Innenriks

Derfor er kvinner oftere sykmeldt

ARBEIDSLIV: Det psykososiale arbeidsmiljøet er mye av grunnen til at kvinner er oftere borte fra jobben enn menn, viser en ny studie.

Sterke følelser er en del av jobben, men man får så mye tilbake ved å jobbe på pleiehjem. Det mener sykepleier Olaug Vibe og hjelpepleier Jørn Andersen ved Sagenehjemmet i Oslo. Her med beboer Aase Olaisen (85).

Både når det gjelder egenmeldinger og legemeldt sykefravær ligger kvinner høyere enn menn. Denne forskjellen oppsto i all hovedsak på 1980-tallet, og har vært relativt stabil siden da. I fjerde kvartal i fjor var sykefraværet blant menn på rundt 5 prosent, mens det var 8,3 blant kvinnene.

70 prosent økt risiko

- Min studie viser at kvinner har om lag 70 prosent høyere risiko enn menn for både generelt sykefravær og et høyt sykefraværsnivå - over 40 dager i året, sier Tom Sterud, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Sterud er mannen bak en ny studie som har forsøkt å finne ut av i hvilken grad mekaniske og psykiske arbeidsbelastninger forklarer forskjellene på menns og kvinners sykefravær.

I sin studie fant han at de mekaniske faktorene (tunge løft, repeterende bevegelser etc.) i sum ikke hadde betydning for kjønnsforskjellene i sykefraværet. Betydning hadde derimot det psykososiale arbeidsmiljøet. Sterud har undersøkt betydningen av 11 faktorer i studien:

* Stor arbeidsmengde.

* Mangel på selvbestemmelse i jobben.

* Mangel på støtte fra leder.

* Rollekonflikter.

* Emosjonelle krav.

* Krav om å skjule følelser.

* Ensidig arbeid.

* Mangel på mulighet til faglig utvikling.

* Ubalanse mellom innsats og lønn.

* Mobbing.

* Seksuell trakassering.

Kvinner skårer høyere enn menn på samtlige punkter, bortsett fra lederstøtte og mobbing.

- Studien viser at et sted mellom 21 og 27 prosent av kjønnsforskjellene i sykefraværet kan forklares med det psykososiale miljøet, sier Sterud.

Kvinner opplever i større grad enn menn at de har stor arbeidsmengde, og at de må jobbe i et høyt tempo. De rapporterer også, i større grad enn menn, om liten innflytelse på egen arbeidshverdag.

Skjuler følelser

Men aspektene i det psykososiale arbeidsmiljøet som særlig skiller kvinner og menn er emosjonelle krav, krav om å skjule følelser og ubalansen mellom innsats og belønning.

- Emosjonelle krav kan man se for seg i for eksempel helsevesenet, som har en stor overvekt av kvinnelige ansatte. Der kan det oppstå situasjoner med sterke følelser fra pasienter og pårørende, som sinne og frustrasjon, men der de ansatte uansett skal opptre profesjonelt i tråd med det som forventes av arbeidsgiver, sier Sterud.

- En kan også tenke seg en sekretærs hverdag, der man ofte må forholde seg til andres krav og forventninger, og hvor det forventes at man er blid og imøtekommende, legger han til.

Å møte sorg og sinne innimellom er en del av jobben, mener Olaug Vibe, sykepleier og avdelingsleder ved Sagenehjemmet i Oslo.

- Men vi er trent til å takle det. Og det går bra når vi opplever å få så mye igjen for å jobbe her. Forleden var Jørn på sykkeltur med en dame på 97 år. Bare det å se det overlykkelige ansiktsuttrykket hennes gir oss så mye, sier Vibe.

Et slikt samsvar mellom innsats og belønning er det ikke overalt, ifølge studien. Kvinner rapporterer oftere enn menn at det er ubalanse mellom innsatsen de legger ned på jobb og belønningen de får.

- Belønning kan være lønn, men også i hvilken grad de føler de får anerkjennelse for den jobben de gjør, både fra kolleger, ledere, kunder og pasienter. I denne studien så jeg imidlertid kun på lønn, sier Sterud.

Graviditet og familie

Han understreker at hans studie bare forklarer en del av kjønnsforskjellene i sykefraværet.

- Kvinner og menns sykefravær er sammensatt og påvirkes av mange ting, sier Sterud.

Han viser til at sykdom og plager i forbindelse med graviditet etter alt å dømme er en vesentlig årsak.

- Tidligere undersøkelser har vist at opptil 50 prosent av kjønnsforskjellene i sykefraværet kan forklares med dette.

En annen hypotese er at kvinner i større grad enn menn handler helseforebyggende, ved at de oftere oppsøker lege for å forhindre at plagene blir verre.

Sterud mener imidlertid at det ikke er forskningsmessig belegg for å hevde at kvinner har lavere terskel for å sykmelde seg enn menn. Han viser også til at det er begrenset dokumentasjon på om kjønnsforskjellene i sykefraværet kan forklares med at kvinner i større grad enn menn opplever en belastning ved å kombinere jobb og familieforpliktelser.

Olaug Vibe på Sagenehjemmet tror likevel at dette kan være noe av forklaringen.

- Der er ikke likestillingen i mål ennå. Det er stort sett kvinnene som stiller opp når det oppstår noe i familien. Hvis det blir for mye, er det jobben man sykmelder seg fra. Man kan ikke sykmelde seg fra sitt syke barn eller sine demente foreldre.

sturla.hanssen@dagsavisen.no