Innenriks

Vil fjerne barnetrygden

Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden. Det mener komitéleder Torbjørn Røe Isaksen er en dårlig idé.

– Dagens barnetrygd treffer ikke dem som trenger det mest. Flertallet går derfor inn for å erstatte dagens ordning med et stort velferdsløft som vil bety mye for dem som har minst, sier likestillingspolitisk talsperson Tina Bru til Dagsavisen.

Flertallet i Høyres programkomité vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier, og gi alle barn mulighet til en god oppvekst.

Mindretallet vil beholde barnetrygden, men vurdere alternative innretninger for å sikre familier med dårlig råd.

Les også: Venstre vil fjerne støtteordninger for barnefamilier

Dissens

Leder av programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen, tilhører mindretallet.

– Hovedgrunnen til dét er at veldig mange lavinntektsfamilier og spesielt aleneforsørgere vil miste en inntekt, og det vil føre til flere fattige. Og mange av disse familiene har allerede i dag sterkt subsidiert barnehage. I tillegg innebærer dette en stor overføring til familier med barn i barnehage og SFO. Men det er ikke gitt at det koster noe mindre å ha barn i 10-, 12- eller 15-årsalderen, sier Isaksen til Dagsavisen.

Han åpner likevel for å gjøre noe med barnetrygden, for eksempel å behovsprøve den.

– Både fordelen og ulempen med barnetrygden er at alle får den. Jeg som statsråd får like mye som noen som trenger det mer, sier Isaksen.

Et offentlig utvalg utreder nå alternativer til dagens barnetrygd.

– Barnetrygden er en veldig gammel ordning, og den har hatt en viktig funksjon. Men de siste 20 årene er det blitt gjort veldig lite med ordningen, og den har heller ikke blitt prisjustert. Verdien av barnetrygden er derfor mye lavere for familiene i dag enn den var for 20 år siden, sier Bru.

I dag får alle foreldre barnetrygd på 970 kroner, men halvparten av foreldrene setter pengene på konto for barna, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos MMI for DNB.

– Dette forsterker sosiale forskjeller, og er ikke en god måte å bruke fellesskapets ressurser på, mener Bru.

I statsbudsjettet for 2016 var det satt av 15 milliarder kroner til barnetrygden. Til sammenligning ville det kostet om lag 7 milliarder kroner med gratis barnehage, og 3,4 milliarder kroner med flere gratis heldagsplasser med SFO, ifølge Bru.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Borgerlig bevegelse

Forslaget slik det ligger er ikke det likestillingsutvalget hun ledet gikk inn for.

– Men denne formuleringen sikrer det jeg har vært mest opptatt av hele tida: Vi skal bruke fellesskapets penger på gode velferdstjenester i stedet for kontantoverføringer til foreldrene, og samtidig bedre den økonomiske situasjonen for lavinntektsfamiliene.

Det er nå bevegelse hos de borgerlige om barnetrygden: Også Venstres programkomité vil erstatte deler av barnetrygden med gratis barnehage og SFO.

Les også: Flere fattige barn

Tina Brus eksempel

Barnehage     40.887 kr

SFO            + 31.328 kr

Barnetrygd  -  34.920 kr

=  37.295 kr

* Høyres Tina Bru viser fram et tenkt eksempel for å illustrere hvordan hun mener mange familier vil sitte igjen med mer med flertallets forslag.

* Eksempelet tar utgangspunkt i en familie der foreldrene tjener 400.000 hver. De har tre barn. To går i barnehage. En går på SFO etter skolen.

* Det er verdt å merke seg at SFO og barnehageprisene varierer fra kommune til kommune, og barnets alder. Dette eksempelet tar utgangs­punkt i satsene i Oslo kommune på SFO og barnehage.

* Man får også moderasjon med 30 prosent for andre barnet i barnehagen.

Omkamp om kontantstøtte og fedrekvote

Høyres programkomité maner også til omkamp om partiets familiepolitikk, og standpunkt om kontantstøtten og fedrekvoten kan endres dersom de får viljen sin, skriver NRK.

Komiteen er samlet om å gjøre kontantstøtten kommunal og la lokalpolitikerne bestemme om de vil ha den eller ikke.

– Jeg har jo kjempet for å avvikle kontantstøtten, og i programkomiteen har vi landet på et kompromiss om å gjøre den kommunal. Det vil det bli debatt om, sier Tina Bru.

I 2013 sørget Erna Solberg for at kontantstøtten overlevde landsmøtet.

– På tide å tenke nytt

Det vil også bli nye runder om fedrekvoten. I 2010 fattet Høyre et landsmøtevedtak om å avskaffe pappakvoten. Hovedargumentet var at familien selv skulle avgjøre om hva som var best for dem. Flertallet i programkomiteen går nå bort fra kravet om å fjerne dagens fedrekvote på ti uker.

Men ifølge Bru er det på tide at Høyre tenker nytt om valgfrihet.

– For meg handler fedrekvoten om reell valgfrihet, det handler om å sikre at både mamma og pappa tar sin tid borte fra jobb, sammen med barnet. De på den andre siden i partiet har ofte argumentert med at man ikke skal ha pappakvote, nettopp fordi det betyr at familiene har valgfrihet og kan bestemme dette selv. Men jeg har stilt meg spørsmålet: «Hva er reell valgfrihet?», og da har jeg kommet til et annet standpunkt enn det som har vært partiets linje tidligere, sier Høyres likestillingspolitisk talsperson. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: