Innenriks

Sp til kamp mot testregimet i norsk skole

Skolen har fått i oppdrag å gjøre elevene til «gagns mennesker», men dette oppdraget er i ferd med å bli borte i dagens skole, mener Sp. Også Ap vil se på dagens system.

Sp la denne uken fram et representantforslag i Stortinget om å omgjøre dagens nasjonale prøver til utvalgsprøver, samt sørge for at de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres.

– Mer og mer handler det om testing i basisfag, rapportering, målstyring og resultatstyring i norsk skole. Men skolens samfunnsmandat er mye bredere enn å måle resultatene i matte, engelsk og norsk fra år til år, sier Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien, som er nestleder i Stortingets utdanningskomité, til NTB.

Sp foreslår også at lokale skoleeiere ikke lenger skal kunne stille flere krav til kartlegging og dokumentasjon utover det som kreves i forskriftene til opplæringsloven, slik man for eksempel gjør i Oslo i dag.

– Smalt fokus

Wøien sier Sp er bekymret for at dagens system for målstyringen i skolen er i ferd med å gjøre undervisningen smalere.

– Vi mener den generelle delen av lærerplanen som går på læring i sosial omgang og praktiske ferdigheter underkommuniseres i dag. Alt fokus er på etter- og videreutdanning av lærere og resultater i basisfagene. Men det hjelper ikke å ha karakteren seks i matte hvis du ikke evner å være en god pedagog. Når du skal føre unger gjennom et obligatorisk løp på ti til tretten år i skolen, så er det noe mer enn bare fagene de skal ha med seg, sier hun.

Hun mener også færre krav til rapportering og kartlegging er viktig for å øke statusen til læreryrket.

– Lærerne trenger høyere lønn, og de trenger mer tillit. Det er ikke det vi signaliserer med dagens mange krav til testing og rapportering. Vi må vise større tillit til den profesjonelle autonomien, sier hun.

Ikke flertall

Utdanningsforbundet er svært positive til Sps forslag om å gjøre nasjonale prøver om til utvalgsprøver. Leder Ragnhild Lied viser til en undersøkelse forbundet nylig har gjennomført blant landets rektorer, som viser at 75 prosent av rektorene er helt eller delvis uenig i at offentliggjøring av nasjonale prøver bidrar til en bedre skole.

– Dette forteller meg at mange skoleledere opplever at nasjonale prøver har blitt en skolekonkurranse, sier Lied.

Hun peker på at lærere i en tilsvarende undersøkelse for to år siden uttalte at de føler seg presset til å endre undervisningen for å gjøre det godt på nasjonale prøver, og at tre av fire av disse lærerne mener dette fører til dårligere undervisning.

På Stortinget er det imidlertid ikke flertall for Sps forslag, som skal behandles i plenum neste tirsdag. Kun SV har sagt at de vil støtte hele forslaget.

– Selv om vi visste at det ikke kom til å være flertall for forslaget, så tenker vi at det er viktig å fremme det, for å holde trykket oppe. Til slutt vil fornuften seire, sier Wøien.

Ap med eget forslag

Ap leverte sammen med Sps forslag et tilleggsforslag, men er ikke klar for å avskaffe de nasjonale prøvene. I forslaget bes regjeringen vurdere det totale systemet for kartlegging.

– Vi vil se lokale, nasjonale og internasjonale kartlegginger i sammenheng. Vi går ikke inn for utvalgsprøver nå, men for en gjennomgang av det totale kartleggingssystemet i skolen, sier Aps Christian Tynning Bjørnø til NTB.

– Vi er enige i at tiden er moden for å vurdere om det er i overkant og virker mot sin hensikt, legger han til – og understreker samtidig at partiet er imot dagens offentliggjøring av nasjonale prøver. (NTB)