Innenriks

Større kvote til far

Lang, sammenhengende pappapermisjon har størst effekt hvis likestilling er målet, viser en fersk studie fra Institutt for samfunnsforskning.

Bilde 1 av 2

En ny litteraturstudie fra Institutt for samfunnsforskning viser at likestillingspotensialet ikke er utnyttet fullt ut slik foreldrepermisjonen er lagt opp i dag.

Sigtona Halrynjo har sammen med Ragni Hege Kitterød sett på uttak av fedrekvoten i Norden. Studien viser tydelig at fedre tar ut mer permisjon i takt med at det er innført og lagt til flere uker med fedrekvote.

– På tvers av de nordiske landene ser vi at øremerkingen av permisjon til far har bred oppslutning, og brukes i de fleste deler av arbeidslivet. Men studien viser også at det er stor forskjell på hvordan mor og far tar ut permisjon.

Les også: Venstre dropper todeling av foreldre-perm

Fleksibelt i Sverige

Sverige er det landet som tilbyr den mest fleksible ordningen, der du kan ta ut den tildelte permisjon opp til barnet er 12 år.

– Men her ser vi at andelen fedre som tar ut permisjon i barnets første leveår, er veldig lav. Vi ser at far utsetter permisjonen og gjerne tar den i sammenheng med jul- og sommerferie. Dersom fedrekvoten skal bidra til at far får mer omsorgskompetanse og tar mer likestilt ansvar i familien, så bør permisjonen være lengre, og tas mer sammenhengende i barnets første leveår, sier Halrynjo.

Forskningen viser at fedre som tar lengre permisjon, også bidrar mer i familie og hushold senere enn fedre som tar kortere permisjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mer likedeling

Økt kjønnslikestilling var en viktig begrunnelse for innføring av fedrekvoten i 1993. Øremerking av fars permisjon skulle bidra til å øke kontinuiteten i mødres yrkesaktivitet og bidra til at fedre tok en større del i omsorgen for egne barn.

– Hva skal til for å utnytte likestillingspotensial i fedrekvoten fullt ut?

– Hvis målet er mer likestilling i hjemmet og i arbeidslivet, er likere fordeling av permisjonen ved lengre øremerking til far veien å gå. Mer likedeling gir far erfaring med å være alene med babyen over tid, mens mor er på jobb.

– Så hvis målet er økt likestilling, er det å innføre mer fleksibilitet i ordningen med på å undergrave målsettingen med kvoten?

– Her trenger vi mer forskning, men eksisterende studier tyder på det.

Les også: Vil ha mors sjef inn i debatten om foreldrepermisjon

Mange forslag

De siste ukene har det kommet en rekke forslag fra politikerne om fremtidens permisjonsordning. Venstre har både foreslått todeling av permisjonen og å gi far 15 uker. Høyre har en diskusjon gående om de skal ha 10 uker eller ingenting.

– Hva tenker du om disse forslagene?

– Hvis målet er mer likestilling er begge forslagene til Venstre et skritt i riktig retning, men så er det også et spørsmål hva en kan få gjennomslag for politisk.

Les også: Vil likedele foreldrepermisjonen