Innenriks

Høyre finner ikke penger til ny skattefest

Høyre lover moderat skattelette i sitt førsteutkast til nytt partiprogram. Men de store kuttene uteblir i et program der partiet er splittet på sju punkter.

Av Johan Falnes

– De som nå hadde gledet seg til storstilte skattelettelser fra Høyre, de kan nok bli litt skuffet, sier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Hun er leder i programkomiteen i Høyre, som nå har lagt fram sitt førsteutkast til nytt partiprogram. Der loves det kun «moderate lettelser» i samlet skatte- og avgiftsnivå.

Solberg-regjeringen har kuttet skattenivået med rundt 25 milliarder kroner siden 2014.

Men framover blir det strammere.

– Vi vet at det blir smalere budsjetter, med mindre oljeinntekter og store utgifter knyttet til klimaforpliktelsene våre. Og skal vi bevare velferden slik den er i dag, er vi nødt til å gjøre noen prioriteringer, sier Helleland.

– Derfor kommer vi ikke med storstilte nye velferdsreformer, og vi kommer heller ikke med storstilte skattelettelser, forklarer hun.

Vanskelige prioriteringer

Henrik Asheim, som har vært nestleder i programkomiteen, forteller at dette har vært noe av det vanskeligste i diskusjonene innad i komiteen.

– Det er mange ting som ikke står i programmet nå fordi de rett og slett koster for mye penger. Vi har forsøkt å holde igjen på de store nye reformene. Eller på skattelettelsene, for den saks skyld, sier Asheim, som er minister for forskning og høyere utdanning.

Ifølge ham har medlemmene i programkomiteen vært strenge med å ta ut punkter som de egentlig kunne vært for, men som de har sett at det ikke er realistisk å skulle prioritere nå.

Kommentar: «Spritsalget finansierer flyplassene våre. Uten spriten stopper faktisk Norge»

Sju dissenser

Det er også sju dissenser i utkastet som valgkomiteen har lagt fram.

Uenigheten gjelder alt fra hvor sterk alkohol som skal kunne selges i butikk, til avvikling av kontantstøtten og statlig nedsalg i Equinor.

– Det er noen kjente Høyre-uenigheter. Men så er det også noen nye uenigheter som har dukket opp fordi vi har utviklet politikken vår i en ny retning, sier Helleland.

Hun sender nå programutkastet ut på en bred høring i partiet. Så skal det utarbeides et andreutkast før det endelige programmet vedtas på landsmøtet i mars neste år.

Vil utvide alkoholsalget

Et viktig slagord i det nye programutkastet, er valgfrihet.

Det gir seg blant annet utslag i forslag om å åpne for søndagsåpne butikker, alkoholsalg i butikk til klokka 23 og å holde Vinmonopolet åpent til klokka 20 på hverdager.

Flertallet i komiteen går dessuten inn for å tillate salg av alkohol på opptil 8 prosent i butikk.

Organisasjonen Actis reagerer kraftig på forslagene og fordømmer dem som et velgerfrieri som vil resultere i svakere folkehelse og mer alkoholrelaterte skader i samfunnet.

– Lavere avgifter, betydelig utvidelse av salgstidene for alkohol og åpning for salg av sterkøl i butikk er en kombinasjon som all forskning tilsier vil gi betydelig økning i konsumet. Høyre forlater med dette hovedlinjene i både sin egen og landets alkoholpolitikk, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

Les også: Alkoholsalget i Norge går rett til værs

Saker som splitter

Mindretallet i programkomiteen ønsker altså å stryke punktet om salg av sterkere øl i butikken. Dette er ett av de sju punktene det er uenighet om i komitéen.

Dette er de øvrige forslagene som det er uenighet om:

* Gjøre budsjettstøtten i landbruket mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig. (Mindretallet går i stedet inn for et punkt om at budsjettstøtten må sikre en god balanse mellom tilskudd til produksjon og areal.)

* Redusere statens eierskap i Equinor, men beholde en majoritet av aksjene. (Mindretallet vil stryke dette punktet.)

* La den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole. (Mindretallet går i stedet inn for at mobilbruk i timene som hovedregel skal forbys, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget.)

* Evaluere regionreformen og vurdere videreføring eller nedlegging av fylkene som forvaltningsnivå. (Dissensen går ut på at det skal være to forvaltningsnivåer i Norge, og at fylkeskommunen derfor skal avvikles.)

* Fjerne konstantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. (Mindretallet vil beholde kontantstøtten.)

* Bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell, hvor hensynet til de spillavhengige skal veie tyngst. (Mindretallet ønsker i stedet en modell inspirert av Danmark og Sverige.)

Pandemistyrke

Av programforslaget går det fram at Høyre vil opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiveres i pandemier.

I utkastet går programkomiteen også inn for et mål om å sørge for tilstrekkelig lager- og produksjonskapasitet av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon.

Høyere maksstraff

Høyres programkomité foreslår også å øke strafferammen for særlig grove forbrytelser til 50 år.

Hovedlinjen skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, understreker Høyres programkomité i sitt førsteutkast til valgprogram.

Men når det gjelder særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, foreslår programkomiteen at strafferammen utvides til 50 år.

Programutkastet sendes nå ut på høring i partiet, og det blir opp til Høyres landsmøte i mars å ta en endelig beslutning.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: