Innenriks

Oslo vil ikke ha regjeringens bompengeavtale: – Den henger ikke på greip

Regjeringen vil gi Oslo 2,55 milliarder kroner til å kutte i bompenger over 10 år, pluss 2,55 milliarder kroner ekstra til kollektivinvesteringer over ti år. Oslo sier nei, og mener avtalen er dårlig klimapolitikk.

Av ABC Nyheter-Elisabeth Bergskaug

På tampen av august ble de fire regjeringspartiene enige om et bompengeforlik som blant annet tar sikte på å redusere bompengebelastningen i de store byene. Oslo signaliserte tidlig skepsis til en avtale som innebærer å redusere takstene i bomringene, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ville ikke si om Oslo kom til å takke ja til avtalen eller ikke.

– Det sier seg selv at ikke kan takke ja eller nei til et tilbud som kun er omtalt i mediene, sa Johansen til NTB i september.

14. november fikk byrådslederen forslag til avtale basert på regjeringens bompengeforlik i fanget i form av et brev fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Byrådsleder Raymond Johansen er alt annet enn imponert.

– Vi kommer ikke til å si ja til det forslaget slik det står nå, sier Johansen til ABC Nyheter.

Alt eller ingenting

Brevet fra Dale åpner med et viktig premiss for avtalen: «Innledningsvis vil jeg poengtere at det er en helhet i regjeringspartiene sin bompengeavtale. Det vil derfor ikke være mulig å forhandle om enkelte elementer fra avtalen».

Det er alt eller ingenting.

Dette er hovedpunktene i avtalen:

  • Staten øker sitt økonomiske bidrag fra 50 til 66 prosent i to samferdselsprosjekter; Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen. Det er en forutsetning at halvparten av det økte tilskuddet mellom 50 og 66 prosent går til å redusere bompenger, og halvparten øremerkes på bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus etter lokal prioritering. I en tiårsperiode er tilskuddet beregnet til 5,1 milliarder kroner – 2,55 milliarder til bompengekutt, og 2,55 milliarder til kollektivtransport.
  • Lokale styringsmakter må til enhver tid oppnå det gjeldende nullvekstmålet, som per i dag innebærer at all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykling og gange. Bilbruken skal ikke øke.
  • Regjeringen innfører et årlig tilskudd på 300 millioner kroner til å redusere billettpriser. Oslo og Akershus kan få tildelt 50 millioner hver i 2020. Dette gjelder prosjekter som ikke allerede eksisterer i en bompengefinansiert bypakke.
  • Bompengeavtalen forutsetter en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent av investeringer på fylkeskommunal eller kommunale prosjekt i nye bypakker. Bompenger kan ikke finansiere denne egenandelen.
  • Oslo og Akershus får økt fleksibilitet for bruk av statlige midler på fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde innenfor byvekstavtalen.
  • Regjeringen stiller seg positive til at timesregelen utvides til tre timer for bompasseringer på ettermiddagen. Denne endringen vil bare bli innført deres lokale styresmakter ønsker det. Timesregelen gjør at du kun betaler bompenger én gang i timen, selv med flere passeringer.
  • Regjeringen åpner for å utvide innkrevingsperioden for bompenger på prosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst fra 15 til 20 år. Det er ikke igangsatt bygging for noen av de to prosjektene.

Les også: Regjeringen vil se på inntektene fra bompenger

– Frykter det vil øke biltrafikken kraftig

Raymond Johansen (Ap) mener forslaget til avtale er fylt av flere innebygde motsetninger.

– Jeg tror alle husker at regjeringen arrangerte en regjeringskrise midt i valgkampen. Jeg kan forstå at de raskt ville komme til enighet, men det de ble enige om henger ikke på greip. Jeg tror veldig mange hadde problemer med å forstå bompengeavtalen statsminister Erna Solberg la fram på pressekonferanse. Uklarheten om hva regjeringen mener i samferdselsspørsmål har bare blitt forsterket utover høsten. Brevet vi fikk er ikke oppklarende i det hele tatt, sier han.

Byrådslederen mener avtalen sterkt bærer preg av motstridende interesser fra ulike partier.

– Reduserte bompenger var et forslag på gjennomslag fra Frp, selv om Frp har mistet all troverdighet som bompengemotstander etter å ha satt rekord i bompengebruk. Videreføring av nullvekstmålet ser jeg som et forsøk på gjennomslag fra Venstre. Venstre og Frp har uforenlige standpunkt, og Erna Solberg som statsminister har ikke klart å forhandle fram en løsning som er mulig å gjennomføre i praksis.

Johansen mener det er umulig å få til nullvekst eller reduksjon i biltrafikken, slik byrådets målsetning er, dersom bompengesatsene reduseres.

– Det er essensen i dette. Det er ikke mulig å gjennomføre nullvekstmålet hvis man samtidig gjør det lettere og billigere å kjøre bil. Vi sier nei til tilbudet slik det er nå fordi vi frykter den vil øke biltrafikken kraftig. Vi ønsker å gjøre det motsatte, og jobber hardt for å få det til; redusere biltrafikken i Oslo for å få ned klimagassutslipp og lokal luftforurensning.

Les også: Disse strekningene får bompengekutt

Mener regjeringen driver veldig dårlig klimapolitikk

Samferdselsdepartementet, byrådet i Oslo, Akershus og Viken fylkeskommune hadde et møte 29. november om forslaget oversendt fra departementet. Det førte ikke partene nærmere noen enighet. Byrådsleder Johansen sier de ønsker tett dialog med departementet fremover.

– Vi lurer på hva regjeringen egentlig mener med nullvekstmålet, dersom de mener det er forenlig med lavere bompengetakster i Oslo. Videre lurer vi på hva alt dette betyr for den byvekstavtalen Oslo og Akershus fremforhandlet i juni i år.

Ap-politikeren opplever at byrådet i Oslo og regjeringen ikke deler målsetningene om å redusere biltrafikken og nå egne klimamål.

– I tillegg til å foreslå en avtale som er dårlig for Oslos befolkning og for klimaet, har de gått inn for full utbygging av E18 Vestkorridoren, mot Oslo og Akershus sin vilje. Regjeringen er et stort problem for oss for at vi skal klare å nå våre klimamål og redusere lokal luftforurensning.

– Føler du at Oslo blir overkjørt av regjeringen?

– Akkurat når det gjelder E18, så føler jeg det. Det er veldig synd at vi jobber mot hverandre på denne måten. Vi har en del virkemidler vi kan ta i bruk for å redusere klimagassutslupp. Staten har noen andre. Jeg skulle ønske vi kunne jobbe sammen om å dra i samme retning, slik vi gjør for å omstille personbilparken fra fossile biler til elbiler.

Les også: Venstre-nestleder: Krevende å samarbeide med Frp

Less også: FNB Oslo: – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil

– De trenger bare å takke ja

Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har ikke hatt anledning til å kommentere saken mandag.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har imidlertid vært helt klar på hva han mener Akershus og byrådet i Oslo bør gjøre ved tidligere anledninger.

– Jeg vil understreke at jeg ser stor verdi i et godt kollektivtilbud. Nettopp derfor har jeg i et nylig brev til Oslo og Akershus kommet med et tilbud på en betydelig økning i statlige tilskudd for både å redusere bompengene, øke kollektivtilbudet og redusere billettprisene.

– De trenger bare å takke ja.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) har tidligere kommentert forslaget til bompengeavtale i Nettavisen:

– Hvis byrådet er villige til å redusere bompengene, får de altså milliarder til kollektivtrafikk som de kan bruke til å kutte billettprisene for innbyggerne. Oslo eneste byen (av de fire største byene, journ.anm) som ikke har gitt positive signaler til dette.

Les også: Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

Mer fra Dagsavisen