Innenriks

– Vi blir nedringt av uføre

Både Nav og Velferdsetaten er kritiske til den nye beregningen av bostøtte, som gjør at 100 prosent uføre i Oslo må klare hele husleia alene.

– Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sier seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen.

Dagsavisen fortalte forrige uke om 100 prosent uføre Einar Ask. Han er én av flere uføretrygdede i Oslo som nå mister retten til bostøtte. Bakgrunnen er den nye beregningen av bostøtte som ble innført 1. januar i år. Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner «for mye» i trygd fra Nav. Dermed faller hele bostøtten bort. Det samme gjelder for unge uføre.

– Når de mister bostøtten vil de ikke klare seg på en statlig uføreytelse fordi husleiene i Oslo er så høye. Husleier på 9.-10.000 kroner er dessverre helt vanlig for mange enslige i Oslo, og netto utbetalt trygd er på 13.-15.000 kroner, sier Døskeland.

Les også: Uføre i Oslo blir fratatt bostøtten

Uføre fortviler

Døskeland forteller at hennes kontor har fått mange henvendelser de siste ukene fra fortvilede uføre som plutselig må klare hele husleia alene og må supplere opp med sosialhjelp.

– Vi merker at vi får flere henvendelser fra flere som mister bostøtten. Både vi og andre kontorer ble nedringt da denne endringen fikk virkning i februar. Folk fikk stopp i utbetalingen uten å skjønne hvorfor, sier hun.

Også Døskeland setter spørsmålstegn ved endringen.

– Jeg stiller meg undrende til inntektsgrensene de har satt. Når det gjøres sånne endringer i et departement, fører det til at andre deler av forvaltningen får vesentlig mer å gjøre. Det merker vi nå, sier Døskeland.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som har ansvar for bostøtteordningen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

10 mill. mindre

Seksjonssjef Finn Thorkildsen i Velferdsetaten mener bortfallet av bostøtte ikke først og fremst skyldes de nye inntektsgrensene, men uførereformen fra 2015.

– Bakgrunnen for reformen var at uføre skulle kunne jobbe mer ved siden av trygdeutbetalingene, og derfor skulle uføretrygden skattlegges som arbeidsinntekt. Ingen skulle tape på det, så da måtte bruttoinntekten øke slik at nettoinntekten forble den samme. Det ble ikke tatt hensyn til i bostøtteordningen, med den følge at uføre faller ut, sier Thorkildsen.

Tall fra Velferdsetaten viser at det ble utbetalt rundt 10 millioner kroner mindre i bostøtte til alle typer mottakere første termin i 2017 sammenlignet med siste termin 2016. I samme periode sank antallet mottakere med rundt 3.000 personer. En del av disse er imidlertid AAP-mottakere og andre med lave inntekter, opplyser Thorkildsen.

Les også: – Frekt, skammelig, urimelig

Holder ikke tritt

De uføretrygdede som nå mister bostøtten på grunn av den nye inntektsberegningen, ville uansett mistet den på et senere tidspunkt som følge av uførereformen, forteller Thorkildsen. Grunnen er at det fra i år er månedlige inntekter som legges til grunn for bostøtten, og ikke ligningsinntekten, som for de fleste er lavere enn månedsinntekten for et år.

Thorkildsen mener likevel inntektsgrensene er satt for lavt.

– De har ikke utviklet seg i takt med den generelle trygdeutviklingen, sier han.

Les også: – Vis tallene, Sanner

– Om lag uendret bostøtte

De som mister bostøtten, har for høy inntekt, fastholder Kommunaldeparte­mentet.

– Inntektsgrensene i bostøtten er ikke blitt senket i 2017. De har derimot blitt tilpasset at bostøtten beregnes fra månedlig inntekt og at mottakere flest har hatt en liten vekst i inntekten i denne perioden. Mottakere som har hatt en inntektsvekst på linje med veksten i trygd fra 2015 til i dag, får om lag uendret bostøtte i 2017, skriver statssekretær Kristin Holm Jensen i en e-post til Dagsavisen.

Ifølge Holm Jensen er den nye ordningen mer treffsikker enn den gamle, som baserte seg på ligningsinntekt framfor månedsinntekt.

– Nå beregner vi bostøtte basert på den inntekten søkeren faktisk har nå, og dermed fanger vi også opp behovet for bostøtte på en bedre måte enn før. Det nye inntektsgrunnlaget gjør at en husstand som mister inntekt vil kunne få økt bostøtte raskere og enklere enn før. Samtidig vil Husbanken raskere fange det opp dersom noen har for høy inntekt og dermed ikke har krav på bostøtte. Dette er en årsak til at det er færre mottakere av bostøtte i 2017, skriver hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: