Innenriks

Ombud bekymret for skepsis og hat mot muslimer i Norge

Norske myndigheter gjør ikke nok for bekjempe rasediskriminering. Skepsis og hat mot norske muslimer er en særlig utfordring, varsler ombud til FN.

Det kommer fram i en tilsynsrapport likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm onsdag presenterte for FNs rasediskrimineringskomité.

Ombudet har mandat til å føre tilsyn med hvordan den norske stat oppfyller kravene i FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD).

Bekymret for muslimhat

Ifølge rapporten har Norge vesentlige utfordringer på flere samfunnsområder. Ifølge ombudet jobber ikke norske myndigheter systematisk og effektivt nok for å forebygge og bekjempe hatytringer og hatkriminalitet. Skepsis og hat mot muslimer er en særlig utfordring, ifølge rapporten.

– I Norge, som ellers i Europa, ser vi en utbredt skepsis til muslimer som det er all grunn til å være oppmerksom på. Dette kommer til uttrykk ikke minst i kommentarfelt og i sosiale medier, og handler ofte om negative generaliseringer i form av fordommer. Jeg er bekymret for hva dette gjør med særlig unge muslimer, og jeg etterlyser tydelige politikere som aktivt motarbeider den negative utviklingen i holdninger og ytringer, sier Bjurstrøm.

Hun understreker at diskriminering og trakassering også rammer andre grupper som jøder, rom, samer og asylsøkere.

Mangelfull beskyttelse av samer

I rapporten advares det videre om mangelfull beskyttelse og bistand til personer med innvandrerbakgrunn, samer og nasjonale minoriteter som er utsatt for kjønnsbasert vold i Norge.

– Jeg ser en svikt i hjelpeapparatet når det gjelder samer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Hjelpetjenestene mangler nødvendig kulturkompetanse, og det er en mangel på språklig tilrettelegging som svekker forebyggingen og hjelpen til de som blir utsatt, sier Bjurstrøm.

Hun etterlyser en egen handlingsplan for en bedre og mer helhetlig innsats mot vold og for voldsutsatte i den samiske befolkningen.

Bjurstrøm sier situasjonen også er særlig kritisk for ofre for menneskehandel, og sier norske myndigheter bør gir ofrene beskyttelse og bistand.

Advarer om rombarn

Ombudet er også bekymret for mangel på likeverdig utdanning for rombarn, mangelfull utdanning for mange innvandrerbarn, samt mangel på likestilt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet.

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (CERD) forplikter norske myndigheter til helhetlig innsats for å forebygge og håndtere rasisme og diskriminering. Myndighetene må rapportere om dette arbeidet hvert fjerde år, i tillegg sender ombudet, Sametinget og sivilt samfunn egne rapporter.

FNs ekspertkomité for CERD vil gå gjennom rapportene fra Norge i begynnelsen av desember. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil da delta som ansvarlig minister.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen