Debatt

Bilene som ruller på veiene i 2030 må være nullutslippskjøretøy

Vi når ikke klimamålene når regjeringen svekker klimatiltakene for transportsektoren.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har ved flere anledninger avvist prishopp på fossilt drivstoff for å nå klimamålene. Samtidig avvikler regjeringen klimatiltak som skal få flere til å velge elbil.

Summen kan fort bli at vi ikke når klimamålene.

Heidi Sørensen er direktør i Klimaetaten i Oslo kommune.

Av Norges utslipp står veitransporten for rundt en femtedel. Veitrafikk var i 2021 den største kilden til utslipp i Oslo og utgjorde 51 % av de totale utslippene fra hovedstaden.

Å nå utslippsmålet for transportsektoren er helt avgjørende for å nå Norges klimamål. Oslos klimamål om å kutte utslippene med 95 % innen 2030, legger til grunn at det nesten ikke er utslipp fra transportsektoren. Det betyr at bilene som ruller på veiene i 2030 må være nullutslippskjøretøy.

Klimapolitikken som nå føres av regjeringen, legger ikke til rette for en rask overgang til nullutslippskjøretøy. I sitt siste statsbudsjett svekket regjeringen flere av klimatiltakene for å til nettopp dette.

Jeg er bekymret for at regjeringen ikke har gjort en helhetlig vurdering av konsekvensene disse endringene vil ha for klimagassutslippene. Skal klimamålene nås, må hele bilparken skiftes ut, og det må alltid lønne seg å velge elbil.

Elektrifiseringen av bilparken går ikke av seg selv. Rundt en femtedel av Norges befolkning kjøper fortsatt en fossilbil når de skal ha ny bil.

Transportetatene har nylig levert et faglig underlag til Nasjonal transportplan. Her skisseres flere scenarioer og kraftige tiltak innenfor transportsektoren som kan hjelpe oss med å nå klimamålene. Blant tiltakene er drivstoffpris på 35 og 50 kroner literen. Transportetatene er tydelige på at det ikke er rom for å svekke klimatiltak hvis farten skal holdes oppe i overgangen til nullutslippsbiler. Samtidig må det bli betydelig mer kostbart å kjøpe og bruke fossilbiler.

Som direktør i Klimaetaten i Oslo er jeg opptatt av at vi skal nå klimamålene våre. Da må vi ta i bruk tiltak og virkemidler som faktisk fører til større utslippskutt innenfor de sektorene som har mest utslipp. Hvis ikke, har vi ingen sjanse.

Elektrifiseringen av bilparken går ikke av seg selv. Rundt en femtedel av Norges befolkning kjøper fortsatt en fossilbil når de skal ha ny bil. Vi vet at denne bilen varer i 15–20 år. Det tar derfor lang tid å skifte ut hele bilparken. Samtidig kjører fremdeles tre fjerdedeler av befolkningen i Norge fossilbil.

Varebilsalget henger enda lenger etter. Kun en fjerdedel av varebilene som ble solgt i Norge i 2022 var elektriske. Hvis regjeringen ikke vil gjøre det dyrere å kjøre fossile biler, må folk få andre grunner til å velge elbil.

Det er også andre tiltak enn økte pumpepriser som kan bidra til å fase ut fossilbiler. Men istedenfor å jobbe for økt innfasing av nullutslippsbiler, svekket regjeringen klimatiltakene i siste statsbudsjett.

Elbiler får nå mindre rabatt i bomringen, momsfritaket for elbiler over 500.000 kroner er fjernet og elvarebiler har fått full moms. Elbiler har også fått et vektpåslag og full omregistreringsavgift.

I tillegg til vedtatte endringer som gjør det mindre attraktivt å kjøpe elbil, er det også foreslått nye endringer som hemmer elbilsalget. For eksempel i en utredning som foreslår en ny modell for veiprising og i Skatteutvalgets forslag til nytt helhetlig skattesystem. I sistnevnte foreslås det at momsfritaket for elbiler skal fjernes helt.

Det er overraskende at disse offentlige utvalgene har hoppet bukk over klimakonsekvensene av forslagene de fremmer. I Hurdalsplattformen heter det at «Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk». I utredninger av ny politikk er det særlig viktig å være nøye på det punktet.

Forslagene og vedtakene som svekker konkurranseforholdet mellom elbil og fossilbiler kommer i tillegg til høyere strømpriser, som også gjør elbilene noe mindre konkurransedyktige.

Når Nygård nå slår fast at regjeringen ikke vil øke drivstoffprisen, må det gjøres mer av andre ting. Å bruke mer penger på å gjøre elbiler gunstigere enn fossile er et dyrt alternativ. Jeg er enig i at det må gjøres tiltak som reduserer transportbehovet og flytter transporten over på gange, sykkel og kollektiv. Gode gang- og sykkelveier, hjemmekontorløsninger og busser, tog og båter som tar deg raskt dit du skal, vil minke behovet for mer veiutbygging og gi mer attraktive byområder.

Men, vi må også se på løsninger som gjør det mindre gunstig å bruke fossilbil. EU har for eksempel vedtatt forbud mot salg av nye fossile biler fra 2035.

Norge kan og bør gå foran og vedta politikk som faser ut de siste fossilbilene før EU, på samme måte som vi har vært i forkant med elbilpolitikken.

For vi vet at utslippene i veitransporten må ned. Kun da vil vi ha mulighet til å nå klimamålene. Ønsker ikke regjeringen det?

Mer fra: Debatt