Stavanger Oilers

Bjorkstrand om Oilers-juniorer: – Viktig at de får sjansen

Den før­s­te skik­ke­li­ge tre­nings­lei­ren på to år er nå i gang for Stavanger Oilers.

Stavanger — Ko­ro­na­pan­de­mi­en satt en del be­grens­nin­ger for opp­kjø­rin­gen til for­ri­ge se­song i Oilers. Nå er si­tua­sjo­nen en helt an­nen, og laget dro sør­over et­ter tirs­da­gens tre­ning.

– Det er noe vi all­tid ser fram til, å få alle sam­men med på tur. Vi skal bru­ke mye tid sam­men, noe som er spe­si­elt vik­tig for de nye spil­ler­ne våre. Det er også vik­tig for hele laget som en­het. Vi får også to kam­per, som vi be­hø­ver. Uhel­dig­vis får vi ikke kam­per mot dan­ske­ne som plan­lagt, men får to gode kam­per mot Lillehammer. Vi får også gjort litt uten­for isen, sier Oilers-tre­ner Todd Bjorkstrand til RA.

Vi må sørge for at vi er klare til å spille Oilers-hockey og vinne.

—  Todd Bjorkstrand

Oilers-hockey

I ut­gangs­punk­tet skul­le tur­ne­rin­gen KIK Tro­phy i Kris­tian­sand be­stått av Bjorkstrands tid­li­ge­re klubb, Her­ning Blue Fox, Oilers, Lillehammer og Fre­de­riks­havn White Hawks. Grun­net inn­rei­se­re­strik­sjo­ne­ne blir det kun Lillehammer som kom­mer til Sør­lan­dets Idda Arena. Oilers’ his­to­rie i den hal­len star­tet al­le­re­de da Idda Arena ble åp­net. Det skjed­de med en tre­nings­kamp mel­lom Oilers og Vå­ler­en­ga i 2011.

Tre­ner Bjorkstrand vil bru­ke ti­den inn mot se­rie­start til å set­te laget.

– Det er tre­nings­kam­per, men jeg for­ven­ter å se inn­sats fra laget. Jeg vil prø­ve kom­bi­na­sjo­ner og se hvil­ke spil­le­re som pas­ser sam­men i kamp­si­tua­sjo­ner. Vi må sør­ge for at vi er kla­re til å spille Oilers-ho­ckey og vin­ne, sier den ame­ri­kans­ke tre­ne­ren.

Juniorer på tur

Fire av spil­ler­ne mang­ler, grun­net lands­lagets opp­kjø­ring til den kom­men­de OL-kva­li­fi­se­rin­gen. Hen­rik Holm, Lud­vig Hoff, Kris­ti­an Øst­by og Da­niel Bøen Rok­seth er den­ne uken på sam­ling hos lands­lags­sjef Pet­ter Thoresen.

Det er ikke noe Bjorkstrand bru­ker for mye ener­gi på. Fak­tisk ser han en po­si­tiv side.

– Vi ville hatt dem med oss, for å ha laget vi skal spille med når se­ri­en star­ter. Det er som det er. Det gir oss mu­lig­he­ten å ta med noen yng­re spil­le­re. Det er vik­tig at de får sjan­sen å se hvor­dan det ser ut på A-laget. De får også sett hvor­dan kam­per er med oss, sier Bjorkstrand.

Det er de lo­ka­le ung­gut­te­ne Sander Hu­se­bø, Wil­li­am Kuis­ma og Ask Trettenes som får sjan­sen un­der KIK Tro­phy. De to først­nevn­te fikk A-lags­de­bu­ten i Oilers for­ri­ge se­song.

Kampene mot Lillehammer spilles fredag klokken 17.00 og lørdag 16.00.

Mer fra Dagsavisen