Sport

Oilers planlegger uten aktivitet i 2020

Som en føl­ge av ko­ro­na­vi­ru­set job­ber sty­ret i Oilers nå med fle­re sce­na­rioer. Blant an­net job­ber de med et hvor DNB Arena blir stå­en­de helt uten ak­ti­vi­tet res­ten av 2020.

Følg RA Sporten på Facebook!

DNB Arena er stengt. Oilers har al­le­re­de tatt grep i en van­ske­lig si­tua­sjon.

Sty­re­le­der i Oilers, Tore Christiansen, satt fredag i et langt sty­re­mø­te. Det plan­leg­ges for det uplan­lag­te.

– Vi star­ter med å se på at det ikke blir noen ak­ti­vi­tet i 2020. Det er et av sce­na­rio­ene vi job­ber med, sier Christiansen til RA.

Sty­ret job­ber nå med å leg­ge pla­ner for uli­ke sce­na­rioer.

– Det er ab­so­lutt in­gen som har svar på hvor len­ge det­te va­rer. Vi må inn­ret­te oss, sier Christiansen.

Oilers har al­le­re­de gjort fle­re til­tak for å be­gren­se på­virk­nin­gen det­te får på klub­ben og or­ga­ni­sa­sjo­nen.

– Vi leg­ger en plan for å tåle det al­ler ver­ste. Vi tar det som en bo­nus der­som det­te blå­ser over in­nen ri­me­lig tid, sier Christiansen.

LES OGSÅ: Oilers-spillerne blir permittert

Begrense

Føl­ge­ne av ko­ro­na­vi­ru­set får sto­re øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for sam­fun­net. Det ram­mer også id­retts­ver­den. Is­ho­ckey­ens høy­tid skul­le star­te nå. Slutt­spil­let be­tyr sto­re inn­tek­ter for klub­be­ne.

På Ha­mar har de be­gynt å sel­ge se­song­kort for nes­te se­song, til re­du­sert pris. Det­te er ikke et til­tak Christiansen øns­ker i Stavanger.

Sup­por­te­re har al­le­re­de vars­let at de øns­ker å kjøpe fik­ti­ve bil­let­ter for å støt­te klub­ben. Det skjed­de på so­si­a­le me­di­er. Be­skje­den fra Tore Christiansen var klar.

Klubb­ei­e­ren blir rørt av en­ga­sje­men­tet. Li­ke­vel øns­ker han hel­ler at fan­sen bru­ker sine res­sur­ser på å be­gren­se smit­te. Han øns­ker re­spekt for til­ta­ke­ne fra myn­dig­he­te­ne.

– Vi må gjø­re det vi får be­skjed om, så må vi hed­re de som hol­der sam­fun­net i gang, sier Christiansen.

Christiansen er også eier av sel­ska­pet SFF. Der har de bedt alle an­sat­te med part­ne­re i hel­se­sek­to­ren om å hol­de seg hjem­me for å pas­se barn og be­gren­se smit­te­fa­ren for men­nes­ke­ne som ut­fø­rer de vik­ti­ge sam­funns­opp­ga­ve­ne. Christiansen øns­ker å bi­dra i fel­les­ska­pets dug­nad for å be­kjem­pe ko­ro­na­vi­ru­set.

Kri­se­pak­ke

Fre­da­gens kri­se­pak­ke fra re­gje­rin­gen kom ikke med til­tak spe­si­fikt for kul­tur og id­rett. I ste­det ble det gjort end­rin­ger som ikke slår po­si­tivt ut for ar­beids­ta­ke­re.

Christiansen had­de hå­pet at kul­tur og id­rett skul­le bli til­go­de­sett i en kri­se­pak­ke. Det er en stor og vik­tig sek­tor som får alle sine inn­tekts­kil­der skrudd av over nat­ten.

– Det hjel­per for­svin­nen­de lite. Ar­beids­gi­ver får mind­re lønns­an­svar, men det bed­rer ikke si­tua­sjo­nen for ar­beids­ta­ker, sier Christiansen.

Han øns­ker også å be­røm­me de an­sat­te i Oilers.

– Vi har møtt en utro­lig for­stå­el­se. Det var­mer hjer­tet mitt. La oss gjø­re det vi kan i fel­les­skap, sier Christiansen.

LES OGSÅ: Utelukker ikke å bli værende i Oilers

Mer fra Dagsavisen