Innenriks

Ingen støtte til svinereservasjon

Verken likestillingssjef, livssynsleder eller muslimtopp vil utvide mulighetene for arbeidstakere å reservere seg mot oppgaver.

– Juridisk har ikke en ansatt mulighet til å kreve fritak fra å servere svinekjøtt på grunn av sin religion, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Nylig ble det kjent at en sykepleierstudent ba om å få slippe å servere svin og alkohol da vedkommende var i praksis på et sykehjem.

– Selv om de ikke er pålagt det, kan arbeidsgiver åpne for en arbeidsfordeling som imøtekommer slike begrunnede ønsker, sier Bjurstrøm.

Det aktuelle sykehjemmet la til rette for studenten, men påpekte at de ville ha problemer med å ansette en sykepleier med slike krav.

Få nei-muligheter.

I dag er det bare tre reservasjonsadganger som er lovfestet:

* Kirkelige vigslere kan si nei til å vie fraskilte eller likekjønnede

* Helsepersonell kan reservere seg mot å utføre aborter

* Leger har i tillegg adgang til å reservere seg mot pasienter som ikke ønsker blodoverføring

Bjurstrøm ønsker ikke å utvide lovverket med ytterligere muligheter.

– Norsk arbeidsliv er relativt velfungerende, og jeg tror ikke det skjer store overtramp mot enkeltmenneskers trosfrihet. I mange tilfeller dreier dette seg om integreringspolitikk, og man må fra norsk side gjøre det klart at man må innrette seg etter reglene som gjelder i norsk arbeidsliv, sier hun.

– Må være tydelige

– Ser du for deg at «reservasjonspresset» vil vokse?

– Rent objektivt sett kan det se slik ut, siden religions- og verdimangfoldet øker. Men ønsker vi det? Jeg tror at det er viktig å være tilbakeholdne og tydelige på hvilke regler som gjelder i norsk arbeidsliv. Dersom man legitimerer for eksempel reservasjon mot svineservering, vil det komme flere ønsker. Sier man nei nå, vil folk innrette seg etter det, sier hun.

– Uakseptabelt å si nei

Anne Sender er sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener det er helt uakseptabelt ikke å kunne servere svinekjøtt når man jobber i helsevesenet.

– At man snakker med dem man jobber med og finner løsninger, er greit, men man må være forberedt å utføre de oppgavene som tilhører yrket sitt. Minoriteter kan ikke tre sine regler over et offentlig fellesskap.

Anne Sender er jøde og tidligere forstander for Det Mosaiske Trossamfund. Også innenfor jødedommen blir svin sett på som urent.

– Jøder må selvsagt forholde seg til de samme reglene, sier hun.

– Hvordan skal arbeidsgivere forholde seg til ansattes reservasjonsønsker?

– Ved å forklare hva jobben innebærer og hvilke oppgaver man har. Så er det jo slik at man kan være fleksibel og hjelper hverandre, særlig hvis det er en større arbeidsplass. Norske arbeidsgivere er i det store og hele flinke til å legge til rette for de ansattes behov.

– Er det arbeidsoppgaver som burde hatt reservasjonsrett i dag som ikke har det?

– Jeg kommer ikke på noen i farten. Det er jo så enkelt at man ikke tar de jobbene man ikke kan ha.

– Avklar arbeidsoppgavene først

Heller ikke fra muslimsk hold får sykepleierstudenten reservasjonstøtte. Styreleder Basim Ghozlan i Rabita-moskeen mener det viktigste er å avklare sitt ståsted før man havner i en situasjon som strider mot verdiståstedet sitt.

– Man må vurdere hvilke arbeidsoppgaver man skal gjøre, og om man er villig til å utføre dem før man tar jobben, sier han.

Som arbeidsgiver ville Ghozlan vurdert om det var mulig å legge til rette for at ansatte kunne slippe arbeidsoppgaver som stred mot hans verdier:

– Dersom det ikke fører til unødvendige belastninger vil jeg legge til rette for det. Men er det ikke mulig, så er det ikke mulig. (VÅRT LAND)

Nyeste fra Dagsavisen.no: