Innenriks

Riksadvokaten vil slå hardere ned på trusler mot politikere

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at påtalemyndigheten skal slå kraftigere ned på dem som truer politikere eller forsøker å kneble samfunnsdebatten.

I sitt årlige rundskriv til påtalemyndigheten peker Riksadvokaten ut hvilke saksområder som skal vies særlig oppmerksomhet ut over den daglige straffesaksbekjempelsen i samfunnet. I rundskrivet for 2019, som kom tirsdag, trekker Busch også fram viktigheten av å trygge demokratiets vilkår i Norge.

– Hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter fremstår som et økende problem. Det kan i ytterste konsekvens true demokratiet ved at personer trekker seg fra politiske verv eller velger ikke å delta i samfunnsdebatten, skriver Busch.

Les også: Statsadvokaten grep inn: Etterforsker Black Box videre

– Avskrekkende

Rundskrivet kommer samme dag som Borgarting lagmannsrett startet ankebehandlingen av saken der Mohyeldeen Mohammad (33) står tiltalt for å ha rettet trusler mot Venstre-politiker Abid Raja. Mohammad ble i Oslo tingrett i fjor dømt til to og et halvt års fengsel og til å betale Raja 150.000 kroner etter at han skjelte ut og truet politikeren på grunn av hans uttalelser om bruken av hijab og nikab i Norge.

– Påtalemyndigheten skal være oppmerksom på denne utviklingen og bringe passende saker inn for domstolen for å fastsette et straffenivå som både kan være avskrekkende og normdannende, skriver Riksadvokaten videre.

Journalister og dommere

Også medier og dommere i rettsvesenet blir spesielt nevnt i årets rundskriv. Med samme begrunnelse som for hatefulle ytringer mot politikere mener Riksadvokaten at trusler mot journalister er viktig å ettergå, samt at det bør legges ned strenge nok påstander, slik at en fri og uavhengig presse kan sikres i demokratiets interesse.

– Likeledes er tendensen med økt hyppighet av trusler og vold mot dommere bekymringsfull. Slike saker er alvorlige for de berørte aktørene og deres familier, men også fordi en negativ utvikling her kan rokke ved rettsstatens fundament, skriver Busch.

Hacking og narkotika

Landets politidistrikter bes også om være åpne for mer samarbeid med hverandre, med spesialistene i Kripos og med næringslivet i kampen mot dataangrep. Riksadvokaten sier politiets innsats med å bekjempe dataangrep må intensiveres i året som kommer.

– Denne kriminaliteten antas å være økende i omfang og kompleksitet, men relativt få lovbrudd straffeforfølges. Sakene krever høy teknologisk kompetanse, står det i rundskrivet.

Også når det gjelder organisert grov narkotikakriminalitet vil Tor-Aksel Busch se en økt innsats. Han omtaler antallet oppklarte saker innenfor dette feltet er en viktig markør for politiet og skriver at den økte innsatsen i 2019 særlig skal fokuseres mot inndragning av utbyttet fra de kriminelle handlingene.

– I samarbeid med tollvesenet og andre lands myndigheter skal det også rettes oppmerksomhet mot illegal handel med narkotiske stoffer via internett.

Mer fra Dagsavisen