Vern av viktige naturområder

Moss er en kommune med fjord, land og skog, levende bymiljø og flotte naturområder. Dette skal Moss SV jobbe for å ivareta og utvikle videre.

Av: Monica Skeide Glad, 3. kandidat for Moss SV, og Øivind Tandberg-Hanssen, 1. kandidat for Moss SV

 

Nærhet til naturen er noe av det beste med å bo i vår kommune, men naturen blir ikke værende hvis vi ikke beskytter den mot utbygging og forsøpling. Moss SV vil derfor at Moss kommune etablerer markagrense som en utbyggingsgrense mot friluftsområder. Vi sier nei til utbygging tett opp til kommunens natur- og rekreasjonsområder.

Vi vil verne bekker og elver, og aktivt jobbe for at liv i og rundt blir skjermet mot forurensing og forsøpling. På samme måte vil vi kjempe for å verne livet og økosystemet i fjorden, og være pådriver for nødvendige tiltak.

SV har foreslått at allemannsretten skal inn i grunnloven. Det har vi ikke fått Stortinget med oss på. Lokalt skal vi sørge for at allemannsretten etterleves og blir bedre kjent for innbyggerne våre. Det betyr at vi må fjerne stengslene for fri ferdsel og i mye større grad enn i dag hindre bygging i strandsonen.

Vi skal fortsette kampen for Vansjø som rekreasjonsområde. Det betyr at vi sier nei til all utbygging som kan forurense vannet og de sårbare naturområdene som grenser til Vansjø. Kampen mot utbygging på Vanem er ikke over – vi gir oss ikke.

Den flotte naturen vi har i Moss er ikke selvsagt, den krever aktive valg for å bli bevart. De valgene skal Moss SV ta i Nye Moss kommune. For det vi har i fellesskap må vi ta vare på i fellesskap.