Debatt

Felles-formuen utjevner

I Dagsavisen 26.4. harseleres det med Civita og meg, fordi jeg har skrevet et notat som nyanserer bildet av formuesfordelingen i Norge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I notatet viser jeg til at den private formuen til norske husholdninger er relativt liten, mens statens er svært stor, noe det ikke tas hensyn til når formuesfordelingen vurderes. Den norske staten er i en enestående formuesposisjon sammenlignet med stater i alle andre demokratiske land, som stort sett har netto gjeld.

Det er stor forskjell på et land hvor staten har gjeld samtidig som husholdningenes private formue er stor og relativt skjevt fordelt, og et land som Norge, hvor husholdningenes formue er relativt liten og fordelt omtrent som gjennomsnittet i OECD, men hvor staten er svært formuende. Jeg mener det gir et riktigere bilde av formuesfordelingen i Norge, hvis en fordeler statens nettoformue likt på alle husholdninger, enn det gir, hvis en ser bort fra den. Det er en stor svakhet i internasjonale sammenligninger at private pensjonsordninger er med, mens offentlige pensjonsrettigheter og tjenestepensjonsordninger ikke er det.

Noen mener at det er irrelevant å regne med statens formue, fordi den ikke disponeres direkte av husholdningene selv. Men så enkelt er det ikke. De økningene i husholdningenes disponible inntekter som inntektsstrømmen fra formuen bidrar til, disponeres av husholdningene selv. Det er riktig at hver husholdning ikke har fått overført en andel av formuen til egen sparekonto. Formuen forvaltes av tillitspersoner som vi har valgt til å gjøre det. Men er vi uenige i hvordan formuen og avkastningen forvaltes, kan vi velge nye tillitspersoner.

Over tid er det trolig mer utjevnende at formuen og avkastningen håndteres kollektivt, enn om formuen skulle blitt delt ut til hver av oss. Omfanget på velferdsordningene ville da også blitt mindre.

Formue gir også innflytelse. Tar man ikke med at staten har en stor nettoformue, ignorerer man at en stor del av formuesinntektene og -makten er under folkevalgt forvaltning. Det reduserer risikoen for at for mye formuesmakt blir samlet på få private hender. I Norge bidrar fellesformuen til å styrke mulighetslikheten. Det er overraskende at ikke kommentatorer på den venstresiden ser det.

Mer fra: Debatt