Sport

Dette gjør den nye Oilers-backen for å slappe av

NAVN I NYHETENE: Kristian Østby er klar for Oilers. Nå forbereder han seg til ny sesong.

Følg RA Sporten på Facebook!

Hvem: Kristian Østby (24)

Hva: Is­hoc­key­spil­ler fra Sarps­borg. Har sig­nert to­års­kon­trakt med Stavanger Oilers. Har tolv kam­per for lands­laget.

– Hva har du hørt om Stavanger før du skrev un­der for Oilers?

– At det er en fin by med man­ge mu­lig­he­ter. Klubben har vun­net det som er mu­lig å vin­ne. Det er bra å få noen nye im­pul­ser.

– Hvor­dan har re­ak­sjo­ne­ne i Sarps­borg vært på at du går til en kon­kur­re­ren­de klubb?

– Bare po­si­ti­ve, folk øns­ker meg lyk­ke til. De sy­nes det er kult at jeg tes­ter noe nytt på et så bra sted som Stavanger.

– Du har vært med på mye med lands­lag og i Spar­ta. Hva har ho­ckey­en gitt deg egent­lig?

– Det er ka­me­rat­ska­pet og alt det som skjer. Ikke bare det på ba­nen. Gar­de­ro­be­li­vet med en fin gjeng. Det er gode folk over­alt. Ive­ren til å kon­kur­re­re fin­nes jo all­tid.

– Å konkurrere er jo det du jobber med. Hvor­dan er kon­kur­ran­se­in­stink­tet ditt?

– Det er gan­ske høyt. Jeg skul­le øns­ke det var litt høy­ere. Det kan ta litt tid før jeg blir sint. Da kan det fort rul­le. Jeg skul­le øns­ke at jeg fikk litt høy­ere ten­nings­nivå for­te­re. Jeg vil all­tid vin­ne.

LES OGSÅ: Oilers-stjernen sa nei til utlandet igjen

– Har du vun­net noe så langt i kar­rie­ren, og var det å vin­ne noe mo­ti­va­sjo­nen for å sig­ne­re med Oilers?

– På U17 var jeg med på å vin­ne dob­belt. Oilers har all­tid hatt bra lag, selv­sagt har det hatt en be­tyd­ning for val­get.

– Det er strenge re­strik­sjo­ner på tre­ning, hvor­dan lø­ser du det for å hol­de for­men best mu­lig?

– Jeg har vært så hel­dig å få trene på Olym­pia­top­pens av­de­ling i Fredrikstad. Det er bra. Uten­om det sam­les vi et par gut­ter og tre­ner ute. Det blir mye lø­ping. Jeg fø­ler at det er bra i for­hold til si­tua­sjo­nen vi er i.

– Spar­ta er kjent for å ha en god tre­nings­kul­tur, og nå skal du spille for Oilers. Har du mer­ket noen stor 
for­skjell til nå?

– Jeg har veks­let noen mel­din­ger med Ei­rik Hau­ka­li (fy­sisk tre­ner). Jeg har hørt fra and­re at opp­leg­get er vel­dig bra.

LES OGSÅ: Trettenes forlater Oilers - lover retur

– Ishockey tar mye tid, men hva bru­ker du ti­den på når du ikke tre­ner el­ler spil­ler is­ho­ckey?

– Jeg er mye ute og fis­ker. Jeg er glad i det. El­lers er jeg med ven­ner og fa­mi­lie. Det er mest det ti­den går i.

– Du har kjæ­res­te, blir hun med på flyt­te­las­set til Stavanger?

– Ja, hun blir med. Vi har vært sam­men i fire år.

– Hvil­ken type er du når du er i gar­de­ro­ben med de and­re spil­ler­ne?

– Egent­lig er jeg gan­ske stil­le og ro­lig. Det kan ta litt tid før jeg åp­ner stem­men og snak­ker høyt for­an alle. Jeg er gan­ske blid og ro­lig.

– Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Jeg le­ser ikke vel­dig mye bø­ker, så det blir van­ske­lig å sva­re på. Jeg har ikke lest så mye opp gjen­nom.

LES OGSÅ: Derfor blir Tommy i Oilers

– Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Å være ute i na­tu­ren og fiske. Fa­mi­lie og kjæ­res­te er også bra.

– Hvem var din barn­doms­helt?

– Det er et godt spørs­mål. Det har vært man­ge in­nen id­ret­ten, men jeg har ikke noen kon­kre­te. Jeg har sett opp til man­ge, men ikke spe­si­elt én.

– Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Det må være at jeg kan­skje er litt be­skje­den. Jeg tar ikke helt for meg. Litt sje­nert og for­sik­tig.

– Hva gjør du når du skei­er ut?

– Jeg har egent­lig ikke noe sær­lig. Jeg har ald­ri tenkt at jeg skal skeie ut og gjø­re noe spe­si­elt.

LES OGSÅ: Oilers henter landslagsback og forlenget med fem spillere

– Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Noe med vind­tur­bi­ner, el­ler ting som øde­leg­ger na­tu­ren. Jeg har ikke satt meg vel­dig inn i det, men det er en ting jeg fø­ler kan øde­leg­ge mer enn det kan gi.

– Er det noe du ang­rer på?

– Ja, kan­skje at jeg gikk en an­nen vei på vi­de­re­gå­en­de. Kom­bi­nert med ho­ckey bur­de jeg tatt noe som gir fag­brev, noe in­nen hånd­verk. Ikke bare stu­die­spe­sia­li­se­ren­de.

– Hvem ville du helst stått fast i hei­sen med?

– Tom­my Kristiansen kan­skje, han er en mor­som fyr som sier mye rart. Han tul­ler mye og har mye på hjer­tet.

LES OGSÅ: Poengkongen forlater Oilers

Mer fra Dagsavisen