Innenriks

AAP-demonstrasjon: – Regjeringen har fortsatt ikke gjort noe for å hjelpe dem som er rammet

Aksjonistene nekter å gi seg. De mener at regjeringen fortsatt ikke har forstått alvoret i situasjonen. I dag demonstrerer de med støtte fra Fagforbundet.

Flere hundre personer har meldt seg på dagens demonstrasjon foran Stortinget. Initiativtakerne har kalt markeringen en demonstrasjon mot fattigdom. Bak demonstrasjonen står Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer», Foreningen for økt levestandard (FØL) og Organisasjonen for uføres rettigheter.

Fagforbundets leder, Mette Nord, har oppfordret alle medlemmer som har anledning, til å delta.

– Det er forferdelig å høre at de som trenger mest hjelp fra fellesskapet, i stedet blir skjøvet ut. Både unge mennesker og folk som har stått i arbeid et helt liv, blir nå tvunget over på uføretrygd eller sosialhjelp, sier Nord i en uttalelse.

Saken fortsetter under bildet

I ett år har Elisabeth Thoresen stått i front og kjempet for dem som har mistet sin inntekt etter at regjeringen strammet inn AAP-regelverket. Regjeringen nekter å snu, men Thoresen har ikke tenkt å gi seg.

I ett år har Elisabeth Thoresen stått i front og kjempet for dem som har mistet sin inntekt etter at regjeringen strammet inn AAP-regelverket. Regjeringen nekter å snu, men Thoresen har ikke tenkt å gi seg. Foto: Jens Marius Sæther

Les også: Hardt ut mot AAP-innstrammingen: – Vi snakker om fortvilte og desperate mennesker

Kjempet i ett år

De som er rammet og ulike pressgrupper og organisasjoner nekter å godta at kampen er tapt, selv om regjeringen har gjort det klart at det ikke er aktuelt å reversere lovendringene.

– Det er skremmende at regjeringen ikke vedkjenner at vanlige mennesker som har stått i arbeidslivet i flere tiår og betalt sin trygdeskatt, plutselig står på bar bakke. Regjeringen har fortsatt ikke gjort noe for å hjelpe disse menneskene. Nesten halvparten av dem som har mistet pengene, er barnefamilier, sier Elisabeth Thoresen, leder for Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer». Når det gjelder påstanden om at halvparten av dem som har mistet AAP er barnefamilier, viser hun til en spørreundersøkelse som Facebook-gruppa har gjennomført (se lenger ned i saken).

Det er gått ett år siden Thoresen for alvor skjønte hvor hardt regjeringens innstramming i regelverket for arbeidsavklaringspenger kom til å ramme syke mennesker. Regelendringene trådte i kraft 1. januar i fjor. Thoresen har skrevet utallige innlegg og vært på Stortinget flere ganger for å overbevise politikerne om at de har gjort en stor feil og at endringene må reverseres. Gruppa hun leder har også startet en underskriftskampanje mot innstrammingen, som per dags dato har samlet inn 37.400 underskrifter.

– Politikerne mangler kunnskap. De forstår ikke Nav som system og ikke lover eller rundskriv, sier Thoresen, som tidligere jobbet i Nav.

Gjennom fjoråret ble det klart at antallet personer som går på AAP ble redusert med nesten 17.000 personer i 2018. Ifølge Nav gikk 3.100 flere i fjor fra AAP til sosialhjelp sammenlignet med året før. I tillegg kommer alle dem som ikke har krav på sosialhjelp og som må forsørges av andre.

Leger, advokater, interesseorganisasjoner og ikke minst de som er rammet, har protestert høylytt mot det de mener er en urimelig og uforståelig behandling av personer som ikke er ferdig avklart verken mot arbeid eller uføretrygd.

Regjeringen mener at AAP-innstrammingen var nødvendig. Høyres Heidi Nordby Lunde skrev nylig en kronikk i Dagbladet med tittelen «Riktige Nav-endringer», og Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, har gjort det klart at hun ikke vurderer å reversere innstrammingen.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av 90 millioner kroner til kommunene som kompensasjon for økte utgifter til sosialhjelp. Det er også satt av 15 millioner kroner til Nav. Disse pengene skal gå til saksbehandling av AAP-saker.

– Dette er penger som ikke hjelper dem som er rammet. De skriker fortsatt for døve ører, sier en frustrert Thoresen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Laget sin egen rapport

Onsdag forrige uke inviterte SV arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til et seminar om konsekvensene av innstrammingen. På møtet fikk Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer» presentere en rapport de har laget. Noe av målet med rapporten var å finne ut mer om hvem AAP-brukerne er og hvordan innstrammingene har rammet dem. Over 1.000 personer har svart på spørsmålene i undersøkelsen, som er basert på innhenting av opplysninger fra respondenter som har meldt seg selv etter å ha lest informasjon om undersøkelsen på Facebook. Økonom Rolf Erik Johansen har ledet arbeidet for Facebook-gruppa.

– Jeg har engasjert meg i denne saken fordi jeg mener dette er en sosialpolitisk tragedie. Jeg så at det var behov for å dokumentere hvordan disse menneskene har det. Vi samlet en ressursgruppe som har samarbeidet om prosjektet, sier Johansen.

Opplysningene i rapporten ble samlet inn i april.

– Den økonomiske situasjonen disse menneskene har kommet i, er virkelig alvorlig. Nesten fire av ti av dem som har mistet AAP, sier de må selge boligen, står i fare for å gjøre det eller står i fare for å måtte flytte fra leiligheten de leier. Det mange ikke er klar over er at mange av dem som står i et AAP-løp, allerede sliter økonomisk. Når man går fra sykelønn til AAP, sitter man igjen med 66 prosent av inntekten. Det får konsekvenser.

Ifølge Johansen er dette de viktigste funnene i rapporten:

* Ni av ti som har mistet arbeidsavklaringspengene etter 1. januar 2018 sier at de i stor grad eller i svært stor grad, er blitt sykere av den økonomiske usikkerheten og prosessen med Nav.

* Åtte av ti som mistet AAP, sier at perioden med den midlertidige ytelsen i liten eller svært liten grad har forbedret mulighetene for å komme i arbeid.

* Fire av 10 sier de har store eller svært store økonomiske problemer som følge av at de mistet AAP.

– Vi mener at Stortingets begrunnelse for regelendringene ikke er oppfylt. Målet var å få flere i arbeid raskere, men virkningen er motsatt. Folk er lenger unna arbeid enn før fordi de blir sykere og ikke får nødvendig oppfølging av helsevesenet og Nav, sier han og legger til:

– Regjeringens innstramminger er dårlig samfunnsøkonomi. Endringene må reverseres, men det er ikke nok. Nav må også bli særdeles mye flinkere til å gi arbeidsrettede tiltak så de som er friske nok kan komme i arbeid. Det er blitt sagt at det skal satses på slike tiltak, men i vårt materiale er ikke det synlig overhodet. Mange har blitt stående på AAP i flere år uten at de har hørt noen ting fra Nav.

Les også: AAP-innstrammingen: Frykter hun ikke får fullført utdannelsen

Skuffet over KrF

Ingen av komitémedlemmene fra regjeringspartiene møtte opp på seminaret der rapporten ble lagt fram, men Høyre var representert med en rådgiver. SV er spesielt skuffet over at KrF ikke var der.

– Rapporten og tallene som ble fremlagt, var særs urovekkende. Regjeringspartiene, og i det minste KrF, burde være interessert i å høre om konsekvensene av det de har gjort, sier Solfrid Lerbrekk i SV og legger til:

– Rapporten viser det vi og mange har advart mot. Folk sier de blir sykere av å falle ut av ordningen og inn i fattigdom. Det vondeste var å høre hvordan barna i familier rammes av de økonomiske problemene foreldrene står i.

På torsdag skal forslagene til Arbeiderpartiet og SV om å reversere AAP-endringene debatteres i Stortinget. Partiene lyktes ikke med å få med KrF, som var imot regjeringens innstrammingen da den ble vedtatt i 2017. Geir Sigbjørn Toskedal, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for KrF, har flere ganger sagt at saken står høyt på agendaen til partiet.

– Regjeringen gir kompensasjon til kommunene og 15 millioner til Nav for å få ned saksbehandlingstiden, men hva vil dere gjøre for dem som har havnet i et økonomisk uføre?

– Vi har ikke diskutert andre tiltak, men vi skal evaluere ordningen. Vi er utålmodige, sier Toskedal.

– Dere venter på evalueringsrapporten fra Nav, men det er allerede godt belyst at flere tusen er rammet. Hva mer trenger dere?

– Vi er ikke bare avhengige av Nav. Organisasjoner og pressgrupper gir oss også et bilde av situasjonen. Vi følger med og har ukentlige møter i regjeringen der problemstillingen blir trukket fram. KrF var imot dagens ordning, og det er fremdeles vår primærpolitikk, men vi sitter i regjeringen, og problemstillingen ble ikke drøftet i Granavolden-plattformen.

Toskedal forteller at han var opptatt da SV arrangerte seminaret, men han er godt kjent med undersøkelsen.

– Vi vil fortsette å kjempe for at de som trenger det, skal få hjelp. Men dette er et svært krevende og komplisert felt, sier Toskedal.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

Mer fra Dagsavisen