Nyheter

Delte elevinformasjon med politiet

Utdanningsetaten i Oslo kommune har over flere år sendt over inntakslister med sensitiv elevinformasjon til forebyggende enhet ved Oslo politidistrikt. Ifølge etatens egen rapportering til Datatilsynet kan avvikene ha rammet rundt 13.000 elever i perioden 2018-2020.

Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt (OPD) inngikk høsten 2020 en ny og revidert samarbeidsavtale om å skape et trygt og godt skolemiljø slik elevene har rett på ifølge Opplæringsloven. Det var i forbindelse med dette arbeidet at tidligere praksis for informasjonsdeling ble gjennomgått.

Det viste seg da at Utdanningsetaten helt siden våren 2018 har sendt over foreløpige inntakslister med detaljert informasjon om alle elevene som har søkt om skoleplass ved åtte utvalgte videregående skoler til Felles enhet for forebygging ved Oslo politidistrikt. En avviksmelding til Datatilsynet som Dagsavisen har fått innsyn i avdekker at:

  • Listene fra 3. prøveinntak som er delt inneholder elevenes navn, fødsel- og personnummer, bostedsadresse, telefonnummer og e-post. Det er videre gitt informasjon om elevens forrige skole, karakterpoeng (basert på halvårsvurdering), om eleven har skolen som første-, andre- eller tredjevalg og om søkeren har rett til til videregående opplæring. Det skal ikke ha blitt oversendt opplysninger om sosiale eller helsemessige forhold.
  • Etatens informasjonsdeling har pågått for innsøking til videregående opplæring i både 2018, 2019 og 2020 og omfattet rundt 4.600 elever årlig. I løpet av treårsperioden er dermed informasjon fra opp mot 13.000 elever - hovedsakelig i alderen 15-16 år, delt med politiet. Ifølge etaten kan en del av informasjonen som er delt gjelde samme elev som går igjen på inntakslistene fra et år til et annet.

Advarer om risiko

Tiltaket var et direkte svar på en tiltagende negativ trend med ungdomskriminalitet og vold og trusler i Osloskolen, noe Dagsavisen satte på dagsorden våren 2017 med publiseringen av saken om lærer Clemens Saers som var nær ved å bli drept av en elev på jobb.

En lang rekke saker utover sommeren og høsten kulminerte med et nasjonalt toppmøte om vold i Osloskolen, etter at rektor på Stovner videregående skole, Terje Wold, uttalte til Dagsavisen at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt skolemiljø.

I avviksmeldingen til Datatilsynet fra 28. mai 2021, skriver Utdanningsetatens divisjonsdirektør for de videregående skolene i Oslo, Trond Lien, dette om bakgrunnen for etatens praksis:

«Fra 2018, ved inntak til åtte videregående skoler, har det vært vurdert at det er nødvendig å ha en dialog mellom Oslo politidistrikt og skolene for å vurdere sammensetning av grupper og klasser slik at ungdom som har begått alvorlig kriminalitet og/eller står i fare for å begå alvorlig kriminalitet ikke får for tette konstellasjoner på samme skole.»

Direktøren viser videre til at det etter politiets mening kan være snakk om gjengtilhørighet, konflikter, voldsutøvelse og narkotikaomsetning og at dette er forhold som kan utgjøre en trussel mot liv og helse og et trygt og godt miljø på skolen.

Ifølge Utdanningsetaten er det tette samarbeidet med politiet like aktuelt nå som tidligere. «Skolene er positive til denne dialogen med politiet og melder tilbake at behovet er vel så stort i dag» skriver divisjonsdirektør Lien.

Ifølge etaten peker skolene på at samarbeidet med politiet bidrar til å redusere risikoen for alvorlige volds- og trusselhendelser ute på skolene.

I brevet til Datatilsynet advarer derfor ledelsen i Utdanningsetaten om at det er «knyttet en risiko» til å avslutte dialogen mellom skolene og politiet om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring. Både fordi det vil gi skolene et dårligere grunnlag for å lykkes med å sikre en trygg og god skolestart for alle elever, og svekke politiets mulighet til å forebygge ungdomskriminalitet.

«Det er derfor en utfordring hvis Utdanningsetaten ikke har lovhjemmel til å dele informasjon med politiet slik praksisen har vært de siste tre årene» konkluderer direktør Trond Lien.

Alvorlig

Camilla Nervik, seksjonssjef for offentlige tjenester i Datatilsynet, forteller at de avsluttet avvikssaken overfor etaten da de endret praksisen og slettet alle data.

– Datatilsynet mener på generelt grunnlag at det er alvorlig når noen på systematisk måte utleverer personopplysninger uten nødvendige hjemler for behandlingen. Dette innebærer et klart brudd på personvernregelverket, og trolig også på taushetspliktsbestemmelsene som gjelder for etaten, sier hun.

– Burde Utdanningsetaten sjekket lovligheten før denne informasjonen ble delt med politiet?

– Enhver som behandler opplysninger må ha kontroll på at de gjør det på lovlig måte, herunder at man ikke bryter taushetsplikt eller utleverer opplysninger uten nødvendige rettsgrunnlag for dette. I denne saken er det en systematisk utlevering av opplysninger om elever. Så fra vårt ståsted er ja.

– Burde man forstått at det kunne være ulovlig?

– Personvernregelverket stiller krav til rettslig grunnlag for enhver behandling av opplysninger, og befolkningen må kunne ha tillit til at offentlige etater etterlever slike krav. I tillegg er trolig opplysningene beskyttet med taushetsplikt, noe som også burde medført en ekstra kontroll av lovligheten - selv om det er politiet som er mottakere og formålet med utleveringen kan fremstå som godt, sier Nervik.

Avsluttet

Dagsavisen har kontaktet Utdanningsetaten og spurt om hvorfor etaten ikke sjekket lovligheten av delingen i forkant, og divisjonsdirektør for de videregående skolene i Oslo, Trond Lien, svarer dette:

– I 2021 gjorde vi en vurdering som tilsa at opplæringsloven ikke gir oss mulighet til å dele søkerlistene slik vi hadde gjort. Derfor avsluttet vi praksisen og informerte Datatilsynet om det. Han forteller at siste gangen etaten delte disse listene med politiet var i forbindelse med skolestart høsten 2020.

– Oslo politidistrikt har slettet alle inntakslister som er sendt til dem, og det er ingen grunn til å tro at personopplysninger er kommet på avveie. UDE fortsetter samarbeidet med politiet om et trygt og godt skolemiljø, skriver Lien i en e-post.

Rune Solberg Swahn, politiinspektør og driftsenhetsleder i Oslo politidistrikts felles enhet for forebygging, har vært Utdanningsetatens kontakt i samarbeidet. Han viser til at politiet er pålagt et nært samarbeid med skoler.

– I dette tilfellet har Utdanningsetaten oversendt mer informasjon til oss enn det som var nødvendig for å forebygge kriminalitet. Jeg vil forsikre om at vi har slettet all informasjon som er oversendt og at disse listene ikke er registrert i politiets systemer, sier han. Swahn forteller at politiets deling av personinformasjon til Utdanningsetaten er nøye regulert i Politiregisterloven for å ivareta den enkeltes personvern og rettssikkerhet.

– I noen få og alvorlige tilfeller vil politiet kunne ha anledning til å dele personinformasjon med skolene for å forebygge og avverge kriminalitet. I disse tilfellene er informasjonsdelingen et viktig virkemiddel.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen







Mer fra Dagsavisen