Innenriks

Høie: – Uklokt å mene noe om kort liggetid

– Hvor lenge kvinner skal ligge på sykehus etter fødsel, er ikke et politisk spørsmål, sier helseminister Bent Høie.

– Er kortere liggetid for kvinner som har født en villet utvikling fra din side?

– Det er ikke noe som helst krav eller ønske fra meg i den retningen. Dette er ikke et politisk spørsmål. Utviklingen har skjedd som del av en faglig utvikling. Å mene at dette er resultat av en villet politikk eller som politisk signal, er direkte feil, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagsavisen.

Dagsavisen har i en rekke artikler satt søkelys på at liggetida på sykehus for nybakte mødre er gått ned. På ti år har den gjennomsnittlige liggetida etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I denne perioden har det vært en dobling av antallety kvinner som reiser hjem før det har gått 24 timer etter fødsel. Samtidig viser anslag fra Jordmorforeningen at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg når mor og barn kommer hjem, i tillegg til å oppfylle retningslinjene for svangerskapsomsorg.
Flere steder i landet planlegges det å redusere liggetida etter fødsel ytterligere. Ved A-hus er det tilbud om å reise hjem etter 24 timer. Når den nye kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen står ferdig i 2022, er planen at 40 prosent av kvinnene skal sendes hjem 6 til 8 timer etter fødsel. Arealer til egne barselrom for mor og den nyfødte fjernes og erstattes av såkalte multirom.

– Ingen oppfordring

– I Nasjonal retningslinje for barselomsorgen står det: «Hjemreise planlegges i løpet av 4–24 timer etter fødselen.» Er dette en oppfordring til sykehusene om å planlegge hjemreise i løpet av fire til 24 timer etter fødsel?

– Nei, det er ikke det. Retningslinjene er veldig tydelige på at det skal tas individuelle hensyn til kvinnen og barnet, hensyn til kvinnens ønske og til tilbudet i kommunen, svarer Høie.

– Er hjemreise i løpet av fire til 24 timer etter fødsel en villet utvikling?

– Det må Helsedirektoratet svare på.

– Mener du det er ønskelig at kvinner skal reise hjem fire timer etter fødsel?

– Jeg mener det er ønskelig at kvinner skal bli vurdert individuelt og at sykehuset skal ta hensyn til tilbudet i kommunen når det gjelder utskrivning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Uklokt å mene noe

– Hva mener du om at Haukeland har mål om at 40 prosent skal kunne reise hjem etter seks til 24 timer i 2022?

– Mitt svar er at Haukeland og alle andre skal forholde seg til de nasjonale retningslinjene.

– Dagsavisen har skrevet at Verdens helseorganisasjon anbefaler at kvinne og barn skal bli på sykehuset i minst 24 timer etter en normal, ukomplisert fødsel. Hvorfor følger ikke Norge denne anbefalingen?

– Det må du spørre Helsedirektoratet om, som lager våre faglige retningslinjer på dette.

– Så du vil ikke ta noe ansvar for utviklingen i liggetid?

– Dette er faglige spørsmål, ikke politiske.

– Men du har vel anledning til å mene noe om dette?

– Jeg har selvfølgelig det, men jeg tror det ville være veldig uklokt, for jeg er ikke fagperson på dette området.

Mer fra Dagsavisen