Nyheter

Skolebyråden setter døra på gløtt for mer penger til arbeid mot vold og trusler

Det fulgte ikke ekstra penger med da byrådet før jul la fram sak med tiltak og handlingsplan mot vold og trusler i Oslo-skolen, som behandles i bystyret denne våren. Nå setter skolebyråden likevel døra på gløtt for at det kan komme friske midler på et senere tidspunkt.

– Jeg utelukker ikke at det kan bli aktuelt og nødvendig å foreslå mer penger og ressurser til dette arbeidet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo til Dagsavisen.

Normalt vil første mulighet til å avsette friske midler til forebygging og håndtering av vold og trusler i Oslo-skolen være i revidert budsjett, som vanligvis kommer i mai.

Søndag sa lærertillitsvalgt for videregående skoler i Utdanningsforbundet Oslo, Rune Lang, til Dagsavisen at det ikke er mulig å lykkes med forebygging og bekjempelse av vold og trusler i Oslo-skolen uten mer ressurser.

– Det er ingen tvil om at skolen trenger friske penger. Denne jobben kan ikke løses innenfor gitte rammer. Pengene til dette arbeidet burde ha kommet i desember sammen med byrådets ambisjoner, understreker Lang.

- Ikke mulig

Den 4. november i fjor skrev Dagsavisen at Arbeidstilsynet truer Oslo kommune med 20.000 kroner i bot per virkedag dersom ikke Utdanningsetaten oppfyller Arbeidstilsynets krav om å sikre alle ansatte i Osloskolen mot vold og trusler på arbeidsplassen innen 15. mars 2022.

Mandag denne uken ble Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten presentert for etatens foreløpige planer for å oppfylle Arbeidstilsynets krav for at avvikene tilsynet fant under sine tilsyn i 2019, skal kunne «lukkes» – det vil si avsluttes og ansees som oppfylt.

I forkant av møtet var Utdanningsforbundets tillitsvalgt Rune Lang krystallklar:

– Det er ikke mulig å få til et system for forsvarlig forebygging og håndtering av vold og trusler i Osloskolen uten mer ressurser. Lærere kan ikke ha ansvaret for å lære opp andre lærere i forebygging og håndtering av voldelige elever. Dette er et krevende og ansvarsfullt arbeid som betinger kunnskap og profesjonalitet, sa Rune Lang til Dagsavisen.

Også etatshovedverneombudene i Utdanningsetaten og Fagforbundets tillitsvalgte stiller seg bak kravet om mer ressurser slik at alle skolens ansatte skal kunne føle seg trygge når de går på jobb.

Mye arbeid gjenstår

Overfor Dagsavisen understreker skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll at byrådet prioriterer arbeidet mot vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen, og at dette følges opp med tiltak og mål:

– Byrådet la rett før jul fram saken: «Trygge voksne gir trygge barn» til bystyret. I årets tildelingsbrev til Utdanningsetaten 2022 gir vi også helt klare føringer for hvordan etaten skal utvikle systemer for å sikre både et godt læringsmiljø og et trygt arbeidsmiljø.

– Utdanningsforbundets innspill om ressurser er viktig når byrådet skal vurdere nye satsinger inn mot de kommende budsjettprosessene, sier skolebyråden til Dagsavisen.

Under mandagens AMU-møte i etaten ble det klart at mye arbeid gjenstår før de endelige løsningene på tiltakssida er på plass når det gjelder forebygging og håndtering av elever som opptrer voldelig eller truer med vold.

Blant annet har de ansattes representanter hele veien vært tydelige på at etatens e-læringskurs mot vold og trusler, ikke er tilstrekkelig for å håndtere situasjoner som plutselig eskalerer:

– Det som bekymrer oss aller sterkest, og som vi mener er mest problematisk med det opplegget som foreligger per i dag, er mangelen på opplæring knyttet til håndtering av akutte situasjoner som oppstår. Det er der utfordringene ligger, fastslo Rune Lang i forkant av mandagens AMU-møte.

Til stede under møtene fra arbeidsgiversiden var blant andre divisjonsdirektør Vidar Lødrup. Direktør for Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, er ikke fast medlem av AMU men sitter derimot i Medbestemmelsesutvalget (MBU).

Eksterne trolig inn

Dagsavisen vet at noe av det som nå diskuteres er hvordan etaten skal sikre at den enkelte ansatte ved skolene i Oslo får nødvendig opplæring og øvelse i volds- og trusselhåndtering i tråd med Arbeidstilsynets krav.

Mye tyder på at det kan gå mot en løsning der etatens PP-tjeneste i tillegg til eksterne aktører som for eksempel Verge Opplæring AS eller Hava-instituttet, vil få ansvar for å kurse ansatte i såkalt FMT – forebygging, mestring og tryggingstiltak.

På hvilken måte og i hvilket omfang denne opplæringen skal skje, er ikke bestemt.

Tirsdag til uka avholdes et drøftingsmøte der etatsledelsen skal legge fram mer konkrete forslag til kurs og innholdet i disse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen