Innenriks

Våger ikke tro på bedre togframtid

SAMFERDSEL: Til tross for et «strålende investeringsløft» for jernbanen, føler ikke alle seg trygge på at hverdagen nå blir bedre for kollektivreisende og pendlere.

Jørn Jensen (49) og Claudia DeBrunner (48) er blant dem.

- Når toget både kommer når det skal og vi ikke må stå som sild i tønne, klager vi ikke, sier ekteparet.

Men altfor ofte er det ikke slik, er deres erfaring. Togforsinkelser, buss for tog og dårlig korrespondanse mellom ulike transportmidler gjør at de nå vurderer å flytte.

Dermed risikerer NSB å miste to av sine passasjerer før regjeringens budsjettforslag får effekt. Forslaget innebærer 45,2 milliarder kroner til samferdselsformål neste år, om lag 6,3 milliarder kroner mer enn i år.

Mye av veksten kommer jernbanen til gode. Beløpet som er satt av til jernbaneinvesteringer, øker med hele 3,8 milliarder til nær 10 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på formidable 63 prosent.

- Dette er et strålende investeringsløft og innebærer mer penger enn hva Stortinget vedtok under behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen.

Likevel er han ikke fornøyd.

- Et skår i gleden er at de rødgrønne ikke følger opp verken Nasjonal transportplan eller Jernbaneverkets faglige råd om mer penger til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Regjeringen foreslår å sette av nær 5,7 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet, en økning på 7,3 prosent fra saldert budsjett i år.

- Det innebærer at budsjettforslaget ligger mer enn 700 millioner kroner lavere enn hva transportplanen forutsetter og ytterligere én milliard lavere enn de faglige anbefalingene, opplyser Schlaupitz.

Les også: Nå skal hun male budsjettet blått

- Etterslepet øker

Dette vil føre til at vedlikeholdsetterslepet øker, konstaterer Jernbaneverket, som peker på store utfordringer både når det gjelder jernbanens alder og tilstand. Et tøffere klima med mer nedbør gjør det enda vanskeligere å få togene fram i rute.

- Vi er svært glade for satsingen på å bygge en moderne jernbane for framtida. Samtidig er det viktig at dette ikke går på bekostning av den viktige jobben med å ta vare på den jernbanen vi har, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Jernbaneverket sliter allerede med å klare dette, registrerer Jernbanealliansen.

- Bergensbanen har nå vært stengt i mer enn sju døgn, sier Schlaupitz, som nå setter sin lit til Solberg-regjeringen.

- Vi forventer mer penger til vedlikehold og fornyelse, uten at dette går ut over investeringene.

Også Jørn Jensen og Claudia DeBrunner påpeker at det må mer til enn et høyt investeringsnivå for å skape et godt togtilbud.

Les også:

Frustrerende hverdag

Sistnevnte flyttet til Norge fra Sveits, toglandet framfor noen, for 17 år siden. Både for henne og ektemannen har det vært et bevisst valg ikke å skaffe seg bil. Men erfaringene ekteparet har hatt etter at de flyttet fra Majorstuen til Holmlia for fem år siden, har skapt frustrasjon.

- Buss og tog «snakker» ikke sammen i Norge. Vi har opplevd at bussen fra Åsbråten ned til togstasjonen på Holmlia tar en ekstra sving før den parkerer, mens toget vi skulle rekke forlater perrongen. Hvis det er stans i togtrafikken en morgen, vet jeg mer om det via min mobilapp enn bussjåføren som kjører til togstasjonen. Det er utrolig irriterende, sier DeBrunner.

- For ett år siden var det en reklamekampanje der budskapet var at NSB og Ruter skulle bli mer samkjørt. Men slik fungerer det jo ikke i praksis. Bussen kan fortsatt kjøre fra stasjonen to minutter før toget ankommer, forteller Jensen.

Tung satsing også på det øvrige kollektivtilbudet i Oslo og de andre storbyene kan kanskje bidra til å gjøre hverdagen for de reisende bedre. 945 millioner er satt av i statsbudsjettet til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Det er om lag 40 prosent mer enn i år.

Dette betyr likevel ikke at privatbilistene er glemt i budsjettet. Beløpet som går til veiformål, øker med 1,7 milliarder og 8,1 prosent, til 22,7 milliarder kroner.

86 kilometer med ny riksvei blir åpnet for trafikk i løpet av 2014. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) nøyer seg ikke med det.

- Neste år kan det bli oppstart av til sammen 16 nye, større veiprosjekter, opplyser hun.

Planen er at minst tre av disse prosjektene, i henholdsvis Telemark, Nordland og Hordaland, skal finansieres med bompenger. Bompenger kan også være aktuelt for ytterligere fire prosjekter, i henholdsvis Buskerud, Oppland, Nordland og Troms.

Dermed er det duket for enda mer tennerskjærende bompengefrustrasjon når den nye regjeringen overtar. Frp, som trolig får samferdselsministeren, har allerede måttet akseptere bruk av bompenger for å regjere sammen med Høyre. Nå blir partiet nok en gang stilt overfor valget mellom mer vei eller flere bommer.

samfunn@dagsavisen.no

Les også:

Mer til samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 milliarder kroner til samferdselsformål neste år, 6,3 milliarder mer enn i år.

Den store vinneren er jernbanen, som får 3,8 milliarder mer til investeringer.

Siden 2005 er jernbaneinvesteringene femdoblet, fra to til ti milliarder.

Den største posten i budsjettet er likevel forbeholdt veiformål.

Over 22,7 milliarder, om lag 1,7 milliarder mer enn i år, skal brukes på vei.

17 større veiprosjekter blir ferdigstilt i løpet av 2014. Samtidig er planen å igangsette opptil 16 nye større veiprosjekter.

Til sammen 12,2 milliarder i bompenger skal brukes på bygging av riksveier og kommunale veier. Dette kommer i tillegg til de 45,2 milliardene.

Kilde: Statsbudsjettet