Vi kan regne, Gitmark

Agendas fagsjef, Hannah Gitmark, går i Dagsavisen mandag hardt ut mot NHOs ti Veikartambisjoner.

Etter milliarder i statlig støtte til bedriftene under krisen, er NHOs mål om lavere skatt både frekt og uklokt, og avslører overraskende dårlige regneferdigheter.

Gitmarks artikkel favner vidt. Av plasshensyn må jeg avgrense meg til to av hennes poenger, krisepakken og NHOs Veikartambisjoner.

Les kritikken: Det er sjokkerende at de mener veien videre er mindre fellesskap

Gitmark innledning om at koronatiltakene har kostet 241 milliarder og det dobbelte når lån og garantier medregnes, misleder. Alt gikk ikke til bedriftene. Mye gikk direkte til husholdningene. Anslått kontantstøtte til bedriftene er ikke 50 mrd. kroner, men 30. Lån er nettopp det, penger som skal betales tilbake.

Støtten til bedriftene hadde ett, overordnet formål – å trygge folks arbeidsplasser. Ingen må heller tro at situasjonen var ønsket av bedriftene.

Normalen er at bedrifter drives for eiers regning og risiko. Slik må det være.

Vi kan ikke subsidiere oss til velstand. Så snart det er mulig, bør derfor støttetiltakene fjernes.

NHO lanserte sine ti Veikartambisjoner for 2030 i juni. Åtte av målene – høy(ere) sysselsetting, verdiskaping, kompetanse, innovasjonsevne, organisasjonsgrad og tillit, halverte klimagassutslipp og bærekraftig utenriksøkonomi – er det nokså bred enighet om.

De to siste – større privat sektor og lavere skattenivå – er mer kontroversielle. Alle målene er ambisiøse, slik mål bør være. Og de henger tett sammen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vi har regnet: Å fortsette som før vil bety at offentlig sektor vil vokse på bekostning av privat. Netto skattebyrde vil øke. Men Norge har allerede den største offentlige sektoren av alle industriland. Både offentlige og private jobber skaper verdier, men private er stort sett utsatt for konkurranse.

Denne virker skjerpende, og bidrar til økt effektivitet.

Norsk skattenivå er dessuten allerede høyt. Dét hemmer verdiskapingen. Digitalisering og globalisering utfordrer skattegrunnlaget. Økt skattebyrde er ikke ønskelig, kanskje heller ikke mulig.

Så er Gitmark og jeg neppe veldig uenige om at det overordnede målet er at Norge skal være et godt samfunn å bo i også fremover, kjennetegnet av blant annet høy velferd, høy inkludering og små forskjeller. Skatt er finansiering av fellesgoder, som også bedriftene nyter godt av.

Skal skattenivået ned, må vi derfor skape flere jobber, og inkludere flere. Dertil må både privat og offentlig sektor få mer ut av sine ressurser over tid. I tillegg må vi tillate oss å se kritisk på hvilke oppgaver som fellesskapet skal ta ansvar for.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.