Innenriks

SV: Legg ned Nye Veier

Nye Veier AS har vært en suksess, ifølge regjeringen og selskapet selv. Likevel mener SV at Nye Veier bør avvikles, ikke minst for å redde natur.

– Når Nye Veier vil bygge raskere og billigere går det på bekostning av noe. Taperen er naturen og også dyrka mark lider, sier SVs samferdselspolitiske talsperson Arne Nævra til Dagsavisen.

«Vi har sett mange eksempler på hvordan de konseptene som velges, det vil gjerne si fire felts motorvei og 110 kilometer i timen, har ført til alvorlige arealnedbygginger og fragmenteringer av både arters leveområder og folks friluftsområder», skriver SV om dette i sitt alternativ til Nasjonal transportplan.

SV konstaterer også at Nye Veier «velger i stor grad arealkrevende løsninger i jomfruelig terreng» når de skal bygge vei.

Både ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og ny E39 mellom Kristiansand og Mandal er blant prosjektene til Nye Veier som er blitt kritisert i tråd med dette, blant annet av Naturvernforbundet.

Arealnøytralitet

I fjor høst erklærte statsminister Erna Solberg (H) naturkrise og understreket behovet for øyeblikkelig handling sammen med ledere for en rekke andre land, minner SV om i sin alternative NTP.

«Naturkrisa er i all hovedsak forårsaket av vårt enorme arealforbruk, og derfor må vi ta grep for redusert nedbygging av arealer. På samme måte som klimanøytralitet, må vi også ha mål om arealnøytralitet som et fundament for Nasjonal transportplan», mener SV.

Partiet ønsker derfor at minst like store naturområder som går tapt ved samferdselsprosjekter, må restaureres i nærområdene hvor utbyggingen skjer.

SV og Nævra er også kritisk til hvordan Nye Veier utvikler veiprosjektene sine, og hvordan de blir presentert for de aktuelle kommunene.

– Lokaldemokratiet overkjøres, hevder Nævra.

Dette utdypes slik i SVs alternative NTP:

«Det er svært vanskelig for lokalpolitikere å si nei til en ny vei som de absolutt har behov for, men som de i liten grad kan påvirke utformingen av. Det blir ofte et valg mellom å svelge det voldsomt store prosjektet, med alt det innebærer, eller si nei til ny vei. Ingen lokalpolitiker kan stå ved et nei i et sånt valg».

Hareide skryter

Regjeringen med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen, etablerte Nye Veier AS i 2015 for å «å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier». Så sent som i mars øste nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) godord over selskapet.

– Nye Veier har vært en suksess. Med prosjektene de har i dag vil selskapet ha økt lønnsomheten med nesten 60 milliarder kroner. Vi velger nå å gi dem 11 nye strekninger. Samtidig tar vi sikte på å overføre fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til dem, uttalte Hareide i en pressemelding.

Der sto det også å lese at «Nye Veier nå vurderer at de vil kunne spare om lag 25 milliarder kroner på å redusere kostnadene for den nåværende porteføljen til selskapet. Samtidig har de klart å øke den samfunnsmessige økonomiske nytten for den samme porteføljen med 34 milliarder kroner. For prosjektene selskapet allerede har bygd ut, er kostnadene redusert med 19 prosent. Dette er sammenlignet med kostnadsoverslagene som lå til grunn da selskapet tok over strekningene.»

– Epler og pærer

Nævra velger å ta disse regnestykkene med en stor klype salt.

– Historiefortellingen til Nye Veier har også andre adoptert. Den har gått i arv, men jeg går ikke med på prinsippet om besparelser, sier han.

I SVs alternative NTP forklares denne skepsisen slik:

«SV betviler sannheten i regjeringas fortelling om at Nye Veier bygger 10 prosent eller 20 prosent billigere enn Statens vegvesen. Ofte sammenlignes epler og pærer. Det er ulike konsept eller andre ikke sammenlignbare prosjekter som settes opp mot hverandre. Ofte er det også snakk om gamle og nye beregninger som sammenlignes».

Antallet ansatte i Nye Veier har vokst jevnt og trutt siden etableringen for seks år siden. Ved årsskiftet 2016–2017 var det 85 ansatte, i mars i år hadde dette økt til 172.

– Mange vil miste jobben hvis dere får gehør for en avvikling av selskapet?

– Dette er ingenting mot det Statens vegvesen har mistet av stillinger etter opprettelsen av Nye Veier, svarer Nævra.

– SV var også imot selve opprettelsen av Nye Veier. Hvorfor det?

– Det er ikke tvil om at Statens vegvesen trengte å bli ristet litt i, men vår motsigelse var at to statlige selskaper skulle konkurrere mot hverandre om å bygge raskest og billigst, da kan man få dårlig kvalitet.

Kontinuerlig endring

Dagsavisen har spurt Nye Veier om selskapet har oversikt over hvor store arealer som er nedbygd/planlegges nedbygd som følge av prosjektene deres.

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann svarer følgende i en e-post til Dagsavisen:

«For eksisterende portefølje opererer Nye Veier med et 20-årsperspektiv, og har dermed ikke besluttet utbyggingsrekkefølge eller tidspunkt for utbygging for alle prosjektene innenfor kommende NTP-periode. Styrets prioritering og tidspunkt for utbygging avhenger av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til prosjektene. Prosjektene i nåværende portefølje er i ulike faser av planlegging og bygging. Beregninger av både arealbeslag og klimagassutslipp endrer seg kontinuerlig, etter hvert som prosjektene utvikles. Både planarbeid og virkemidler i kontrakter vil ha betydning for endelige utslipp og arealbeslag. Det er således ikke mulig å angi konkrete tall på hva utslipp og arealbeslag vil bli framover i tid.»

Til SVs forslag om å avvikle Nye Veier svarer Altmann at det «er opp til politikerne å avgjøre slikt».

Dagsavisen har også spurt Nye Veier om SVs påstand om at lokalpolitikere har valget mellom å svelge voldsomt store prosjekter eller si nei til ny vei, men Altmann har ikke kommentert det.

Når det gjelder hva Nye Veier har oppnådd økonomisk, bekrefter Altmann det Hareide uttalte i mars.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen