Innenriks

Nav-ansatte fortviler etter AAP-endringen

Hver enkelt Nav-veileder kan ha over 100 mottakere av arbeidsavklaringspenger de skal følge opp. En nærmest umulig oppgave, mener de selv og fortviler over hvordan det nye AAP-regelverket slår ut.

– Ansatte opplever å stå i en skvis mellom systemet og de fortvilte menneskene. De kan innstille på forlengelse, men så blir de overprøvd av neste nivå i Nav, sier Marit S. Isaksen.

Hun representerer rundt 3.000 Nav-ansatte og sitter i forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen (FO). Da SV inviterte til et innspillsmøte på Stortinget onsdag, gjorde Isaksen det klart for politikerne at FO-medlemmene er «kjempefortvilet» over det nye lovverket.

Tema for møtet var innstrammingen i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger. En rekke personer som er direkte berørt av regelendringene, var til stede. Med gråten i halsen fortalte de som har mistet sin inntekt om hvor fortvilet de er over livssituasjonen sin.

Til stede var også en rekke representanter fra ulike organisasjoner og forbund. Fra ulikt ståsted beskrev de hvordan det nye regelverket rammer syke og sårbare mennesker svært hardt.

Les også: Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

– Må følge opp 100 AAP-mottakere

De fleste av FO-medlemmene som jobber i Nav, er ansatt ved et lokalkontor. Isaksen gjør det klart at mange som faller ut av systemet er syke mennesker som ikke er ferdig avklart.

– Det er de ansatte på lokalkontorene som står nærmest brukerne. Har du hatt fravær fra et tiltak, blir det tolket som at du ikke har vært motivert – og så får du ikke forlengelse. Det er slik systemet forstår regelverket. Våre medlemmer forstår uteblivelsen på en helt annen måte. De vet det kan være gode grunner til fraværet.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, har det vært et stort problem at mange AAP-mottakere har fått mangelfull oppfølging av Nav over lang tid. Det nye regelverket blir tolket slik at det i mange tilfeller ikke gis forlengelse selv om det er manglende oppfølging fra Nav som er årsaken til at folk ikke er ferdig avklart og at de fortsatt anses som arbeidsuføre.

Isaksen mener de lokale veilederne nærmest har hatt en umulig oppgave.

– En Nav-ansatt lokalt kan ha ansvaret for rundt 100 AAP-mottakere, med ulik livssituasjon og diagnose. Disse skal følges opp mot ulike tiltak, arbeidsplasser og helsetjenesten. Hvordan i all verden kan de klare det?

Hun legger til:

– Brukeren blir straffet for at systemet ikke er rigget for tett sosialfaglig oppfølging, og det er så urettferdig.

Les også: Nav feilinformerte

Vold og trusler

Isaksen viser også til at det er veldig lang venteliste både på arbeidsrettede tiltak og i helsevesenet. Derfor mener hun det var feil at makstida ble kuttet fra fire til tre år.

– For mange er det umulig å komme gjennom behandlingssystemet i løpet av AAP-perioden.

Hun mener ventetida må ned og at de Nav-ansatte må få bedre rammevilkår for å følge opp den enkelte på en bedre måte.

Isaksen forteller også at de ansatte er bekymret for at konfliktnivået kan eskalere i tida framover.

– Nav er en utsatt arbeidsplass når det gjelder vold og trusler. Våre medlemmer møter folk som er dypt fortvilet. Regelendringen er ubegripelig for dem som går på AAP. Når de ikke forstår logikken i systemet, kan ting eskalere, sier hun.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

Svar fra Nav-direktør

Dagsavisen har spurt Nav om de har tall på hvor mange AAP-mottakere hver enkelt veileder må følge opp.

– Vi har ikke eksakte tall på dette, men vårt beste anslag er at NAV-veiledere som følger opp AAP-mottakere i gjennomsnitt har rundt 90 personer de følger opp, skriver Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

Til kritikken som går på at Nav-systemet ikke er «rigget for tett sosialfaglig oppfølging», svarer han:

– Forskning viser at tett oppfølging med få brukere per veileder har gode resultater når det gjelder arbeid og aktivitet. Derfor jobber vi hele tida med å effektivisere og digitalisere prosesser. Noe vi blant annet gjør gjennom å utvikle bedre digitale tjenester og samhandlingsverktøy for alle. Vi kan for eksempel nevne den nye aktivitetsplanen, der både brukeren og Nav lettere kan ha dialog.

Han skriver videre at de jobber med å flytte forvaltningsoppgaver ut av Nav-kontorene «som med fordel kan gjøres andre steder».

– Gjennom dette får vi frigjort tid til mer oppfølging av dem som trenger det mest.

Hugvik skriver at Nav forstår at det er vanskelig for AAP-mottakerne som ikke lenger oppfyller vilkårene for forlengelse.

– Våre medarbeidere møter disse menneskene og ser sammen med brukeren etter andre muligheter og videre oppfølging, skriver han og legger til:

– Ellers er det slik at Nav-veileder skal skrive en innstilling med vurdering av om bruker fyller vilkårene for AAP utover ordinær periode, men det er Nav Arbeid og ytelser som har vedtaksfullmakten og som slik treffer den endelige avgjørelsen. I henhold til rutinene skal Nav-kontoret og Nav Arbeid og ytelser gå i dialog dersom de vurderer en sak ulikt.

Les også: Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak

Nyeste fra Dagsavisen.no: