Innenriks

Eksperter bekymret for «forsvunne» ledige

Mens Erna og Jonas krangler om hvem som har skyld i at det er blitt færre sysselsatte, roper økonomer varsku om yngre som faller helt ut av arbeidsstyrken.

Statsminister Erna Solberg (H) har for lengst avlyst krisen i norsk økonomi og mener pilene peker oppover også på arbeidsmarkedet. Hennes fremste rival, Jonas Gahr Støre (Ap), holder på sin side fast ved at regjeringen har mislykkes i å få flere i jobb. Kurven han oftest viser til, er sysselsettingsandelen, det vil si hvor stor del av befolkningen som faktisk er i jobb. Da Solberg tok over i 2013, lå den på 68,7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU). I juni, som er den siste målingen fra SSB, var den falt til 66,7 prosent.

Faller helt ut

Arbeidslivsforsker Simen Markussen ved Frischsenteret gir både Solberg og Støre rett. Han ser tegn til bedring på arbeidsmarkedet, men mener likevel det er grunn til bekymring. De han er bekymret for, er menn under 50 år. Blant disse har det ifølge Markussen vært et tydelig fall i sysselsettingen på både lang og mellomlang sikt.

– Det er bekymringsfullt fordi disse tradisjonelt utgjør ryggraden av arbeidsstyrken. På lang sikt har jo kvinner kommet inn, men dette ser ut til å være «tatt ut» nå og deres utvikling de siste årene har vært mer lik menns, sier Markussen.

Ifølge forskeren tyder AKU-tallene på at denne gruppen menn faller helt ut av arbeidsstyrken. Han begrunner det med at sysselsettingen har falt langt mer enn hva ledigheten har økt. Altså er det ikke nødvendigvis slik at de som ikke lenger er sysselsatte, anser seg som arbeidsledige.

– Samtidig er det ikke så lett å få øye på dem i Navs trygdetall, så akkurat hvor de har blitt av de siste årene, vet jeg ikke helt. I det lange løp er det liten tvil om at fallet i sysselsetting har korrespondert med økt trygd, så jeg vil tro at det er det vi kommer til å se nå også, men det er litt tidlig å si, sier Markussen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Menn sliter mer

Økonomiprofessor Kjell Gunnar Salvanes ved Center for Empirical Labour Economics på Norges Handelshøyskole (NHH) deler Markussens bekymring. Han mener den langvarige sysselsettingsnedgangen blant unge menn er en av de største utfordringene i norsk arbeidsliv.

– Her kan man ikke frikjenne verken den borgerlige regjeringen eller Ap. Det er gjort for lite over lengre tid. Vi er usikre på hva som er årsaken, men vi vet at det er en sosioøkonomisk dimensjon i dette, der gutter fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn sliter mest. Gutter strever mer på skolen enn jenter, tar mindre utdannelse og har større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Til slutt dropper de ut og går på trygd, sier Salvanes.

Foruten deltakelse i arbeidslivet, mener Salvanes jobbskaping er en viktig indikator på hvor friskt arbeidsmarkedet er.

– Det ser ut som det blir skapt færre jobber i privat sektor, men også dette er en trend som strekker seg langt tilbake, til før finanskrisen, sier han.

Tegn til bedring

Når det gjelder sysselsetting og ledighet, mener han i likhet med statsministeren at tallene peker i positiv retning.

– Det er ikke så mye annet å si enn at det er blitt en bedring i ledigheten det siste året. Sysselsettingsandelen er på et lavere nivå i denne perioden enn den har vært før, men i et større perspektiv er den svakt nedadgående. Det har neppe noe med denne regjeringen å gjøre. De kan verken ta all æren for at det nå går bedre, eller all skylden for at det gikk dårlig etter oljeprisfallet, sier Salvanes.

Også Markussen tror sysselsettingsandelen vil øke i tida framover, men er ikke ensidig positiv på vegne av norske arbeidstakere.

– Konjunkturene har vært dårlig og snur nå. Derfor vil sysselsettingen øke. Samtidig er det ingenting som tyder på at det langsiktige nedadgående trenden vil snu. Dette drives trolig av teknologi, effektivisering og kanskje også i noen grad innvandring.

Hauglie: – Positiv utvikling

Vi er over kneika etter det dramatiske oljeprisfallet i 2014, konkluderer arbeidsminister Anniken Hauglie.

Mens ledigheten har økt og sysselsettingsandelen har falt siden 2013, har andelen midlertidig ansatte stabilisert seg til omtrent samme nivå som da regjeringen tiltrådte og antallet kvinner som jobber deltid har falt jevnt og trutt de siste fire årene.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) feller en positiv dom over tilstanden på arbeidsmarkedet.

– Konsekvensene av oljeprisfallet var kjempealvorlige og ledigheten steg masse, men alt tyder på at vi nå er over kneika. Det skapes jobber, ledigheten går ned, sysselsettingen går opp og sysselsettingsandelen flater ut. Det har skjedd en positiv utvikling det siste året, og alle prognosemakere spår en moderat vekst også det neste året. Det viser at regjeringens politikk virker, sier Hauglie.

Når det gjelder gruppen unge, ledige menn, viser Hauglie til at regjeringen blant annet har innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år og styrket retten til videregående opplæring.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å bidra til at det skapes flere jobber slik at de som står utenfor, kommer inn i arbeidslivet, sier Hauglie.

Mer fra Dagsavisen