Nyheter

Svarer på kritikken mot planene for sammenslåing av Gudeberg og Råkollen

Fredrikstad kommune mener både FAU, lokalsamfunnsutvalget og naboer på Gudeberg har hatt muligheter til å komme med sine innspill i saken rundt bygging av nye Råkollen skole i tilknytning til den eksisternde barne- og ungdomsskolen.

– Planarbeidet er gjennomført etter ordinær planprosess. Prosjektet av vært omtalt i Skolebruksplan 2010–2020 og Barnehage- og skolebruksplan 2015–2025 som har vært ute til høring, skriver spesialkonsulent Vidar Magnussen ved skoleetaten, og prosjektleder Anna-Klara Jonsson i Fredrikstad kommune i en e-post.

– Faglig vurdering

Blant annet mener de at de, som direkte berørte av planene, burde blitt involvert på et mye tidligere tidspunkt. Nå svarer kommuneadministrasjonen på kritikken.

– FAU har en medvirkningsrett, og ikke en medbestemmelsesrett, som blant annet skal sikre reell medvirkning fra foreldre og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt – deriblant uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen. Det har vært avholdt møter med Gudeberg LSU og FAU, nærmeste naboer og styret i borettslaget hvor de har kommet med sine innspill, skriver Magnussen og Jonsson.

Ønsket fra FAU og LSU er at man stopper planarbeidet og starter på nytt, og samtidig ser på flere mulige løsninger. Blant annet mener de tomta til gamle Nabbetorp skole – der Råkollen-elevene holder til i dag – og de nærliggende lokalene til Fredrikstad internasjonale skole (FRIS) bør med i vurderingen.

Dette er imidlertid ikke aktuelt, ifølge kommunen.

– Vi forholder oss til politisk vedtatt Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025, som etter en faglig vurdering sier at Råkollen bør plasseres i tilknytning til en eksisterende grunnskole. Dette for at elevene skal kunne ta del i et ordinært skoletilbud, men samtidig kunne ha læringsarenaer og kompetanse i en ny Råkollen skole som ivaretar den enkeltes elevs behov. Ønsket er å legge den til en 1.–10. trinn-skole som ligger sentralt, skriver Magnussen og Jonsson i e-posten.

Ny skolebruksplan

– De barna som i dag har sitt skoletilbud på Råkollen skole, vil i ulik grad ha nytte og glede av å delta i fellesskapet – med de tilpasninger de har behov for. Dette vil kunne åpne for en fleksibel organisering og fagutvikling til nytte både for Gudeberg og Råkollen. Elevenes behov og forutsetninger vil være utgangspunkt for denne samhandlingen mellom skolene, legger de til.

Døren er imidlertid ikke helt lukket for å se på andre alternativer til plassering internt på Gudeberg-tomta. Dette avgjøres eventuelt av politikerne i planutvalget, og det er fortsatt uvisst når saken kommer opp til behandling der.

Gudeberg skole er allerede i dag større i antall elever enn prognosene i den gjeldende skolebruksplanen, og FAU og LSU peker derfor på at utbyggingsplanene er lite framtidsrettet. De framhever også at en ny skolebruksplan er på trappene, og mener prosessen rundt Gudeberg og Råkollen i alle fall bør legges på is til denne er behandlet.

På dette punktet er det en viss grad av samsvar mellom kritikernes og kommunens synspunkter.

– Det pågår i disse dager en revidering av skolebruksplanen for Østsiden, med blant annet oppdatering av elevtallsprognoser og elevkapasitet. Dette for å få en helhetlig vurdering av behovet på Østsiden, avslutter Magnussen og Jonsson.