Debatt

Kunstkritikere er en del av kunstfeltet

Dersom kritikerne blir fjernet fra kunstnerstipendene, så utdefineres kritikeren fra det feltet hun eller han faktisk er en del av.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Arbeidsutvalget for Seksjon for kunst, Norsk kritikerlag
Mona Gjessing (leder), Emil Funnerud, Monica Holmen og Bjørn Hatterud

Dagsavisen avdekket 4. oktober at Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter, etter en gjennomgang av kunstnerstipendene, har kommet med et forslag om at kritikerne ikke lenger skal sortere under Statens kunstnerstipend.

Fungerende leder i Norsk kritikerlag, Sindre Hovdenakk, uttalte seg kritisk til rapporten som kom på oppfordring fra Kulturdepartementet. Han understreket at kritikk ikke kan reduseres til kun å være formidling, men er å betrakte som åndsverk på lik linje med kunst.

Arbeidsutvalget for Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag stiller seg bak Hovdenakks uttalelser, og vil i en forlengelse av disse komme med et par presiseringer rundt hvorfor kritikeren spiller en viktig rolle, og hvorfor kritikeren logisk sorterer under kunstnerkategorien.

I det visuelle kunstfeltet er kritikeren en like logisk bestanddel som kunstneren, visningsstedet, museet og kjøperen. Kritikeren setter ting inn i en sammenheng, diskuterer kunsten, åpner for uventede innfallsvinkler til et verk, og fortolker og forklarer hva arbeidene kan bety. For mange publikummere er kritikken også inngangen til en utstilling, en kunstner eller et verk.

Kritikeren retter søkelyset mot det tilsynelatende meningsløse, det abstrakte – det som strengt tatt ikke har noen nytteverdi, men som like fullt har en intellektuell og emosjonell verdi.

Konsekvensen av å sortere kritikeren vekk fra kunstnerkategorien når arbeidsstipender skal fordeles, er et at kritikeren blir omdefinert fra en viktig rolle i feltet til å bli en instans på sidelinjen. Uten en offentlig diskurs beveger feltet seg ikke videre. Den offentlige diskusjonen om visuell kultur er dessuten en del av kunsten selv, den siteres og refereres til i en rekke verk.

Dersom kritikerne blir fjernet fra kunstnerstipendene, så utdefineres kritikeren fra det feltet hun eller han faktisk er en del av. Det er det ingen som er tjent med. Det Utvalget for Statens stipend glemmer, er det viktige bidraget kritikeren tilbyr et demokratisk og opplyst samfunn.

Mer fra: Debatt