Sport

Slik skal Viking komme i form til seriestart

Ballen ruller igjen for Viking, med strenge restriksjoner. Bjarne Berntsen har en plan.

Følg RA Sporten på Facebook!

Da re­gje­rin­gen tors­dag kom med glad­ny­he­ten til topp­fot­bal­len om at nor­mal kon­takt­tre­ning kan star­te igjen var Viking-tre­ner Bjar­ne Berntsen for­nøyd.

– Det var en let­tel­se å be­gyn­ne med nor­mal tre­ning og se­rie­start, sier Berntsen til RA.

LES OGSÅ: Avventer styrevedtak

Kul­tur­mi­nis­ter Abid Q. Raja in­for­me­rte om at det var mu­lig å trene nor­malt igjen. Kun en for­ma­li­tet gjen­nom sty­ret i Norges Fotballforbund gjen­står før alle Viking-spil­ler­ne kan sam­les til helt or­di­nær tre­ning.

Vi­kings tre­ner­team kan nå for­be­re­de seg til se­song­start i mid­ten av juni. En­de­lig skal se­ri­en kom­me i gang. Over to må­ne­der et­ter plan­lagt se­rie­start.

LES OGSÅ: Viking-sjefen er klar

Del to av oppkjøringen

Det blir på man­ge må­ter del to av se­song­opp­kjø­rin­gen. Det er ennå ikke åp­net for tre­nings­kam­per. Viking-tre­ne­ren tror det vil være mu­lig å få til in­nen­for pro­to­kol­le­ne som er ut­ar­bei­det. Det vil være na­tur­lig å få kamp­tre­ning for spil­ler­ne som snart skal spille tel­len­de kam­per i se­ri­en.

– Vi reg­ner med at det lø­ser seg slik at det kan spil­les tre­nings­kam­per. Det står nok høyt på agen­da­en for å få en løs­ning, sier Berntsen.

De mør­ke­blå skul­le egent­lig spilt tre­nings­kam­per mot blant an­net na­bo­klub­ben Sand­nes Ulf i siste del av opp­kjø­rin­gen før se­rie­start i ap­ril. Opp­rin­ne­lig var det åp­nings­kam­pen av Sand­nes’ nye stor­stue, Øs­ter Hus Arena. Da id­rett med kon­takt ble for­budt før­te det til at kam­pe­ne ble av­lyst.

Berntsen tror at de vil av­ta­le tre­nings­kam­per re­la­tivt raskt med de opp­rin­ne­li­ge mot­stan­der­ne, så raskt det åp­nes for det.

– Vi had­de plan­lagt noen kam­per før det ble stengt ned. Vi kom­mer til å in­ten­si­ve­re ar­bei­det når det åp­nes for det, sier Berntsen.

Lang opp­kjø­ring

Se­song­opp­kjø­rin­gen blir lang. Det har ald­ri vært se­song­opp­kjø­ring fra ja­nu­ar til juni tid­li­ge­re. Viking har hatt spil­ler­ne i tre­ning stort sett hele ti­den. I en pe­ri­ode var spil­ler­ne i ka­ran­te­ne, men spil­ler­ne har holdt seg i god form hele ti­den.

– Hvor­dan vil en så lang opp­kjø­ring på­vir­ke spil­ler­ne? 

– Det tror jeg skal gå fint. Så len­ge de ikke har spilt kam­per er det spe­si­elt. Det ble jo av­brutt gan­ske fort, sier Berntsen.

For­ri­ge Viking-kamp var 6. mars. Det er over to må­ne­der si­den. Da var finske Honka mot­stan­der i Mar­bel­la. Da skul­le laget et­ter hvert spis­ses. Kap­tein og midt­stop­per Vil­jar Vevatne sco­ret i sin and­re kamp på rad.

Det blir vel­dig an­ner­le­des i del to av opp­kjø­rin­gen, som star­ter nå. Laget må kom­me i kamp­form. Se­rie­star­ten er kun litt over fem uker unna, og det er ni uker si­den for­ri­ge kamp. For Viking, som et­ter alt å døm­me skal ut i Eu­ro­pa for å kva­li­fi­se­re seg til Eu­ro­pa­li­ga­en, blir det en in­tens ter­min­lis­te.

Berntsen er op­ti­mis­tisk til at laget får spille seg i kamp­form.

– Vi spil­te en del kam­per i ut­lan­det, men kamp­an­tal­let er mind­re fore­lø­pig enn det som har vært van­lig før en li­ga­se­song. Vi er av­hen­gi­ge av å få tre­nings­kam­per. Det tror jeg vi skal kla­re, sier Berntsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: