriteriene kvalitet, økonomi, oppfyllelsesrisiko, infrastrukturkapasitet og gjennomføring av forhandlingsprosessen. For hvert av kriteriene har vi gjennomført en kvalitativ vurdering opp mot Vygruppen og Flytoget, svarer Kristensen.

– I brevet til Vy kommer Jernbanedirektoratet med en rekke antakelser om hva valget av Flytoget vil kunne føre til. Hvor sikre er dere på at disse antakelsene vil slå til?

– Våre vurderinger er basert på Jernbanedirektoratets faglige innsikt i persontogmarkedet og drift av togtrafikk. Det er naturligvis knyttet noe usikkerhet til kvalitative vurderinger. Gjennom forhandlingsprosessen vil vi imidlertid få et bedre bilde av om Flytoget kan oppnå vårt ambisjonsnivå for kvalitet.

– Hva er de foreløpige konklusjonene deres basert på?

– Vurderingene er basert på faglige analyser fra medarbeidere i Jernbanedirektoratet. I tillegg har vi gjennom arbeidet med Trafikkpakke 4 fått supplerende innsikt i persontogmarkedet, svarer Kristensen.

Oppfordres til ny vurdering

Vy håper likevel at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil vurdere saken på nytt, ut i fra «risiko, kostnader og kundekonsekvenser» ved en «videre oppsplitting av togdriften på Østlandet mellom to selskap.»

«Jernbanereformen har medført store endringer for alle aktører i jernbanesektoren. Endringene har lagt beslag på store ressurser. Norge har en relativt liten jernbanesektor. Vi mener at en ytterligere oppsplitting ikke vil være til det beste for kundene og gi høyere kostnader, lavere effektivitet, økt sårbarhet og en mer krevende arbeidshverdag for våre ansatte, advarer konsernsjef Gro Bakstad i brevet til samferdselsministeren.

Flytoget har nå frist på seg til midten av oktober med levere et tilbud til Jernbanedirektoratet. Deretter skal forhandlingene mellom Flytoget og Jernbanedirektoratet starte. Hvis partene kommer til enighet, er det meningen at en avtale skal undertegnes i andre kvartal 2023, før trafikkstart i desember 2023.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen