Innenriks

Dette er sakene som kan skape problemer for byråd Thorkildsen

I det alvorlige varselet mot Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen anklages hun for en rekke klare lovbrudd.

Av: Bjørn S. Kristiansen og Jens Marius Sæther

Varselet mot Inga Marte Thorkildsen (SV) inneholder alvorlige påstander om flere lovbrudd som er konkret beskrevet.

Dagsavisen har fått tilsendt en sladdet versjon av varselet gjennom en innsynsforespørsel til Oslo kommune. Varslingen omfatter påstander om:

• Brudd på offentlighetsloven.

• Brudd på taushetsplikten.

• Brudd på lov om offentlig anskaffelser.

• Brudd på arbeidsmiljøloven.

Varslingssaken håndteres nå av internrevisjonen i Oslo kommune, med juridisk bistand fra personellseksjonen.

– I tillegg skal kommuneadvokaten behandle de beskyldningene som har kommet gjennom varselet for brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesregelverket. Når jeg har fått inn denne kunnskapen, kan jeg gå videre med saken, sa byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen tidligere denne uka.

Les også: Varslersaken: – Konflikten rammer skolen

– En nøye vurdering

Professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo er klar på at dersom det konstateres lovbrudd, så blir det en nøye vurdering av hvor alvorlige lovbruddene er.

– Det kan godt være at man, etter at kommuneadvokaten har vurdert saken, kommer til at det har skjedd lovbrudd. Likevel kan byrådslederen fortsatt ha tillit til sin byråd fordi dette er en strid mellom en folkevalgt politiker og embetsfolk i en etat. Dersom utfallet av saken gir inntrykk av at embetsfolkene har vunnet over sin politisk valgte leder, tror jeg mange vil reagere på det, sier Aardal.

Det er imidlertid ikke sikkert at det blir så enkelt for byrådslederen dersom kommuneadvokaten skulle konkludere med ett eller flere lovbrudd.

Robert Myhre jobber i advokatfirmaet DLA Piper og er ekspert på offentlige anskaffelser. Han er klar:

– Ikke å utlyse en anbudskonkurranse er et veldig alvorlig lovbrudd, sier Myhre, som tidligere var leder av Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Thorkildsen anklages for å ha handlet i strid med regelverket for offentlige anskaffelser, og i varselet vises det til at hun har «til tross for faglige innspill, i budsjett og tildelingsbrev insistert på at Utdanningsetaten og skolene samarbeider med Forandringsfabrikken der hun selv arbeidet i nesten tre år, helt fram til oktober 2016.»

Utdanningsetaten har, ifølge Dagbladet, opplyst at det er planlagt 16 ulike samlinger med Forandringsfabrikken i tida fram til mars 2019, til en samlet verdi på opptil 320.000 kroner.

Alle oppdrag med en verdi over 100.000 kroner må konkurranseutsettes.

– Har skolebyråden et personlig ansvar her, Myhre?

– Dersom hun har instruert på den måten det blir fremstilt, så er det veldig alvorlig. Hun er inhabil til å mene noe som helst om Forandringsfabrikken, sier Myhre, og fortsetter:

– Dersom etaten hadde fulgt signalet fra byråden, hadde kommunen blitt ansvarlig for lovbruddet. Men i tillegg ville en tjenestemann som inngår en slik avtale, etter mitt syn, gjort seg skyldig i noe straffbart. Det er grov uforstand i tjenesten dersom man med viten og vilje bryter loven – alle har et selvstendig ansvar for å følge loven.

– Med forbehold om at det som har fremkommet er riktig, så var det helt riktig av tjenestemannen å varsle slik det er gjort. Man kan ikke som politiker instruere kommuneansatte til å bryte loven.

Thorkildsen har overfor NRK blankt avvist at hun har instruert etaten til å samarbeide med sin tidligere arbeidsgiver, og byrådsavdelingen understreker det samme overfor Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Gir ingen mening

En sentral del av varselet handler om trakasserende oppførsel og brudd på arbeidsmiljøloven. Thorkildsen beskrives som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

– Slike generelle karakteristikker uten konkretisering gir ingen mening i denne sammenheng, sier Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

– Jeg har vanskelig for å tro at det som her er referert kan oppfattes som brudd på arbeidsmiljøloven. Da må man i hvert fall kunne gi langt mer konkret og presis informasjon om hvem man mener har blitt diskriminert og trakassert, og herunder bakgrunnen for de aktuelle konfrontasjonene. Jussen gir ikke noe alminnelig vern mot ubehagelige sjefer. Arbeidsmiljøloven slår bare inn når legitime ytringer blir møtt med formelle negative sanksjoner som irettesettelse, omplassering eller oppsigelser, sier Bernt.

– Klart brudd på loven

I varselet vises det også til «andre lovbrudd og annen utilbørlig opptreden». Her står en SMS som Thorkildsen sendte til rektoren på Voksentoppen skole sentralt. I SMS-en oppfordrer hun vedkommende til å omgå offentlighetsloven: «(...) Kunne et alternativ være at du sender meg eller SV (så slipper vi å journalføre noe) et notat med viktige innspill fra deg? Jeg skjønner jo at du er ei dame med mye kunnskap og erfaring, og vil fryktelig gjerne høre mer. Håper ikke du opplever dette som utidig fra min side», heter det i meldingen som er gjengitt i varselet.

Dagsavisen har spurt Thorkildsen hvorfor hun brukte formuleringen «så slipper vi å journalføre noe». Hennes sekretær viser til det byråden svarte på spørsmål om det samme fra kultur- og utdanningskomiteen:

«Jeg har ordlagt meg på en idiotisk måte. Det var dumt, og jeg beklager det. Denne saken handler utelukkende om et genuint ønske om å få ansatte i kommunen til å ville bidra med sine erfaringer og innspill, ikke om å holde noe som helst borte fra offentligheten. Jeg opptrådte på en klønete måte som klart kunne misforstås. Dette beklager jeg på det sterkeste.»

– Dette var avgjort klønete, og et klart brudd på loven, sier Bernt og legger til:

– Det er ikke lovlig å prøve å etablere en særlig kanal for innspill og synspunkter for å unngå innsyn etter reglene i offentlighetsloven. Dette har sivilombudsmannen understreket i uttalelser om avslag på innsyn i informasjon og dokumenter lagt inn i statsrådens outlook-kalender.

LES OGSÅ: Motstridende signaler fra Utdanningsetaten og politisk ledelse bekrefter en fryktkultur i Oslo-skolen, hevder 266 lærere som står bak en kronikk i VG

– Legitimt å varsle om

Det fremmes også påstander om brudd på taushetsplikten. I varselet vises det til et konkret skolebesøk der byråden skal ha insistert på å få møte elever i krevende livssituasjoner. Ifølge varslerne fortalte Thorkildsen om dette møtet på et offentlig komitémøte og de hevder at hun navnga både skolen og en elev. Varslerne mener byråden opptrådte både «ulovlig og uetisk».

Thorkildsen har fått mulighet til å komme med sin versjon overfor Dagsavisen, men byrådsavdelingen viser til en uttalelse byrådssekretær Anna Tresse kom med til Dagbladet:

«Ut ifra den informasjonen vi har fått via media, er det vanskelig å plassere dette sitatet. Det er en stund siden seminaret skjedde. Det var mange til stede på seminaret, og jeg har ikke registrert at andre har reagert på det byråden skal ha sagt.»

Til dette påståtte lovbruddet, sier professor Bern:

– Jeg håper at byråden har tenkt seg godt om før hun la fram personsensitive opplysninger i et åpent møte. Hvis man trekker fram en elev som er ukjent og forteller om elevens utfordringer i skolehverdagen, vil det være et brudd på taushetsplikten, sier Bernt, som mener dette er et legitimt forhold å varsle om.

Han mener de påståtte lovbruddene i seg selv ikke er alvorlige nok til at Thorkildsen må gå av som byråd.

– Kan bli felt

– Hvis folk skulle gått av for hvert brudd på offentlighetsloven, ville det blitt tynt med både politikere og byråkrater i Norge. Jeg har ennå ikke sett noen som har måttet gå av som følge av brudd på denne loven. Brudd på taushetsplikt er en mer alvorlig sak, men er det snakk om en ren glipp, skal det mye til at det blir reagert på en annen måte enn ved en uformell irettesettelse, sier Bernt og legger til:

– Det er i alle fall bare byrådslederen som kan frata Thorkildsen vervet som byråd. Spørsmålet blir om feilene er av en slik karakter at byrådslederen ikke lenger har tillit til henne. Men hvis bystyret ikke er fornøyd med byrådslederens beslutning, kan det felle Thorkildsen eller byrådet ved et mistillitsforslag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: