Arbeidet med riksvei 19 i Moss er utsatt

Planleggingen av veien har blitt forskjøvet. – Det er kjedelig for Moss, sier samferdselsministeren.

For snart ett år siden, i desember 2019, sendte Statens vegvesen Samferdselsdepartementet en redegjørelse for hvilke traseer etaten anbefaler skal vurderes ved videre planlegging av riksvei 19 gjennom Moss.

Departementet har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) av den mottatte anbefalingen. Dette arbeidet ble igangsatt i juni i år. Det var planlagt at kvalitetssikringen skulle ferdigstilles i løpet av oktober, men nå forskyves tilbakemeldingen til første kvartal av 2021.

– Det er kjedelig for Moss at det blir utsettinger i planarbeidet. Samtidig viser dette også at sikkerhetsventilen i plansystemet fungerer. Det faglige grunnlaget for trasévalg kommer til å stå på en tryggere grunn etter gjennomgangen. Det vil være viktig i det videre arbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ble lovet oppmerksomhet

Mosseordfører Hanne Tollerud (Ap) ble oppringt av Hareide på mandag.

– Han forsikret meg om at departementet fortsatt hadde fokus på riksvei 19, og at både han og regjeringen er klar over situasjonen i Moss, forteller hun.

Det tror ordføreren stemmer. Samtidig er hun skuffet over at planarbeidet har blitt skjøvet framover i tid.

– Det er synd. Vi er allerede på overtid når det gjelder riksveien, sier hun.

Har funnet svakheter med vegvesenets arbeid

Bakgrunnen for forskyvningen er at det gjennom kvalitetssikringen har blitt avdekket svakheter ved grunnlaget utarbeidet av Statens vegvesen i desember 2019. Det gjelder i hovedsak tre forhold:

▪ Kostnadsvurderingene er ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Det er behov for nye kostnadsanslag, i første rekke knyttet til trafikktall og tilhørende dimensjonering av veien. Konkret er det behov for å utarbeide kostnadstall for firefeltsvei på de fleste korridorer.

▪ For å sikre reell sammenlikning mellom aktuelle løsninger, er det besluttet at ett av alternativene som Statens vegvesen silte ut tidlig i planarbeidet skal underlegges ny kvalitetssikring. Alternativet det gjelder, samsvarer med det opprinnelige konseptvalget fra 12. januar 2015 etter KS1 av KVU for hovedveisystemet i Moss og Rygge.

▪ Ferjeleie for ferjesambandet Moss-Horten lokalisert der det er i dag, legges til grunn for kvalitetssikringen. Dette er i tråd med rammene for det mottatte planforslaget fra Statens vegvesen. Samtidig vil kvalitetssikringen også måtte gjøre vurderinger av en løsning med eventuell endret lokasjon for ferjeleiet noe lenger sør, slik Moss kommune antydet som et mulig scenario i møte med samferdselsministeren 14. september.

Skylder på jernbanen

Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM), er overbevist om at jernbaneutbyggingen også har skyld i utsettelsen.

– Dette viser at man må stoppe banen øyeblikkelig. Jeg er 100 prosent sikker på at problemene som har oppstått med riksvei 19 skyldes at jernbanen ikke er samordnet med riksvei 19-løsningen som ble godkjent i Nasjonal transportplan, sier han.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) fra Moss er skuffet over nok en veiblokk for riksvei 19-prosjektet.

– Dette er ikke akseptabelt. Nå har dette pågått såpass lenge. Over tid er det ikke tvil om at Statens vegvesen har vist mye inkompetanse i denne saken. Det virker som at riksvei 19 har vært et venstrehåndsarbeid for dem, sier han.

Håper vegvesenet tar lærdom av kritikken

Benedicte Lund (MDG), leder for utvalget landbruk, samferdsel, natur og miljø i Moss, synes det er beklagelig at planarbeidet utsettes, men velger samtidig å se positivt på det.

– Om det gir en bedre kvalitetssikret rapport, er det bra. Jeg håper vegvesenet tar lærdom av denne kritikken, for det må jo bety at arbeidet som har vært utført så langt ikke har vært godt nok. Det er positivt at departementet er «på» og følger ambisjonene om en løsning for riksvei 19 i Moss. Nå blir det viktig å holde trykket oppe, så vi får kvalitetssikringen så fort som mulig, sier hun.

Hun sier også at hun er skeptisk til nytteverdien av at det såkalte 0-alternativet tas inn i vurderingen igjen.