Nyheter

Vil gjøre legevakten i Moss døgnåpen

Rådmannen i Moss vil kutte ut daglegevaktordningen til fordel for en døgnåpen legevakt. Det vil både bli bedre for pasientene og billigere for kommunene, ifølge en fersk rapport.

I dag er legevakten i Moss, som dekker innbyggere i Moss, Vestby, Våler og Råde, stengt hverdager mellom kl. 08.00 og 16.00. Dersom man trenger hjelp i denne perioden, blir man i stedet henvist til én av tre fastleger som har daglegevakt den aktuelle dagen, avhengig av hvor man bor eller befinner seg.

Det vil rådmannen i Moss ha en slutt på. Han innstiller at legevakten blir døgnåpen fra 1. oktober 2020, eller så snart det er praktisk mulig.

Saken skal nå behandles politisk i de samarbeidende kommunene.

Vil kutte ut daglegevaktordningen

En døgnåpen legevakt vil innebære at daglegevaktordningen erstattes med to tilstedeværende leger på legevakten.

På natt og kveldstid, samt i helger og offentlige fridager, vil legevakten fortsette å være bemannet av selvstendig næringsdrivende fastleger og vikarleger, slik som i dag.

LES OGSÅ: Må utvide akuttmottaket på Kalnes - fire år etter at sykehuset sto klart

Krever økt bemanning

En prosjektgruppe bestående av representanter fra Moss, Våler og Rygge har sett på fordelene og ulempene ved å gjøre legevakten i Moss døgnåpen.

De slår fast at å gjøre legevakten døgnbemannet vil kreve økt bemanning.

Mens legevakten i dag har to sykepleiere på vakt for å betjene legevakttelefonen på dagtid, må ytterligere én sykepleier være på jobb dersom man skal ha to leger på vakt om dagen.

Mener penger kan spares med døgnåpen legevakt

Rent økonomisk vil det likevel være billigere å gjøre legevakten døgnåpen, ifølge prosjektgruppas sluttrapport.

Sammenlignet med nåværende ambulerende legevaktordninger vil en døgnåpen legevakt gi en samlet besparelse på cirka 44.000 kroner per år for kommunene Moss, Våler og Råde. Dersom Vestby kommune vil delta i døgnåpen legevakt, vil utgiftene bli uendret, mens den samlede besparelsen for de fire kommunene blir større, skriver de.

Kommunen vil dele regningen seg imellom, basert på innbyggertall.

Kan bli nødvendig med reservert parkering

En annen utfordring prosjektgruppa har sett nærmere på er parkering.

I dag kan det være vanskelig å finne parkeringsplass i nærheten av legevakten på dagtid. En mulig løsning de forelsår er å reservere enkelte av parkeringsplassene til sykehuset eller Peer Gynt helsehus for legevaktens pasienter.

Øker pasientsikkerheten

Fra et medisinskfaglig perspektiv påpekes det at en døgnåpen legevakt vil gi bedre pasientsikkerhet. Dette fordi man da unngår de sårbare overgangene som oppstår når legevakten stenges til fordel for den ambulerende daglegevakten, og motsatt.

I disse periodene risikerer nemlig pasientene å komme «for sent» eller «for tidlig», og bli bedt om å reise til den legen som er i ferd med å overta vaktansvaret.

Disse overgangene innebærer fare for at pasientens tilstand kan forverres under denne forflytningen, påpekes det i prosjektgruppas sluttrapport.

Dagens ordning byr på problemer

En døgnåpen legevakt vil også avlaste fastlegene.

Alt i alt mener prosjektgruppa at å gjøre legevakten i Moss døgnåpen vil gi innbyggerne økt trygghet og forutsigbarhet.

Erfaringen har vært at dagens ordning med ambulerende daglegevakt har gjort det umulig for vakthavende fastlege å foreta akutte sykebesøk til omsorgsboliger og andre hjemmeboende pasienter, samtidig som vedkommende skal bemanne daglegevakten, skriver de i sluttrapporten.

Det er denne rapporten som nå har dannet grunnlaget for rådmannens innstilling.

LES OGSÅ: Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter