Innenriks

Utålmodig etter å få Sverige-togene i gang igjen

I mars i fjor ble togtrafikken mellom Sverige og Norge stanset på grunn av koronapandemien. Nå jobber Jernbanedirektoratet med å få startet den opp igjen. Samferdselsministeren er utålmodig.

– Jernbanedirektoratet har vurdert to alternative løsninger for innreisekontroll av togpassasjerer, forteller Hans Henrik Kristensen, avdelingsdirektør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

– Den ene er etablering av kontrollstasjon ved de fire grenseovergangene med tog mellom Sverige og Norge. Dette alternativet innebærer at kontrollstasjonen må håndtere grensekontroll, testing og karantenehotell. Den andre er forenklede innreiseløsninger for personer med koronasertifikat.

Opp til togselskapene

– Den foreløpige vurderingen tilsier at kontrollstasjoner for grensekontroll, testing og karantenehotell er svært ressurskrevende å etablere, fortsetter Kristensen.

– Det vil ta noe tid å bygge opp nye kontrollstasjoner i områder hvor det fra før benyttes mye ressurser til å drifte eksisterende kontrollstasjoner på veisiden. Det andre alternativet, forenklede innreiseløsninger, vil kunne etableres raskere.

– Når kan det bli mulig å reise til Sverige igjen?

– Jernbanedirektoratets oppdrag er å vurdere hva som må til for at togselskapene skal kunne gjenoppta grensekryssende avganger. De to mest trafikkerte strekningene er Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg, og dette er kommersielle togtilbud hvor togoperatøren selv må vurdere når det er hensiktsmessig å gjenoppta togtrafikken, svarer Henriksen.

– For tidlig å si

Det var i midten av august at Jernbanedirektoratet fikk i oppdrag fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å lede en hurtigarbeidende gruppe som skulle vurdere muligheten for å gjenoppta den grensekryssende persontogtrafikken. Gruppen fikk én uke på seg til å melde tilbake til statsråden.

– Vi er utålmodige etter å få startet opp trafikken igjen, men det er for tidlig å si noe om tidspunkt for gjenåpning av utenlandstogene, sier Hareide til Dagsavisen.

– Jernbanedirektoratet har skissert ulike løsninger for gjennomføring av grensekontroll, testing og så videre. Det er krevende å få til gode løsninger, fordi de grensekryssende togene passerer grensen på steder som er lite tilgjengelige, langt unna etablerte kontroll- og testområder, fortsetter han.

– Man må løse det ved å begrense hvem som kan få reise med toget eller ved å etablere fasiliteter for grensekontroll og testing ved stasjonsområder. Det er lite realistisk å utføre dette om bord i toget. Det er viktig å få til gode løsninger som ikke medfører vesentlig økt reisetid og større ulemper for de reisende.

Mange involverte

Jernbanedirektoratet har hatt dialog med både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Tolletaten i arbeidet med gjenåpningen av togtrafikken til vårt naboland, men ikke med svenskene selv.

– Jernbanedirektoratet har ikke hatt dialog med svenske myndigheter om grensetrafikken, forteller Henriksen.

– Det er innreisebestemmelsene i den norske covid-19 forskriften som er førende for hvilke løsninger som kan etableres, forklarer han.

– Har pausen i passasjertrafikken med tog mellom Norge og Sverige fått noen konsekvenser utover at det ikke har vært mulig å reise med tog?

– Vi er ikke kjent med konsekvenser utover at passasjerene ikke får reist med tog. På de fleste strekninger har det under pandemien vært et busstilbud som i stor grad dekker samme reisebehov som toget. På strekningen Oslo-Göteborg har Vygruppen kjørt busser med minst like høy frekvens som toget og med lavere reisetid enn tog. På strekningen Oslo-Stockholm er det kjørt busser Oslo-Karlstad som korresponderer med tog Karlstad-Stockholm, svarer Henriksen.

Ingen busstopp

– Har det i det hele tatt vært noen pause i busstrafikken til og fra Sverige?

– Vi har ikke informasjon om det har vært perioder uten busstrafikk på strekningene. I tilfelle er det snakk om kortere perioder med svært høyt smittetrykk. Under pandemien har det i stor grad vært mulig å benytte busstilbudet, og gjerne i kombinasjon med tog på svensk side, svarer Henriksen.

– Hvorfor går bussene, når togene ikke gjør det?

– Rutebusser kan benytte eksisterende fasiliteter for grensekontroll ved Svinesund, Magnor, Storlien og Bjørnefjell. Grensestasjon for toget på de fleste strekningene, ligger langt unna kontrollstasjon for bilpasseringer, og dermed må det etableres nye kontrollstasjoner ved eventuelt grensekryssende togavganger. Eksempelvis er det cirka 50 minutter med bil/buss mellom togstasjonen på Kornsjø grense og Svinesund kontrollstasjon. Dersom togreisende på strekningen Oslo-Göteborg skulle kanaliseres til denne, ville det tatt to timer ekstra med buss for å gjennomføre grensekontrollen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen