Debatt

Stans utbygging av Eterfabrikktomten

Oslo kommune vurderer nå om boligutbyggingsselskapet JM skal få sette opp boligblokker på grensen mot Østensjøområdet Miljøpark. Østensjøområdet Miljøpark er svært liten og sårbar om man ønsker å ta vare på det unike biologiske mangfoldet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den stadige strømmen av nye byggeprosjekter i nærområdene vil over tid medføre øket menneskelig ferdsel, slitasje og forstyrrelser. Bygging må unngås.

Eterfabrikktomten ligger på en kolle, som en kile inn i naturområdene, og selve tomten har store naturområder. Naturområder i nord er klassifisert som Naturtype A, hvilket betyr at området har høyeste mulige klassifisering og er av nasjonal verdi. Oslo er den kommunen i landet med størst biologisk mangfold, og Østensjøområdet er av de aller viktigste.

Det finnes bare én eneste god grunn for å bygge boligblokker nettopp her, og det er at man generelt ønsker flere boligblokker i Oslo by. Ofte kan konvertering av gamle industriområder være en fin måte å skape nye boområder på, men ikke i dette tilfellet. Her vil urørte naturområder få en utålelig merbelastning.

Ytterligere press i randsonen vil være skadelig i et område som allerede er hardt presset, og som jevnlig utsettes for nye inngrep. I tillegg er Eterfabrikken nå det eneste gjenværende gamle industrikulturminnet i bydelen. Dessuten må det tas hensyn til landskapsbildet når vi risikerer at en grønn åsrygg ved Østensjøvannet erstattes med boligblokker.

Utbygger har, som normalt i slike saker, justert ned planene en smule for å unngå innsigelser fra Fylkesmannen. Endringene er imidlertid små i forhold til skadevirkningene i prosjektet. Etablering av hensynssoner som skal bevare vegetasjon, vil erfaringsmessig fungere dårlig i praksis når nye beboere tar i bruk nærområdet og etterlyser mer sol og utsikt.

Foreningen Østensjøvannets Venner har i 35 år arbeidet for varig vern og forsvarlig skjøtsel av området. Ikke siden 1980-årene, da Selvaag ønsket å bygge blokker på Abildsøjordene, har vi sett et mer uheldig reguleringsforslag i Østensjøområdet.

Det rødgrønne byrådet har fremstått som miljøvennlige. Vi tør håpe og tro at miljøinteressen også omfatter byens natur, og at dette svært uheldige prosjektet derfor ikke godkjennes.

Innlegget er undertegnet av

Østensjøvannets Venner, Amund Kveim

Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Christian Steel

Oslo og Omland Friluftsråd, Tom Fremstad

Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Gjermund Andersen

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Håkan Billing

Norsk botanisk foreining, Østlandsavdelingen, Line Hørlyk

Norsk entomologisk forening, Lars Ove Hansen

Oslo Elveforum, Per Østvold

Besøksenter våtmark Oslo, Toril hasle

Mer fra: Debatt