Innenriks

Boligkjøpere føler seg snytt

Hver tiende som har kjøpt bolig de tre siste årene, har havnet i konflikt med selgeren i etterkant.

Bilde 1 av 3

Disse konfliktene har heller ikke handlet om bagateller, etter som eierskifte- eller boligkjøpsforsikring er blitt utløst, kjøperne har sett seg nødt til å kontakte advokat eller også at det hele har endt med rettssak.

Dette er likevel bare toppen av kransekaka, for det er også slik at ytterligere fem av ti boligkjøpere opplyser at de fant mindre feil eller mangler i boligen de kjøpte.

Totalt sett oppdaget dermed seks av ti boligkjøpere i 2014, 2015 og 2016, feil og mangler etter innflyttingen, som de ikke var blitt informert om, verken under visningen eller i tilstandsrapporten for boligen.

– Loven må endres

Alt dette framgår av en ny landsomfattende spørreundersøkelse som omfatter 370 boligkjøpere, gjennomført av Huseiernes Landsforbund. Forbundet gjennomførte også en lignende undersøkelse i fjor. Den som måtte tro at kjøpere og selgere har blitt bedre venner siden da, tar feil.

Slik kan det ikke fortsette, fastslår generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

– Vi er opptatt av en tryggere bolighandel med færre konflkter. Vi vil derfor at avhendingsloven gjennomgås og at nødvendige forbedringer for både boligkjøpere og boligselgere blir innført fortest mulig, sier han.

Avhendingsloven, som har vært uforandret siden den trådte i kraft i 1993, omhandler avhending av fast eiendom ved frivillig salg, ved byttehandler eller når den blir gitt bort som gave. Loven omfatter blant annet et eget kapittel for hva kjøperen har krav på ved avtalebrudd fra selgerens side, og et eget kapittel om det motsatte.

Men ifølge Huseiernes Landsforbund slipper andre som er involvert når millioner og kvadratmetere bytter eier, for billig unna.

– Både selgere og kjøpere er amatører ved bolighandelen. Derfor må de profesjonelle aktørene, takstmenn og eiendomsmeglere, pålegges et vesentlig større ansvar. Dette må inn i loven, sier Meyer.

– Hva slags ansvar bør de pålegges?

– I dag ligger ansvaret for gal og misvisende informasjon hos boligselgeren. Boligselgeren får denne informasjonen fra de ulike profesjonelle aktørene, som takstmenn og eiendomsmeglere. Derfor må disse få det direkte ansvaret for konsekvensene av feil i den aktuelle boliginformasjonen, svarer Meyer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kan tape millioner

Også mange boligkjøpere er misfornøyde med takstmennene og eiendomsmeglerne, viser den nye undersøkelsen. To av de ti spurte mener disse fagfolkene gjorde en for dårlig jobb i forbindelse med de aktuelle kjøpene.

Fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet, med bolig som spesialfelt, forstår godt denne misnøyen.

– Det er altfor mange forbehold i takster og rapporter, og ofte hintes eller antydes det om problemer på en måte som kjøpere ikke forstår, er hans erfaring.

– Meglerne bruker enormt med ressurser på styling og markedsføring for å få boligprisene opp, opp, opp. Negativ informasjon i en rapport kan lett forsvinne i mengden prisøkende boligskryt. Boligkjøpere som tar for lett på dette, kan tape millioner, og det finnes det masse eksempler på, fortsetter Bartholdsen.

5-6 prosent av kjøpesum

Undersøkelsen til Huseiernes Landsforbund viser også at to av ti boligkjøpere mener de ikke fikk nok informasjon om boligens tilstand før kjøpet. Videre sier fire av ti at de ikke var fornøyd med boligens tilstandsrapport.

Men det er på ingen måte slik at enhver feil eller mangel som oppdages i ettertid, utløser erstatning. I henhold til avhendingsloven slik den fortsatt er, kan boligkjøpere kun reklamere hvis minst ett av følgende forhold er oppfylt:

* Selgeren har gitt uriktige opplysninger.

* Selgeren har tilbakeholdt opplysninger.

* Tilstanden på boligen er vesentlig dårligere enn det kjøperen hadde grunn til å tro ut i fra de opplysningene som ble gitt, prisen og forholdene rundt handelen.

– Det er en rekke kriterier som blir lagt til grunn for at vesentlighetskravet i avhendingsloven skal være oppfylt og at boligkjøperen kommer noen vei med sitt krav, påpeker Huseiernes Landsforbund i den nye undersøkelsen.

– Blant annet blir mangelens art og hvor mye det koster å utbedre feilen vurdert. I praksis vil dette ofte tilsvare 5-6 prosent av kjøpesummen. Stigende boligpriser har gjort det vanskeligere for boligkjøpere å vinne fram med sitt krav enn tidligere. Spesielt gjelder dette i pressområder hvor tomteprisene er høye, heter det også.